Informacja o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 24 stycznia 2014 r.  w auli Zespołu Szkół  w Mirosławcu o godz.12.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

1.       Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z  XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

5.       Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.       Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.       Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok.- zmiana planu pracy

9.       Podjęcie uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu - stawki

10.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu- kapitał zakładowy ZECWiK.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016- program.

12.   Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu- zmiana statutu MGOPS.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne- upoważnienie.

14.   Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- program osłonowy

15.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnegona zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- podwyższenie kryterium

16.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- zwrot wydatków

17.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok- zmiany w budżecie.

19.   Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.

20.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

21.   Wolne wnioski i zapytania.

22.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

23.   Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                             /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 13-01-2014 13:53:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 13-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-01-2014 10:45:24