Informacja o XXXIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 27 marca 2014 r. w sali sesyjnej nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz.10.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu  z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku przez Komisję Rewizyjną:

a)      przyjęcie sprawozdania;

9.      Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2013 roku:

a)      przyjęcie sprawozdania;

10.  Sprawozdanie  z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2013 roku:

a)      przyjęcie sprawozdania;

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowania  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia użytków ekologicznych.

13.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Mirosławiec.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2014 rok.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na lata 2014-2016.

18.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

19.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

22.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi nr 177 ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu”.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok.

24.  Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  o zmianę sygnalizacji świetlnej przy ulicy Wolności w Mirosławcu.

26.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

27.  Wolne wnioski i zapytania.

28.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

29.  Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                        /-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-03-2014 12:24:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-03-2014 12:24:18