Informacja o XII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

OGŁOSZENIE

 Informuję, iż w dniu 28 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI  Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na   X  Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania- sprawozdanie
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku  Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS w Mirosławcu- sprawozdanie
 2. stanowisko  Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu:
 1. opinia zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika;
 2. dyskusja;
 3. wybór Komisji Skrutacyjnej;
 4. podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym- projekt
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy:
 1. opinia zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika;
 2. dyskusja;
 3. wybór Komisji Skrutacyjnej;
 4. podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym- projekt
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z  organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie- projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica- projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji  edukacyjnej, społecznej, zawodowej- projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  w Mirosławcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/17- projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia użytku ekologicznego - projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”- projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych  na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec- projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej- projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej - projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok- projekt
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-10-2015 15:21:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 22-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 26-10-2015 09:05:10