Strategia rozwoju gminy na lata 2007-2013


UCHWAŁA nr XLIX/263/2006

RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie ; przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec

na lata 2007-2013

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm Dz.U z 2002. Nr 23.poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Dz.U.Nr 172 poz.1441 )uchwala się , co następuje;

§ 1. 1) Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013;

2) Integralną część uchwały stanowi dokument pt. „Strategia Rozwoju Gminy

i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013 powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady należy uchwalanie programów gospodarczych.

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec jest planem zamierzeń gminy w sferze gospodarczej, zawierającym też zasady polityki gospodarczej i społecznej. Strategia jest wizją Gminy Mirosławiec, jaką zamierza osiągnąć w latach 2007-2013. Strategia ma charakter ustalający cele i zamierzenia gminy na odcinku społecznym i gospodarczym.

Strategia ma również ułatwić pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje gminnych inwestycji.

Załączniki do pobrania

1 STRATEGIA.doc (DOC, 1.MB) 2006-09-29 09:52:29 740 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 29-09-2006 09:52:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 29-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 29-09-2006 09:57:44