UCHWAŁA Nr L / 268 / 2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr L / 268 / 2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844), w związku z § 1 ust. 1, § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części, budowle lub ich części stanowiące nowe inwestycje w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) - zwanego dalej rozporządzeniem.

§ 2. Zwolnienie stanowi pomoc regionalną i następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017).

§ 3. 1. Dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia powołanego w § 1 niniejszej uchwały następuje w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Do powyższego zgłoszenia przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć:

1) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

2) zobowiązanie się do: w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji - utrzymania inwestycji w danym podregionie co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia.

§ 4. Zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją musi nastąpić w terminie do 31 grudnia 2008 r.

- 2 -

§ 5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z niniejszej uchwały obowiązuje w terminie do 2 lat po zakończeniu inwestycji lub utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec .

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 10-11-2006 13:27:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 10-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 10-11-2006 13:27:15