BURMISTRZ MIROSŁAWCA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu nazwa stanowiska: STANOWISKO d.s ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ


Ogłoszenie z dnia 9 stycznia 2006 r.

 

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu

nazwa stanowiska: STANOWISKO d.s ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

1. Wymagania niezbędne:

a. Obywatelstwo polskie,

b. Wykształcenie średnie budowlane

c. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

d. Posiadanie dobrego stanu zdrowia.

e. Brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie.

f Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe:

a. Obowiązkowość, dokładność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole.

b. Dobra znajomość obsługi komputera, znajomość programów WORD, EXEL.

c. Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, K.P.A, instrukcja kancelaryjna.

d. Umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów na prowadzone zadania inwestycyjne.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Zamówienia publiczne

b. Zakres lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.

c. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeracji porządkowej,

d. Nazewnictwo placów i ulic, prowadzenie spraw w zakresie ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

e. Gospodarka komunalna.

4. Wymagane dokumenty:

a. List motywacyjny

b Życiorys ( CV ).

c. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

d. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

e. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

f. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poóźn. zm. ) na potrzeby postępowania konkursowego.

g. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu ( pokój nr 1 ) lub pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec; w kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy - STANOWISKO d.s ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ” w terminie do dnia 29 stycznia 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.miroslawiec.pl oraz na tablicy Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 67/259 - 62 - 64 lub 67/259 - 50 - 42.

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

1 Og_oszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_pracy.doc (DOC, 68KB) 2007-01-10 09:51:23 189 razy
2 Og_oszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_pracy.odt (ODT, 9.KB) 2007-01-10 09:51:23 202 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 10-01-2007 09:51:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 18-10-2011 22:12:03