BURMISTRZ GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu nazwa stanowiska: Referent ds. wymiaru podatkow i opłat lokalnych


 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu

nazwa stanowiska: Referent ds. wymiaru podatkow i opłat lokalnych

 

  1. Wymagania niezbędne:

   1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

   2. Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego.

   3. Doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności - minimum 2 lata pracy w państwowych lub samorządowych jednostkach budżetowych.

   4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

   5. Posiadanie dobrego stanu zdrowia.

   6. Brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie.

   7. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

  2. Wymagania dodatkowe:

   1. Obowiązkowość, dokładność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole.

   2. Dobra znajomość ustaw: ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych, a także obsługi komputera i programów:finansowo-księgowy (FK), Word i Excel.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1. Wymiar podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ora spółek i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami.

   2. Bieżące nanoszenie na kartach podatników przypisów i odpisów wynikających z deklaracji podatkowych.

   3. Prowadzenie windykacji należności cywilnoprawnych.

   4. Sprawdzanie prawidłowości dekretacji wpłat dochodów UGiM z tytułu podatków i opłat lokalnych

   5. Terminowe sporządzanie sprawozdań UGiM - Rb-27S i Rb-N.

   6. Prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego koprodukcji rolnej.

   7. Sporządzanie projektu planu dochodów budżetowych na rok następny.

  4. Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys ( CV ).

   2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

   3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

   4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

   5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu ( pokój nr 1 ) lub pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec; w kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy - Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych” w terminie do dnia 30 stycznia 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.miroslawiec.pl oraz na tablicy Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67 / 259 - 50 - 42 wew. 24

Inspektor Lidia Kaczmarek

 

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2007 r.

 

 

Załączniki do pobrania

1 Og_oszenie_o_naborze_na_referenta.doc (DOC, 70KB) 2007-01-12 12:55:09 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 12-01-2007 12:55:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 18-10-2011 22:10:46