świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacujna


JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA RODZINNE NA MOCY USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU ( Tekst jednolity Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.).

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim,

 2. cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 3. cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium RP.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 3. zasiłek pielęgnacyjny,

 4. świadczenie pielęgnacyjne.

Warunki wymagane do uzyskania zasiłku rodzinnego:

Podstawowym warunkiem nabycia prawa do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie pielęgnacyjne przysługują osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 583 zł.

W przypadku gdy miesięczny dochód rodziny lub miesięczny dochód osoby uczącej się przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

W przypadku gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę. Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji.

W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie z drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94, poz. 431, z późn.zm.).

Zasady ustalania dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się:

Przez dochód rodziny, dochód osoby uczącej się albo dochód dziecka pozostawionego pod opieką opiekuna prawnego rozumie się przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dochód w rozumieniu ustawy stanowią:

a)    przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b)    deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

c)    inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

-        renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

-        renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

-        świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

-        dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

-        świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

-        emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

-        renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

-        zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

-        środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

-        należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

-        należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

-        należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

-        dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

-        alimenty na rzecz dzieci,

-        stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom i studentom,

-        kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

-        należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

-        dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),

-        dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

-        ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

-        ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

-        świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

-        dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 • dochody uzyskane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej Polskiej : podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka tzn. osobie która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

 3. osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:

1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje ,

 1. ojciec dziecka jest nieznany,

 2. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 3. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 września 2006 roku wynosi miesięcznie:

1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

 2. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

 3. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 4. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu gospodarstwa rolnego o dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 5. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny zobowiązani są wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 6. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 7. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

 8. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 9. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

 10. dokument lub oświadczenie określające wysokość miesięcznego uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;

 11. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

 12. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

 13. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r., o cudzoziemcach( Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm. 3) ), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy ;

 14. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 15. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

 16. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

 17. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenia rodzinne może domagać się takiego dokumentu.

RODZAJE DODATKÓW

Aby uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - przysługuje matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, w wysokości 1.000 zł jednorazowo na każde urodzone dziecko. Dodatek ten wypłaca się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

a) 24 miesięcy kalendarzowych,

b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 • zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku lub przedszkolu.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje,

 2. ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje w wysokości:

 • 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci,

 • w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, jednak nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - zgodnie z definicja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka lub osobie uczącej się:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,

 • zaświadczenie szkoły,

 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów i prawa do zasiłku rodzinnego. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku złożenia wniosku po terminie organ właściwy pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Do wniosku o jednorazową zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę,

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku,

 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo Narodowego Funduszu Zdrowia,

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,

 • orzeczenie o niepełnosprawności,

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego;

 • osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim,

 • została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, do którego należy dołączyć :

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,

 • zaświadczenie lub oświadczenia o wysokości dochodów,

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

Wniosek o świadczenia rodzinne należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu przy ulicy Polnej 23 w pokoju 110.

JAK UZYSKAĆ ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ NA MOCY USTAWY Z DNIA 22 KWIETNIA 2005 ROKU (Dz.U. Nr 86, poz.732 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej wprowadziła nowe świadczenie tj. zaliczkę alimentacyjną. Zaliczka alimentacyjna jest to kwota wypłacana przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje:

 • osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo,

 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia,

 • przez okres jednego roku osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywanej przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód albo separację.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż :

 1. w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki alimentacyjnej - 170 zł dla osoby uprawnionej albo 250 zł jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 2. w przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki alimentacyjnej - 120 zł dla osoby uprawnionej albo 170 zł jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 291,50 zł kwotę zaliczki alimentacyjnej zwiększa się do:

 1. w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki alimentacyjnej - 300 zł dla osoby uprawnionej albo 380 zł jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 1. w przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki alimentacyjnej - 250 zł dla osoby uprawnionej albo 300 zł jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona:

 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

 • zawarła związek małżeński,

 • jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Prawo do zaliczki alimentacyjnej ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz wymaganą dokumentacją. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

Do wniosku o zaliczkę alimentacyjną należy dołączyć:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zaliczkę alimentacyjną;

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;

 4. zaświadczenie szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

 5. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

 6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 7. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

 8. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

 9. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu gospodarstwa rolnego o dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny zobowiązani są wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 11. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 12. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 13. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

 14. dokument lub oświadczenie określające wysokość miesięcznego uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;

 15. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

 16. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

 17. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r., o cudzoziemcach( Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm. 3) ), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy ;

 18. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 19. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

 20. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

 21. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

 22. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Wstrzymuje się wypłatę zaliczki alimentacyjnej:

 • w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych,

 • w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

17

Załączniki do pobrania

1 _wiadczenia_rodzinne_i_zaliczka_alimentacyjna.doc (DOC, 17KB) 2007-01-17 09:20:01 283 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 17-01-2007 09:20:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 17-01-2007 09:20:01