BURMISTRZ MIROSŁAWCA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu ul. Wolności 37 w pełnym wymiarze czasu pracy ( etat) nazwa stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich


BURMISTRZ MIROSŁAWCA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu ul. Wolności 37 w pełnym wymiarze czasu pracy ( etat)

nazwa stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydat na stanowisko;

   1. Posiada obywatelstwo polskie.

   2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym tj ;

a) wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja,

b) posiada łącznie co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.), lub

- w służbie cywilnej, lub

- w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

- na kierowniczych stanowiskach państwowych.

   1. Posiada ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

   2. Posiada dobry stan zdrowia.

   3. Brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie.

   4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

   1. Dobra znajomość obsługi komputera i programów: Word i Excel,

   2. Brak wady wymowy, miła aparycja

   3. Dobra znajomość ustaw: KPA, prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r, o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Zadania i obowiązki Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obejmują:

Do obowiązków należy wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz wynikające z przepisów o zgromadzeniach, zbiórkach publicznych, zabawach publicznych, o cudzoziemcach, w tym:

 1. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego; sporządzanie aktów małżeństwa, urodzeń, zgonów,

 1. sporządzanie i uwierzytelnianie odpisów aktów stanu cywilnego,

 1. prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego,

 2. wydawanie decyzji o zmianie nazwiska,

 1. udzielanie cywilnych ślubów,

 1. wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,

 1. prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,

 1. wydawanie decyzji w sprawach „wymeldowań z urzędu”,

 1. nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności,

 1. wykonywanie zleconych prac związanych z tworzeniem centralnego banku danych powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności „PESEL”.

 1. sporządzanie spisów wyborców do przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

 1. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

   1. Życiorys ( CV ) zawierający klauzulę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 .Nr 101 poz. 926 z późn.zm) .

   1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

   1. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

   1. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

   1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   1. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu ( pokój nr 1 ) lub pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec; w kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich” w terminie do dnia 28 lutego 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.miroslawiec.pl oraz na tablicy Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67 / 259 - 50 - 42 wew. 24

Inspektor ds. kadr Lidia Kaczmarek

Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2007 r.

Załączniki do pobrania

1 BURMISTRZ_GMINY_I_MIASTA_MIROS_AWIEC_USC.doc (DOC, 35KB) 2007-02-08 11:01:48 203 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 08-02-2007 11:01:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 02-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 18-10-2011 22:13:27