Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec ogłasza otwarty konkurs o dotację na realizację zadań publicznych w 2007 roku z zakresu : I.RODZAJ ZADANIA : „UPOWSZECHNIANIE SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ”


Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z późn.zm.)

 • Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec

ogłasza otwarty konkurs o dotację na realizację zadań publicznych w 2007 roku z zakresu :

I.RODZAJ ZADANIA : „UPOWSZECHNIANIE SPORTU I KULTURY

FIZYCZNEJ”

Zadanie Nr.1.

Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej

 1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku - 59.000 zł

 2. termin realizacji zadania : marzec - grudzień 2007 rok

 3. warunki realizacji zadania :

 • miejsce realizacji zadania : teren Gminy i Miasta Mirosławiec

 • uczestnicy : dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec,

 • dysponowanie odpowiednią bazą sportową i sprzętową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

 • dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

 • przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.

d) wysokość przekazanej dotacji w 2006 roku - 59.000 zł.

Zadanie Nr.2.

Dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej

 1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku - 6.000 zł.

 2. termin realizacji zadania : marzec - grudzień 2007 rok

 3. warunki realizacji zadania :

 • miejsce realizacji zadania : teren Gminy i Miasta Mirosławiec

 • przedstawienie planu zadań do realizacji.

Zadanie Nr.3.

Organizacja zajęć sportowych - żeglarskich

 1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku - 18.000 zł

 2. termin realizacji zadania : marzec - wrzesień 2007 rok

 3. warunki realizacji zadania :

 • miejsce realizacji zadania : teren Gminy i miasta Mirosławiec,

 • uczestnicy : dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec,

 • dysponowanie odpowiednią bazą sportową i sprzętową na terenie Gminy i miasta Mirosławiec,

 • dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolna do realizacji zadania,

 • przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie,

Zadanie Nr 4.

Upowszechnianie i organizacja zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich

 1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku - 1.000 zł.

 2. termin realizacji zadania : marzec - październik 2007 rok

 3. warunki realizacji zadania:

 • uczestnicy : dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec,

 • dysponowanie odpowiednią bazą sportową i sprzętową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

II. RODZAJ ZADANIA : „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Zadanie Nr.1.

Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych

 1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku - 11.000 zł

 2. termin realizacji zadania : marzec - grudzień 2007 rok

 3. warunki realizacji zadania :

 • miejsce realizacji zadania : teren Gminy i Miasta Mirosławiec

 • uczestnicy : dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec

 • dysponowanie odpowiednią bazą lokalową,

 • przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.

III. INFORMACJA O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 r.

1. Konkurs adresowany jest do prowadzących działalność pożytku publicznego :

 • organizacji pozarządowych,

 • podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2.Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Wymagania formalne.

 1. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U.Nr 264 poz.2207).

 2. Oferty muszą być wypełnione w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „ nie dotyczy „.

 3. Ofertę należy przedstawić z następującymi załącznikami :

 • aktualny odpis z rejestru sądowego ( ważny do trzech miesięcy od daty wystawienia ) lub aktualne poświadczenia o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego.

 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok,

 • kopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem ( w przypadku organizacji składających wniosek po raz pierwszy),

 • projekt harmonogramu realizacji zadania,

 • oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do wyodrębnienia ewidencji księgowej i rachunku bankowego dla środków uzyskanych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

 1. Kryteria oceny oferty :

 • prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

 • merytoryczna wartość projektu, jego zgodność z informacją o warunkach realizacji zadania,

 • koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy oraz udział innych źródeł finansowania,

 • dokonania wnioskodawcy w przedstawionym temacie,

 • dotychczasowa współpraca z samorządem.

 1. Zasady przyznawania dotacji :

 • dotację na realizację zadania otrzyma podmiot , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym:

 • dotacja jest przyznana wyłącznie na realizację zadania wymienionego w ogłoszeniu,

 • wysokość dotacji nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanym wniosku,

 • szczegółowe warunki realizacji i finansowania określi umowa zawarta między Gminą i Miastem Mirosławiec, a wybranym podmiotem.

 1. Termin składania ofert

  1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

Urzędzie Gminy i Miasta

Ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

w terminie do dnia 16 marca 2007 roku do godz.1500

  1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco :

- „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r”.

- nazwa i adres podmiotu,

- numer i nazwa zadania.

  1. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

  2. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec w pokoju nr 101 i na stronie internetowej www.mirosławiec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 067/2595042 wew.31 Jolanta Białas.

 1. Warunki realizacji zadania.

  1. Dot. zadania określonego w pkt.1. - realizacja zadania musi odbywać się na obiekcie sportowym znajdującym się na terenie miasta Mirosławiec.

  2. Dot. zadania określonego w pkt.I.2 - realizacja zadania musi odbywać się na terenie miasta Mirosławiec.

 2. Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty.

Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym Inspektor Jolanta Białas (pok. 101). Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 20 marca 2007 roku.

Załączniki do pobrania

1 og__pozytek_Bia_as.doc (DOC, 81KB) 2007-03-06 11:16:10 232 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 06-03-2007 11:16:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 06-03-2007 11:16:10