Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR V/27/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zaapelowania o uporządkowanie stanu prawnego dot. oświadczeń majatkowych samorządowców. 2007-04-17 10:53:43
UCHWAŁA NR V/28/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: wyrażenia opinii dot. wyznaczenia obszarów Natura 2000 pod nazwą 2007-04-17 10:54:31
UCHWAŁA NR V/29/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na poręczenie. 2007-04-17 10:55:00
UCHWAŁA NR V/30/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzenie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 2007-04-17 10:55:27
UCHWAŁA NR V/31/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora ZECWiK w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego. 2007-04-17 10:56:07
UCHWAŁA NR V/32/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/127/2004 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 2007-04-17 10:57:04
UCHWAŁA NR V/33/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/113/97 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia- Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego. 2007-04-17 11:02:59
UCHWAŁA NR V/34/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec 2007-04-17 11:05:23
UCHWAŁA NR V/35/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy i Miasta Mirosławiec na 2007 r. 2007-04-17 11:08:11
UCHWAŁA NR V/36/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzenie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 2007-04-17 11:12:16
UCHWAŁA NR VI/36/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2007-04-17 11:17:39
UCHWAŁA NR VI/37/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: wskazania przedstawiciela Gminy i Miasta Mirosławiec do Rady Społecznej Szpitala działajacej przy PZOZ - Szpital Powiatowy w Wałczu. 2007-04-17 11:20:36
UCHWAŁA NR VI/38/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2007 r. 2007-04-17 11:26:42
UCHWAŁA NR VI/39/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013. 2007-04-17 11:32:54
UCHWAŁA NR VI/40/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta mirosławiec na lata 2007-2013. 2007-04-17 11:39:23
UCHWAŁA NR VI/41/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. 2007-04-17 11:43:03
UCHWAŁA NR VI/42/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rej. zabytków. 2007-04-17 11:45:30
UCHWAŁA NR VII/43/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia opinii dla obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy. 2007-04-19 08:00:30
UCHWAŁA NR VII/44/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca2007 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. poboru podatku od nieruchomości,rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2007-04-19 08:19:28
UCHWAŁA NR VII/45/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/242/2006 RM w Mirosławcu z dnia 24.04.2006 r. w sprawie zmiany uchwały dot. wysokości stawek podatku od posiadania psów. 2007-04-19 08:22:46
UCHWAŁA NR VIII/46/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia woli dot. tworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec projektu gospodarczego p.n. zwiększenie dostępności do internetu w województwie zachodniopomorskim zgodnie ze 2007-04-19 08:29:32
UCHWAŁA NR VIII/47/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec. 2007-04-26 08:55:54
UCHWAŁA NR VIII/48/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2007-2011 2007-04-26 09:02:31
UCHWAŁA NR VIII/49/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zmieniajaca uchwałę IV/21/2006z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. 2007-04-26 09:07:01
UCHWAŁA NR VIII/50/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2007 r. 2007-04-26 09:08:56
UCHWAŁA NR VIII/51/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały XLV//242/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów. 2007-04-26 09:11:52
UCHWAŁA NR VIII/52/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/7/2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 2007-04-26 09:19:19
UCHWAŁA NR VIII/53/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika USC Pani Jolanty Białas. 2007-04-26 09:20:43
UCHWAŁA NR VIII/54/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dla utworzenia sołectwa Jabłonkowo. 2007-04-26 09:22:23
UCHWAŁA NR VIII/55/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" inwestycji boiska pokrytego sztuczną nawierzchnią w mirosławcu w ramach programu pod nazwą "BLISKO BOISKO" 2007-04-26 09:27:46
UCHWAŁA NR VIII/56/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia i wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz Sołtysów. 2007-04-26 09:33:59
UCHWAŁA NR IX/57/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 2007-04-26 09:38:41
UCHWAŁA NR X/58/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: absolutorium. 2007-07-02 11:43:23
UCHWAŁA NR X/59/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2007 r. 2007-07-02 11:55:13
UCHWAŁA NR X/60/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: wzniesienia Pomnika Lotnika 2007-07-02 12:02:57
UCHWAŁA NR X/61/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Mirosławca umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 2007-07-02 12:07:17
UCHWAŁA NR X/62/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2007 r. 2007-07-02 12:13:40
UCHWAŁA NR X/63/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2007 r. 2007-07-02 12:17:44
UCHWAŁA NR XI/64/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2007 r. 2007-07-02 12:33:27
UCHWAŁA NR XI/65/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: zmiany statutu miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2007-07-02 12:38:19
UCHWAŁA NR XI/66/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników proc. określających wys. dodatku mieszkaniowego. 2007-07-02 12:41:37
UCHWAŁA NR XI/67/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/243/2006 RM w Mirosławcu z dnia 24 04 2006 r. 2007-07-02 12:46:05
UCHWAŁA NR XI/68/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów oraz w spr. wskazania Wiceprzewodniczacego Rady do wydawania Przewodniczacemu Rady poleceń wyjazdów służbowych. 2007-07-02 12:51:58
UCHWAŁA NR XI/69/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVIII/166/2002 RGiM w Mirosławcu z dnia 28 02 2002 w spr. utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego - Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Wałeckiego. 2007-07-02 12:56:09
UCHWAŁA NR XI/70/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia planu pracy RM na okres od maja do grudnia 2007 r. 2007-07-02 13:00:10
UCHWAŁA NR XI/71/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska. 2007-07-02 13:02:40
UCHWAŁA NR XII/72/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2007-07-02 13:06:14
UCHWAŁA NR XII/73/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2007 r. 2007-07-02 13:20:57
Uchylona - UCHWAŁA NR XII/74/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: regulaminu porządkowego i ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2007-07-02 13:25:54
UCHWAŁA NR XII/75/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania zespołuopiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu i Sądu Pracy w Wałczu. 2007-07-02 13:30:04
UCHWAŁA NR XII/76/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji RM na II półrocze 2007 r. 2007-07-02 13:35:14
UCHWAŁA NR XII/77/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmian w Budżecie gminy i mista Mirosławiec na 2007 r. 2007-12-07 10:23:39
UCHWAŁA NR XII/78/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: zmian w Budżecie gminy i mista Mirosławiec na 2007 r. 2007-12-07 10:26:13
UCHWAŁA NR XIV/79/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. 2007-12-07 10:29:08
UCHWAŁA NR XIV/80/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika MGOPiS w Mirosławcu do przyznawania pomocy materialnej kombatantom lub innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem innych zdarzeń losowych. 2007-12-07 12:22:21
UCHWAŁA NR XIV/81/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/168/2005 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2007-12-07 12:40:16
UCHWAŁA NR XIV/82/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu i Sądu Pracy w Wałczu 2007-12-07 12:44:34
UCHWAŁA NR XIV/83/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: utworzenia jednostki pomocniczej - sołectwa Jabłonkowo. 2007-12-07 12:47:13
UCHWAŁA NR XIV/84/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: uchwalenia ststutu sołectwa Jabłonkowo oraz w spr. zmiany Uchwały nr XV/99/2004 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalania statutów sołectw. 2007-12-07 12:51:36
UCHWAŁA NR XIV/85/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: przyznania w roku 2007 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2007-12-12 13:58:56
UCHWAŁA NR XIV/86/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia programu pt. Plan Rozwoju wsi Orle na lata 2007-2010 2007-12-12 14:02:17
UCHWAŁA NR XIV/87/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia programu pt. 2007-12-12 14:04:42
UCHWAŁA NR XIV/88/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres od października do grudnia 2007 r. 2007-12-12 14:07:15
UCHWAŁA NR XV/89/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2007-2013. 2007-12-12 14:11:45
UCHWAŁA NR XV/90/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2007 r. 2007-12-12 14:13:40
UCHWAŁA NR XV/91/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2007 r. 2007-12-12 14:15:50
UCHWAŁA NR XV/92/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 2007-12-21 10:08:16
UCHWAŁA NR XV/93/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. 2007-12-21 10:09:48
UCHWAŁA NR XV/94/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: opłaty miejscowej. 2007-12-21 10:10:56
UCHWAŁA NR XV/95/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: opłaty targowej. 2007-12-21 10:13:15
UCHWAŁA NR XV/96/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2007-12-21 10:16:27
UCHWAŁA NR XVI/97/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego złożenia wniosku na termomodernizację obiektów publicznych. 2007-12-21 10:24:19
UCHWAŁA NR XVI/98/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2007 r. 2007-12-21 10:27:27
UCHWAŁA NR XVI/99/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego. 2007-12-21 10:29:16
UCHWAŁA NR XVI/100/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Mirosławiec o obowiązku przedłożenia RM w Mirosławcu oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1991 r. oraz informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku. 2007-12-21 10:33:55
UCHWAŁA NR XVI/101/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Mirosławiec o obowiązku przedłożenia RM w Mirosławcu oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1991 r. oraz informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku. 2007-12-21 10:34:49
UCHWAŁA NR XVI/102/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Mirosławcu. 2007-12-21 10:38:57
UCHWAŁA NR XVI/103/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych. 2007-12-21 10:40:17
UCHWAŁA NR XVI/104/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: podatku leśnego. 2007-12-21 10:41:19
UCHWAŁA NR XVI/105/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 2007-12-21 10:43:04
UCHWAŁA NR XVI/106/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. 2007-12-21 10:44:52
UCHWAŁA NR XVI/107/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: zlecenia Komisji Polityki Społecznej kontroli problemowej. 2007-12-21 10:46:33
UCHWAŁA NR XVII/108/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia woli zrealizowania na terenie Gminy Mirosławiec projektu p.n. 2007-12-21 10:53:03
UCHWAŁA NR XVI/109/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 gudnia 2007 r. w sprawie: skierowania do Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych oraz innych przedsiębiorców apelu w sprawie udzielenia wsparcia i pomocy pracownikom - członkom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Mirosławiec - zatrudnionym w zakładach pracy w pełnieniu przez nich zadań ratowniczych. 2007-12-21 11:01:40
UCHWAŁA NR XVIII/110/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 gudnia 2007 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2007 r. 2008-06-02 08:57:26
UCHWAŁA NR XVIII/111/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 gudnia 2007 r. w sprawie: W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 2008-06-02 08:58:36
UCHWAŁA NR XVIII/112/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 gudnia 2007 r. w sprawie: W sprawie uchwalenia budżetu Gminy i miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-06-02 09:00:40
UCHWAŁA NR XVIII/113/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 gudnia 2007 r. w sprawie: W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r. 2008-06-02 09:01:53
UCHWAŁA NR XVIII/114/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 gudnia 2007 r. w sprawie: W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 r. 2008-06-02 09:03:15
UCHWAŁA NR XVIII/115/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 gudnia 2007 r. w sprawie: W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu i jej stałych komisji. 2008-06-02 09:04:37