UCHWAŁA NR V/32/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/127/2004 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr V/32/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 50 ust. 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/127/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania:

1) § 1  otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1.  . Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej usługami, przysługują nieodpłatne świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kwot określonych:

1) w tabeli kwot odpłatności dla osób samotnie gospodarujących - kwoty określonej w art. 8  ust. 1  pkt 1  ustawy o pomocy społecznej,

2) w tabeli odpłatności dla osób w rodzinie - kwoty określonej w art. 8  ust. 1  pkt 2  o pomocy społecznej.

1. 2. Kwoty te zgodnie z art. 9  ustawy o pomocy społecznej podlegają okresowej weryfikacji.

1. 3. Cenę jednej godziny usługi ustala raz w roku Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie rzeczywistych kosztów usług z roku poprzedniego.;

2) w § 2  dodaje się ust. 2.3 w brzmieniu:

2.3. Należności za usługi opiekuńcze świadczone w niedzielę, święta oraz wolne soboty pobiera się w wysokości 200% ustalonej w decyzji odpłatności..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

1 2007416-15224.pdf (PDF, 63KB) 2007-04-17 10:57:04 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 17-04-2007 10:57:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 31-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:18:31