UCHWAŁA NR VI/42/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rej. zabytków.

UchwałaNr VI/42/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81, w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 956 z późn. zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mirosławiec, jeżeli:

1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,

2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla gminy,

2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w ust. 1.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust.1, które zostaną przeprowadzone i zakończone w ciągu roku budżetowego.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie , z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt 7-15,

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1  ust. 1.

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1 ust. 1, nie może być udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 3. Ubiegający się o dotacje winien złożyć wniosek stanowiący załącznik Nr 1  do uchwały, która zawiera:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru,

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

3) wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego,

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

5) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,

6) oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót,

7) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,

8) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

9) harmonogram oraz kosztorys prac określonych we wniosku,

10) oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy,

11) projekt budowlany (jeżeli jest wymagany przepisami prawa budowlanego),

12) decyzję pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia,

13) decyzje o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.

§ 4. 1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Mirosławca do dnia 31 sierpnia każdego roku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

§ 5. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Mirosławcu na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. W uchwale Rady Miejskiej określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na których wykonanie przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy stanowiącej załącznik nr 2  do uchwały określającej w szczególności:

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków,

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji,

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnianiu niezbędnej dokumentacji,

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 7. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

2. W celu rozliczenia dotacji składa się Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania prac lub robót. Termin złożenia sprawozdania każdorazowo określa umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Dotowanym.

§ 8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3, wnioskujący o dotację traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Mirosławiec przez kolejnych 5  lat.

§ 9. Burmistrz Mirosławca prowadzi wykaz udzielonych dotacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr VI/42/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego 2007 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY

A. DANE O ZABYTKU:

1. NAZWA ZABYTKU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. DANE O ZABYTKU

nr rejestru zabytków: ______________________________

data wpisana: ____________________________________

3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. UZASADNIENIE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. WNIOSKODAWCA:

1. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ADRES / SIEDZIBA _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. NR NIP: _________________________________

4. INNE DANE (dot. jednostek organizacyjnych)

1) FORMA PRAWNA__________________________________________________________________

2) NAZWA I NR REJESTRU _____________________________________________________________

3) DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI______________________________________________

4) NR REGON ______________________________

5) OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY

(zgodnie z danymi rejestrowymi):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) BANK (nazwa, adres) I NR KONTA WNIOSKODAWCY:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM: (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)

____________________________________________________________________________________

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wałczu, ul. Sądowa 2

księga wieczysta nr________________________________________________

(w przypadku braku księgi wieczystej) zbiór dokumentów nr____________________________________

D. UZYSKANE POZWOLENIA:

1. Pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

wydane przez:_____________________________________________________________________

z dnia:______________________________nr pozwolenia: _________________________________

2. Pozwolenie na budowę

wydane przez:______________________________________________________________________

z dnia:______________________________ nr pozwolenia:__________________________________

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH

A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I JEGO CHARAKTERYSTYKA:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. TERMIN REALIZACJI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D. KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH SFINANSOWANIA

Przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła ich finansowania

Zakres rzeczowy

Kwota

Udział w całości kosztów (w%)

Ogółem:

 

Przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec

 

 

 

Udział środków własnych

 

 

 

Udział środków pozyskanych z:

 

 

 

- budżet państwa

 

 

 

-budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

-innych źródeł (należy wskazać)

 

 

 

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

1) wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego;

2) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

3) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

4) oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót;

5) zgodę właściciela ( współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca;

6) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalających na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

7) harmonogram oraz kosztorys prac określonych we wniosku;

8) oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy;

9) projekt budowlany, (jeżeli jest wymagany przepisami prawa budowlanego);

10) decyzję pozwolenia na budowę lub potwierdzenie podjęcia zgłoszenia;

11) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.

Dotacje przyznawane są na zasadach określonych w Uchwale Nr/ /2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Gmina i Miasto Mirosławiec zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.

V. PODPISY

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuje się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

1. Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

Mirosławiec, data_________________________________________________________________

(podpis/y)

(pieczątka)


Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr VI/42/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego 2007 r.

UMOWA NR........../............. zawarta w dniu ............ r. w Mirosławcu

pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Dotującym ”, a

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Dotowanym”,

§ 1. 1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji zadania pn.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na które zostają przyznane środki z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Opis zadania zawiera wniosek Dotowanego wraz ze szczegółową kalkulacją realizowanego zadania, który stanowi integralną cześć niniejszej umowy.

§ 2. 1. Na realizacje zadania wymienionego w § 1 Dotujący przyznaje środki w wysokości ...................... (słownie) .................................................................................złotych w formie dotacji.

2. Całkowity koszt zadania przewidzianego na rok ................ wynosi .......................................................

(słownie)...................................................................., przy czym dotacja stanowi..................%

3. Środki na realizację zadania zabezpieczone są w uchwalonym budżecie miasta na rok..........................

4. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Dotowanego

nr rachunku ................................................................................................................................................

5. Zadanie może być rozliczane jednorazowo w całości lub etapowo, jednak przy zachowaniu zasady rozliczenia proporcjonalnego do wysokości udzielonej dotacji (procentowo) z obowiązkiem rozliczenia całości zadania zgodnie z § 5 ust. 3.

§ 3. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Dotowany jest zobowiązany wykorzystać do dnia ............................. r.

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy.

§ 4.  Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 5. 1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań przez Dotowanego, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Dotującego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Dotowany składa Dotującemu sprawozdanie z wykonywania zadania na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie nie później niż 30 dni po ustalonym terminie realizacji zadania lub jego części.

§ 6.  Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia, w sposób umożliwiający kontrolę, wyodrębnionej ewidencji dla dokumentowania wydatków realizowanych ze środków przyznanej dotacji.

§ 7.  Dotowany zobowiązany jest do wydatkowania środków dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec zgodnie z zasadami celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów.

§ 8. 1. Dotowany zobowiązany jest na oryginałach dowodów księgowych zamieszczać klauzulę: Dofinansowano ze środków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec, zgodnie z umową nr

2. Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji winny być uwierzytelnione przez osobę dokonującą kontroli „Stwierdzam zgodność z oryginałem” oraz znaleźć się w aktach sprawy.

3. Dotowany zobowiązany jest do zamieszczania w widocznym miejscu, w swojej siedzibie informacji o tym, że realizowane zadanie jest dotowane ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

4. Obsługę księgową w zakresie realizacji dotowanego zadania prowadzić będzie:

....................................................................................................................................................................

§ 9.  Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które umożliwiają wykonywanie umowy.

§ 10.  W porządku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określa w sporządzonym protokole.

§ 11.  Umowa może być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zleceń pokontrolnych. Rozwiązując umowę, Dotujący określi kwotę  dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami (naliczanymi jak dla zobowiązań podatkowych) od dnia przekazania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 12.  Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Dotującego sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 3, oraz podpisaniu przez Dotującego, Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Dotowanego protokołu końcowego.

§ 13.  Dotowany oświadcza, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji, uzyskane dotacje ze środków publicznych wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem.

§ 14.  Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.).

§ 16.  Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Dotującego, sądu powszechnego.

§ 17.  Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Dotujący:                                                                                                                                            Dotowany:

Załączniki do pobrania

1 VI_42_2007.ZIP (ZIP, 30KB) 2007-04-17 11:45:30 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 17-04-2007 11:45:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:26:07