UCHWAŁA NR VIII/47/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2007 r. Nr 59, poz. 945

Uchwała Nr VIII/47/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 131, poz. 266, z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.  Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do wynajmowania na cele mieszkalne oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266),

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Mirosławiec,

4) lokalu - należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1 § 2 wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec,

5) gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z póź. zm.),

6) usamodzielnianych wychowankach - należy przez to rozumieć wychowanków opuszczających, na skutek uzyskania pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze, w stosunku do których na gminie ciąży obowiązek udzielenia pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ( Dz. U. Nr 6, poz. 45 z 2005 r.),

7) rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć rodziny określone w art. 72 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

8) dochodzenie - należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego,

9) osobach (gospodarstwach domowych) znajdujących się w niedostatku - należy przez to rozumieć osoby ( gospodarstwa domowe) , których udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie lokalu socjalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

a) 25% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 70% niniejszej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w gospodarstwie wieloosobowym,

10) osobach ( gospodarstwach domowy ) o niskich dochodach - należy przez to rozumieć osoby ( gospodarstwa domowe), których udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

a) 175% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 125% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 3. 1. Wynajmując lokaleGmina i Miasto Mirosławiec realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz z praw nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały na podstawie wcześniejszej uchwały Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu Nr XXVIII/165/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 24, poz. 439).

2. Lokale wynajmowane są osobą wyłonionym w oparciu o zasady określone w uchwale.

3. Mieszkaniowym zasobem Gminy administruje zarządca wskazany przez Gminę.

Rozdział 2.
Zasady wynajmowania lokali socjalnych i zamiennych.

§ 4. 1. Lokalne socjalne wynajmowane są osobom zamieszkującym z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec i pozostającym w niedostatku, o których w § 2 pkt 9 uchwały.

2. Lokale socjalne wynajmowane są w pierwszej kolejności:

1) osobom pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

2) osobom, którym sąd w wyroku orzekającym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu,

3) osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdującym się w niedostatku.

4) zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na katastrofalny stan techniczny.

3. Na lokale socjalne przeznacza się wolne lub opróżnione lokale usytuowane w budynkach komunalnych o obniżonym standardzie.

4. Realizacja przydziału lokali socjalnych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13, z uwzględnieniem zapisów ust. 2 § 4.

§ 5. 1. Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony maksymalnie do trzech lat.

2. Najem lokalu socjalnego zostaje, z zastrzeżeniem ust. 3, przedłużony na wniosek najemcy na kolejny okres do trzech lat, jeżeli najemca ubiegający się o przedłużenie umowy nadal znajduje się w niedostatku.

3. Osobom zamieszkałym w lokalach socjalnych, jeżeli dochody ich gospodarstwa domowego wzrosły ponad wysokość ustaloną dla najmu lokali socjalnych, proponuje się zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu bądź zawarcie umowy na lokal wskazany przez Gminę Mirosławiec.

4. Odrzucenie dwóch propozycji zamiany lokalu stanowi podstawę wystąpienia Gminy Mirosławiec lub podmiotu przez niego upoważnionego do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego, po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy najmu.

§ 6. 1. Pierwszeństwo w wynajęciu lokalu zamiennego przysługuje najemcom:

1) zamieszkującym w budynkach gminnych przeznaczonych do rozbiórki ze względu na nieopłacalności remontu,

2) zamieszkującym w budynkach gminnych przeznaczonych do rozbiórki ze względu na inwestycje,

3) zamieszkującym w budynkach użyteczności publicznej lub wymagających opróżnienia przez mieszkańców ze względu na przeznaczenie na cele użyteczności publicznej.

2. Umowę najmu lokalnego zamiennego podpisuje się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom. Prawo do zamieszkiwania wraz z najemcą w lokalu zamiennym mają: małżonek oraz osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.

3. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust. 1, bez względu na wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.

4. Realizacja przydziału lokali zamiennych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13. Może jednak nastąpić przyspieszenie wykwaterowania z danego budynku, gdy konieczność taka wynika z opinii o pogarszającym się stanie technicznym, wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego lub z opinii służb technicznych.

Rozdział 3.
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych

§ 7.  Lokale mieszkalne, które ze względu na swój standard nie są wynajmowane jako socjalne lub zamienne, wynajmuje się z zastrzeżeniem § 9 i §10 uchwały, osobom o niskich dochodach pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, nie posiadającym wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego, pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:

1) zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Mirosławiec w lokalu gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5m² na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania,

2) przypadający na członka gospodarstwa domowego udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w których złożono wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego, nie przekracza poziomu określonego w § 2 pkt 10 uchwały,

3) nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na grosze, wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę Mirosławiec,

4) nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:

a) prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,

b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

c) prawa najmu lokalu mieszkalnego,

d) prawa własności lub współwłasności działki budowlanej;

5) są wychowankami opuszczającymi w wyniku uzyskania pełnoletności domy dziecka i inne placówki opiekuńczo - wychowawcze o uprawnieniach domu dziecka oraz opuszczającymi rodziny zastępcze i w okresie 1 roku od daty usamodzielnienia się złożą stosowny wniosek o najem lokalu.

§ 8.  Gmina Mirosławiec może wynająć lokal mieszkalny z pominięciem warunków określonych w § 7 osobie o statusie byłego zesłańca narodowości polskiej mieszkającej obecnie w republikach środkowo - azjatyckich byłego ZSRR, w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską.

§ 9. 1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m², mogą być wynajmowane w drodze publicznego przetargu ustnego w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu - o ile nie ma osób (gospodarstw wielodzietnych) umieszczonych na liście mieszkaniowej.

2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej, co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.

3. Stawkę wywoławczą do przetargu stanowi maksymalna stawka czynszu za najem 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec, obowiązująca w dniu ogłoszenia przetargu.

4. Umowy najmu lokali, o których mowa w ust. 1, zawiera się na czas nieoznaczony.

§ 10. 1. Najemca lokalu chcący oddać w podnajem lokal przez siebie najmowany musi uzyskać zgodę Gminy Mirosławiec.

2. Gmina Mirosławiec w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu lub części lokalu przez najemcę.

3. Gmina Mirosławiec negatywnie rozpatruje wniosek najemcy o wyrażenie zgody na podnajem lokalu, jeżeli:

1) budynek, w którym zamieszkuje najemca został przeznaczony do rozbiórki,

2) najemca posiada zaległość w opłatach za używanie lokalu,

3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku najmu,

4) gdy zawarcie umowy podnajmu lokalu spowoduje przegęszczenie, w wyniku którego na jedną zamieszkującą osobę w lokalu przypadnie poniżej 5 m² łącznej powierzchni pokoi,

4. Podnajęcie lokalu przez najemcę, bądź oddanie w bezpłatne używanie bez wymaganej zgody określonej w ust. 1 stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu.

Rozdział 4.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 11. 1. Osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu zobowiązane są do złożenia wniosku o wynajęcie lokalu oraz udokumentowania spełniania odpowiednich warunków określonych przepisami lub uchwałą, od spełnienia których uzależniona jest możliwość zawarcia z nimi umowy najmu lokalu.

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosków osób, o których mowa w ust. 1, jest spełnianie wymogów określonych w § 4 w przypadku lokali socjalnych i § 7 uchwały w przypadku lokali mieszkalnych.

3. Burmistrz w celu zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków zarządzeniem powoła Społeczną Komisję Mieszkaniową i określi jej skład oraz tryb pracy.

4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3 określi ponadto wzory następujących dokumentów:

1) wniosek o najem lokalu,

2) deklaracja o dochodach,

3) protokół z przeglądu lokalu mieszkalnego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, w związku z ubieganiem się o lokal z zasobów Gminy Mirosławiec,

4) wykaz chorób, uzasadniający przyznanie punktów za stan zdrowotny osoby ubiegającej się o lokal bądź członków jego gospodarstwa domowego,

5) karty oceny wniosku do ustalenia kolejności na liście mieszkaniowej oraz o punktację różnicującą sytuację rodzinną i mieszkaniową,

6) wniosek o zmianę lokalu,

7) protokół rozpatrzenia wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

5. Rada Miejska w Mirosławcu, w ramach zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków, może delegować od jednego do czterech przedstawicieli ze swojego składu do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Powołanie do składu komisji następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.

6. W przypadku nie wydelegowania przedstawicieli Rady do składu Komisji Burmistrz powołuje skład Komisji według własnego uznania.

7. Zarządca przyjmuje udokumentowane wnioski osób, o których mowa w ust. 1 i 2 według kolejności zgłoszeń, nadając wnioskowi numer i umieszczając niezbędne dane w rejestrze.

8. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub niezłożone zostały wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 21-dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Przy rozpatrywaniu wniosku oceniane są potrzeby mieszkaniowe wszystkich członków gospodarstwa domowego, mających zamieszkać w lokalu, którego dotyczy wniosek. W sytuacji, gdy wnioskodawca wykazuje we wspólnym gospodarstwie domowym osoby posiadające uprawnienia do zamieszkiwania w innym lokalu, dokonywana jest ocena warunków mieszkaniowych w obu tych lokalach.

§ 12. 1. Złożone kompletne wnioski o najem lokalu podlegają wstępnej weryfikacji przez zarządcę pod kątem spełnienia wymogów uchwały, wnioski pozytywnie zweryfikowane przedkładane są do opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. W razie wątpliwości co do dochodu deklarowanego przez osoby składające wniosek o najem lokalu, mają zastosowanie przepisy art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266).

3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonuje końcowej oceny wniosków pozytywnie zweryfikowanych, w oparciu o punktację różnicującą sytuacje rodzinną i mieszkaniową i na podstawie uzyskanej łącznej liczby punktów kwalifikuje wnioskodawców na odpowiednim miejscu na liście mieszkaniowej osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal wnioskowanego typu.

4. Wnioski, które nie spełniają wymogów uchwały, rozpatrywane są negatywnie.

§ 13. 1. Na podstawie wniosków zweryfikowanych pozytywnie przy udziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej, do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego sporządzany jest projekt listy mieszkaniowej osób, oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu typu:

1) socjalnego,

2) zamiennego,

3) mieszkalnego.

2. Projekt listy mieszkaniowej poddawany jest konsultacji społecznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przez okres 30 dni od dnia jego sporządzenia.

3. Ewentualne odwołania od projektu listy przyjmowane są do 30 czerwca roku kalendarzowego i rozpatrywane przy udziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Uznane odwołania są uwzględniane w ostatecznej liście mieszkaniowej.

4. Ostateczna lista mieszkaniowa, o której mowa w ust. 3, powinna być sporządzona do dnia 31 lipca roku kalendarzowego, z wyodrębnieniem każdej grupy lokali, z uwzględnieniem punktacji decydującej o kolejności zawierania umowy najmu.

5. Lista mieszkaniowa zawierająca wnioski osób starających się o przydział lokalu socjalnego, zamiennego oraz mieszkalnego, sporządzona na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie uchwały, zostanie zweryfikowana przez powołaną Społeczną Komisję Mieszkaniową i włączona do projektu listy mieszkaniowej, o którym mowa w ust. 1.

6. Projekt oraz ostateczną listę mieszkaniową osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, o której mowa w ust. 1 i 4, zatwierdza Burmistrz Mirosławca.

§ 14. 1. Lista mieszkaniowa osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, o której mowa w § 13 ust. 1 i 4 uchwały podlega stałej weryfikacji w ciągu roku kalendarzowego. Weryfikacja ta podlega na aktualizacji informacji mających wpływ na udzielenie przez Gminę i Miasto Mirosławiec pomocy mieszkaniowej osobom umieszczonym na liście, w związku z czym osoby te zawiadamia się o konieczności ponownego przedłożenia odpowiednich dokumentów, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.

2. Skreśleniu z listy mieszkaniowej osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej podlegają osoby, które:

1) nie przedłożyły dokumentów umożliwiających aktualizację wszystkich informacji mających wpływ na udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę Mirosławiec;

2) przestały spełniać przesłanki umożliwiające udzielenie im pomocy mieszkaniowej przez Gminę Mirosławiec.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji okaże się, że osoba umieszczona na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13 ust. 1 i 4 uchwały, przestała spełniać przesłanki umożliwiające zawarcie umowy najmu określonego rodzaju lokalu, ale jednocześnie spełnia przesłanki umożliwiające zawarcie umowy najmu innego rodzaju lokalu spośród wymienionych w § 13 ust. 1, to osoba ta jest umieszczana na liście mieszkaniowej osób oczekujących na lokal odpowiadający spełnianym przez nią przesłankom.

§ 15.  Postanowień § 12 i § 13 nie stosuje do wynajmowania lokali osobom:

1) wskazanym do przekwaterowania z lokali i budynków przeznaczonych do remontu lub modernizacji;

2) pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego;

3) o których mowa w § 8 uchwały.

§ 16. 1. Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu, spełniająca określone w uchwale przesłanki umożliwiające zawarcie z nią umowy najmu, otrzymuje propozycję zapoznania się z położeniem i stanem technicznym lokalu. Dwukrotna odmowa przyjęcia propozycji wynajęcia kolejnych lokali powoduje przesunięcie tej osoby na ostatnia pozycję odpowiedniego wykazu osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

2. W przypadku przyjęcia propozycji wynajęcia określonego lokalu, Burmistrz Mirosławca z osobą, o której mowa w ust. 1, zawiera umowę najmu.

§ 17. 1. Gmina Mirosławiec może upoważnić inne osoby, do zawierania umów najmu z osobami, które przyjęły ofertę zawarcia umowy najmu proponowanego lokalu. Wówczas zawarcie umowy najmu następuje po wydaniu przez Burmistrza akceptacji do zawarcia umowy najmu z osobą, o której mowa w § 16 ust. 1 uchwały. Umocowanie to obejmuje również uprawnienie do wypowiadania zawartych umów najmu.

Rozdział 5.
Zasady postępowania z osobami używającymi lokali bez tytułu prawnego, w tym z takimi, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 18. 1. Gmina Mirosławiec może wyrazić zgodę na nawiązanie umowy najmu lokalu z pominięciem zasad przydziału lokali z osobami, które:

1) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkiwały z nim stale albo są ujęte w umowie najmu jako osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, jeżeli osoby te spełniają wymóg § 7 uchwały, z najemcą została rozwiązana umowa najmu a lokal nie jest obciążony zaległościami z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych.

2) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci , w którego najem nie wystąpiły ponieważ nie należą do kręgu osób wymiennych w art. 691 Kodeksu cywilnego, a są jednak osobami bliskimi najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), jeżeli osoby te zamieszkiwały z najemcą przez co najmniej 2 lata albo są ujęte w umowie najmu, lokal nie jest zadłużony z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych, a z najemcą, który lokal opuścił została rozwiązana umowa najmu,

3) zamieszkują w lokalu do którego  utraciły tytuł prawny i złożą wniosek o przyznanie lokalu o niższym standardzie i czynszu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wyrazić zgodę na nawiązanie umowy najmu lokalu z wyłączeniem okresu 2 lat zamieszkiwania z najemcą. Uwzględnienie takiego wniosku wymaga pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. Osoby, które nie spełniają warunków wymienionych w ust. 1 obowiązane są lokal opuścić pod rygorem wystąpienia wynajmującego lokalu do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu.

Rozdział 6.
Postępowanie w przypadku modernizacji, rozbudowy, nadbudowy i adaptacji.

§ 19. 1. Przeprowadzenie przez najemcę modernizacji lokalu wymaga zgody osoby, z którą została zawarta umowa najmu.

2. W przypadku podziału lokalu zgoda na podziale może być wyrażona, o ile lokale powstałe w jego wyniku będą spełniały wymogi samodzielności w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.).

3. Lokal może być podzielony także w wyniku orzeczenia sądu, określającego sposób korzystania z lokalu.

4. Po dokonanej modernizacji polegającej na połączeniu lub podziale lokalu Gmina Mirosławiec wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu nowo powstałego lokalu lub lokali. Umowy najmu, o których mowa w ust. 4, mogą być zawarte z najemcą lub osobą uprawnioną do zamieszkiwania lokalu.

§ 20. 1. Nadbudowie mogą podlegać budynki komunalne, a przebudowie zbędne pomieszczenia niemieszkalne w tych budynkach pod warunkiem wskazania ich przez osobę zarządzającą budynkiem.

2. Przebudowie i nadbudowie nie podlegają strychy w komunalnych budynkach mieszkalnych, wykorzystywane jako ogólnodostępne suszarnie, w przypadku braku możliwości pozostawienia do ogólnego użytku suszarni o powierzchni odpowiadającej normie 0,5 m² powierzchni suszarni na 1 mieszkańca danej klatki schodowej, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia suszarni pozostała po adaptacji nie może być mniejsza niż 6 

3. Wykonanie modernizacji lub przebudowy istniejącego lokalu mieszkalnego oraz adaptacji pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych na cele mieszkaniowe przez:

1) najemcę lokalu,

2) osobę umieszczoną na wykazach osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, wymaga zgody Gminy Mirosławiec.

4. Wykaz powierzchni do adaptacji wraz z opiniami technicznymi dotyczącymi możliwości i zakresu wykonywania prac budowlanych przekłada zamierzający zasobem mieszkaniowym Gminy Mirosławiec.

5. Wykaz powierzchni do adaptacji podawany jest do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

6. Wybór osób (gospodarstw domowych) dokonywany jest po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

7. Pierwszeństwo adaptowania powierzchni pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne posiadają osoby umieszczone na wykazach osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej, bądź najemcy lokali, w których na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada nie więcej niż 5 m² powierzchni pokoi, a najemcy ci zamieszkują w lokalach znajdujących się bezpośrednio pod, nad lub obok pomieszczeń przewidzianych do adaptacji.

8. Wykonanie prac, o których mowa w ust. 3 odbywa się godnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, na koszt i ryzyko osób wnioskujących o tę przebudowę.

9. Dopuszcza się, za zgodą Gminy Mirosławiec, możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejącego lokalu, położonego w budynku komunalnym wykraczającej poza obrys kondygnacji przyziemnych.

10. W przypadku rozbudowy lub przebudowy lokali położonych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską, oprócz zgody, o której mowa w ust. 3, wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.

11. Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przyjęciu obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Gmina Mirosławiec wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu powstałego w wyniku przebudowy.

12. Osobom, którym została podzielona powierzchnia do adaptacji, a które w terminie do 3 lat od daty podpisania umowy z zarządcą budynku nie uzyskają pozwolenia na budowę i nie rozpoczną prac budowlanych, może być ona odebrana i przeznaczona do ponownego przydziału.

Rozdział 7.
Warunki dokonywania zamiany lokali i wielopłaszczyznowy system zamiany lokali

§ 21. 1. Najemcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu w celu poprawy warunków zamieszkania, jeżeli:

1) stan zdrowia, trwałe kalectwo najemcy lub współzamieszkującego z nim członka gospodarstwa domowego uzasadnia zawarcie umowy najmu lokalu o wyższym standardzie lub lokalu o korzystniejszej lokalizacji;

2) zajmowany przez najemcę lokal spełnia kryteria lokalu socjalnego lub nie odpowiada potrzebom najemcy z uwagi na zbyt małą powierzchnię lub złe wyposażenie techniczne, a najemca chce poprawić swoje warunki mieszkaniowe;

3) dokonanie zmiany uzasadnione jest szczególnymi względami społecznymi, a okoliczności te znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach;

4) zajmowany przez najemcę lokal jest zbyt duży w stosunku do jego potrzeb i najemca chce zmienić dotychczas zajmowany lokal na inny o mniejszym metrażu lub o niższym standardzie.

2. Jeżeli zamiana zmierza do rozdzielenia osób wspólnie zamieszkały w jednym lokalu pomiędzy dwoma lub więcej lokali, po dokonaniu zmiany umowa najmu może być zawarta również z wstępnymi, zstępnymi, osobami przysposobionymi albo rodzeństwem najemcy - pod warunkiem, że osoby te zamieszkują stale z najemcą do czasu zmiany lokali i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

§ 22. 1. Zmiana lokali może również nastąpić w wyniku propozycji złożonej przez zarządcą budynków komunalnych najemcy posiadającemu zaległości w opłatach za używanie lokalu; w celu uniknięcia rozwiązania dotychczasowej umowy najmu i wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu, przedkładana jest propozycja zmiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie.

2. Nie przejęcie przez najemcę propozycji zmiany lokalu i niespłacenie zaległości w opłatach za używanie lokalu, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu i wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu.

§ 23. 1. Zmiany lokali mieszkalnych mogą być dokonywane pomiędzy najemcą lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec a:

1) innymi najemcami lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) najemcami lokali mieszkalnych nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych,

3) właścicielami lokali mieszkalnych,

4) osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

2. Zamiana lokali, z których jeden obciążony jest zaległościami z tytułu najmu, a wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec, może być realizowana po uregulowaniu długu.

3. W przypadku zmiany lokalu na lokal w innych zasobach wymagana jest  zgoda dysponenta tego lokalu wydana na piśmie.

4. W przypadku zmiany lokalu na lokal lub dom własnościowy zawarcie umowy najmu może nastąpić po sporządzeniu aktu notarialnego przeniesienia własności.

5. Osoby zainteresowane zamianą muszą złożyć stosowne wnioski o zamianę lokali i uzyskać zgodę Gminy Mirosławiec.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe.

§ 24.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 25.  Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta w Mirosławiec Nr XXVIII/165/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Mirosławiec.

§ 26.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.         

Załączniki do pobrania

1 VIII_47_2007.ZIP (ZIP, 41KB) 2007-04-26 08:55:54 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 26-04-2007 08:55:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2017 13:07:11