UCHWAŁA NR IX/57/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

UchwałaNr IX/57/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005 Dz. U. Nr 172 poz. 1441 z Dz. U. 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457 oraz Nr 181 poz. 1337) oraz art. 56 ust. 2  w związku art. 8  pkt 31 oraz z art. 4  pkt 32 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218 poz. 1592, Dz. U. Nr 249 poz. 1832 i z 2007 r. Dz. U. Nr 25 poz. 162) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Powiadamia się Skarbnika i Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym„ wg wzoru stanowiącego załącznik uchwały.

2. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie 1  miesiąca od dnia otrzymania niniejszej uchwały.

3. Konsekwencją niezłożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jest pozbawienie funkcji publicznej - z mocy prawa i z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą do niezwłocznego informowania Rady Miejskiej o podjętych działaniach, a zwłaszcza o niezłożeniu oświadczenia w ustawowo określonym terminie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr IX/57/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 13 kwietnia 2007 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.

Część .

…………………………………………….......….................syn/córka…………………………………………

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne nazwiska używane w latach 1944-1990)                                          (imię ojca)

Urodzony/urodzona………………………………………………………………….zamieszkały/zamieszkała

(data i miejsce urodzenia)

………………………………………………………………………………….legitymujący się/legitymująca się

                            (adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………..….świadom/świadoma

(nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamości, jego numer i numer PESEL)

Odpowiedzialność za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z póź.zm.), oświadczam nie pracowałem/nie pracowałam , nie pełniłem/ nie pełniłam służby ani nie byłem/ nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem*organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy.

…………………………………………

                                                                                                                (własnoręczny podpis)

…………………………………………………………….........syn/córka…………………………………

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne nazwiska używane w latach 1944-1990)                                          (imię ojca)

Urodzony/urodzona ……………………………………………………………….…zamieszkały/zamieszkała

                                                                      (data i miejsce urodzenia)

…………………………………………………………………………………legitymujący się/legitymująca się

                                                        (adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………..………………świadom/świadoma

(nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL)

Odpowiedzialność za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam, popełniłam/popełniłem służbę  ani nie byłem/nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem*organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 i 3a  powołanej ustawy.

Część .

Lp.

Organ bezpieczeństwa państwa określony w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Funkcja

Data podjęcia i zakończenia pracy, służby lub współpracy

 

 

 

 

Dodatkowo wyjaśniam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

(własnoręczny podpis)

_________________________

**Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły, pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990  oraz treści tych dokumentów.

WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.

Ja…………………………………syn*/córka*……………………………nr PESEL……………………………

                            (imię i nazwisko)                                                        (imię ojca)                                          (PESEL)

Informuję, że oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) złożyłem*/złożyłam*w dniu………………………………………………………………………………………………………………..

(data złożenia oświadczenia)

do……………………………………………………………………………………………………………………

(organ, któremu przedłożono oświadczenie)

w związku z ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ,  …………………

(miejscowość, data)

....................................................................................

____________________________________

*Właściwe podkreślić

Załączniki do pobrania

1 VIII_57_2007.ZIP (ZIP, 86KB) 2007-04-26 09:38:41 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 26-04-2007 09:38:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 13-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:50:55