Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „BUDOWA ZJAZU PUBLICZNEGO NR 1 Z DROGI KRAJOWEJ NR 10 ”


0x08 graphic
0x01 graphic

Znak sprawy: ZP-3410/08/2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro

BUDOWA ZJAZU PUBLICZNEGO NR 1

Z DROGI KRAJOWEJ NR 10

MIROSŁAWIEC 20 czerwca 2007r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

strona: http://www.bip.miroslawiec.pl

e-mail: urzad@miroslawiec.pl

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 560)

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zjazdu z drogi krajowej nr 10 na drogi i tereny gminne. Projektowany zjazd ma na celu poprawę lokalnego układu komunikacyjnego, zapewni dojazd do terenu usług wyznaczonego w obowiązującej zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec w rejonie ulicy Wałeckiej oraz do terenów sąsiednich - łąk pól i pastwisk. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV 45233140-2 - roboty drogowe

KOD CPV 45233290 - instalowanie znaków drogowych

 1. OGLĘDZINY MIEJSCA ROBÓT

- Oferent, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy na wykonanie zamawianych robót.

- koszty oględzin miejsca robót ponosi Oferent.

- w czasie realizacji inwestycji Oferent we własnym zakresie zapewni tymczasową organizacje

ruchu.

 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. OPIS ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 1. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie prac: 17 lipca 2007

- zakończenie prac: 31 sierpnia 2007

- odbiór końcowy: 3 wrzesień 2007

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU ICH OCENY.

Przedłożenie oferty zgodnej ze SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia.

 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie o spełnieniu niżej opisanych kryteriów:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli wymagają tego przepisy prawa,

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wszystkie w/w dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby upoważnione.

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

Strona http://www.bip.miroslawiec.pl
E-mail:
urzad@miroslawiec.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Pan Tomasz Wojciechowski - podinspektor d/s Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, tel. 067 259 62 62

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

-Przystępujący do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

1.000,00 zł (słownie: tysiąc zł).

-Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do dnia 10 lipca 2007 roku

do godz. 1050.

-Wadium może być wniesione w formach o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy prawo

zamówień publicznych.

-Przelewem (środki pieniężne) należy dokonać na następujące konto zamawiającego:

78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów.

-Oferent zobowiązany jest przedstawić dowód wniesienia wadium Zamawiającemu do dnia

10 lipca 2007, do godz. 1050.

-Zamawiający zwróci wadium oferentom zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień

publicznych.

-Wadium nie podlega zwrotowi w przypadkach opisanych w art. 46 ust. 5 ustawy prawo

zamówień publicznych.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  • Oferent jest związany ofertą przez okres trzydziestu (30) dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.

  • W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  • Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

  • Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

15.1. Przygotowanie oferty:

 1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,

 1. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi zamawiający,

 1. oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę,

 1. oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami wynikającymi
  z ustaw oraz przepisami prawa,

 1. jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie (pełnomocnictwo),

 1. oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji,

 1. dokumenty należy sporządzić zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ,

 1. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem oferenta,

 1. wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, spięte lub zszyte w sposób trwały tak aby zapobiegało to możliwości rozkompletowania oferty,

15.2. Oferta wspólna

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia, jeżeli ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

15.3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego na adres:

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

z dopiskiem na kopercie:

Budowa zjazdu publicznego nr 1 z drogi krajowej nr 10” - nie otwierać przed dniem

10 lipca 2007 do godz. 1100.

Uwaga: Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zachodzi chociażby jedna z przyczyn wyszczególnionych w art. 89 Ustawy prawo zamówień publicznych.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego na adres:

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

pokój nr 1 - sekretariat

do dnia 10 lipca 2007r. do godz. 1050.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

Pokój nr 110

10 lipca 2007r., godz. 1100.

  1. Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest

jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane

zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena,

a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena musi uwzględnić w odpowiedniej wysokości podatek od towarów i usług. Cena musi być

podana w złotych cyfrowo i słownie.

Wartość oferty będzie liczona następująco:

Wo = [ Won / Wob ] * 100 pkt.

Gdzie:

Wo - wartość oferty

Won - wartość oferty najniższej

Wob - wartość oferty badanej

 1. OPIS KRYTRERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.

Kryterium oceny oferty stanowi: cena - 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym stawiane wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Uwaga: Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
z przedmiotem zamówienia, uwzględnić w odpowiedniej wysokości podatek od towarów
i usług. Cena musi być podana w złotych cyfrowo i słownie.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie obcej.

 1. INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Oferent, którego oferta została wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w ustawie „Prawo Zamówień Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, niniejszej specyfikacji oraz przyjętej oferty.

Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po siedmiu dniach od daty powiadomienia oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez oferenta, Zamawiający dokonuje ponownego wyboru nowej oferty z pozostałych spełniających warunki SIWZ.

Przed zawarciem umowy oferent, który wygrał przetarg musi przedstawić dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10% ceny netto przeznaczonej na realizację tego zadania przez Zamawiającego z zaokrągleniem do 100 zł, które powinno być wniesione w formie pieniądza, obligacji państwowych, bezwarunkowego poręczenia lub bezwarunkowej gwarancji bankowej.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 23 8941 1032 0092 2937 2000 0050 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów O/Mirosławiec.

Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone

jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi:

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

Istotne postanowienia zawarto w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

 1. PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

faktury i protokołu odbioru końcowego robót. Faktura za wykonanie zadania musi być

przedstawiona najpóźniej do dnia odbioru końcowego wykonanych robót przez Zamawiającego.

 1. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku prowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro wykonawcy przysługuje protest wniesiony w formie pisemnej na adres Zamawiającego, zgodnie z działem VI rozdziałem 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Załączniki.

1.Formularz ofertowy

2.Projekt umowy.

3.Oświdczenie oferenta

4.Przedmiar robót.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

..................................

Pieczęć Wykonawcy

Nr tel. / fax .........................................

REGON .........................................

NIP .........................................

http:// .........................................

E-mail .........................................

Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, SIWZ, oraz dokumentami przetargowymi oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę netto ................................... zł + VAT ...................... zł, brutto ..................................... zł (cena brutto słownie: ......................................................................)

Razem:....................................................słownie:........................................................................................................................................................................................................................................

 1. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ

 2. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wykonania zadania na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 5)

 3. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty są ponumerowane, a całość składa się
  z ............. ponumerowanych stron.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..................................................

Podpis Wykonawcy lub osób

uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 2

UMOWA NR......... / ..............

zawarta w dniu ……………………… w Mirosławcu pomiędzy:

Gminą i Miastem Mirosławiec reprezentowaną przez Burmistrza mającą siedzibę w Mirosławcu ul. Wolności 37 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:

Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec - …………………………………

przy kontrasygnacie:

Skarbnik Gminy i Miasta Mirosławiec - …………………………………..

a

- firmą: ………………………………………………………………………..

mającą siedzibę w: ……………………………………………………………

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności nr. ……………….

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

 1. ……………………………………………………………………………..

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na ,,Budowa zjazdu publicznego nr 1 z drogi krajowej nr 10, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:

Zakres robót - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w * 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zjazdu z drogi krajowej nr 10 na drogi i tereny gminne. Projektowany zjazd ma na celu poprawę lokalnego układu komunikacyjnego, zapewni dojazd do terenu usług wyznaczonego w obowiązującej zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec w rejonie ulicy Waleckiej oraz do terenów sąsiednich - łąk pól i pastwisk. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji.

Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w ilościach wg obmiaru robót złożonych w ofercie przetargowej.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4

 • Termin rozpoczęcia robót 17 lipca 2007 r.

 • Termin zakończenie robót: 31 sierpnia 2007 r.

 • Termin odbioru końcowego: 3 września 2007 r.

§ 5

1. Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości: …………... zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………)

Kwota netto wynosi …………………………………….

(słownie :………………………………………………………. groszy )

 1. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi Kosztorys Robót stanowiący także załącznik do Umowy.

 1. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

 1. Rozliczenia za roboty będą odbywały się po dokonaniu odbioru robót. Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

 1. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w kosztorysie robót i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzez aneks.

 1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

 1. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004. (Dz. U. nr 130 poz. 1389) w oparciu o następujące założenia:

 • stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie

 • ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materia*ów będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był używany.

 • podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.

§ 7

 1. Odbiory i rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z poniższym harmonogramem:

 2. Zakres rzeczowy

  Termin odbioru

  Kwota

  Całość zadania

  03.09.2007

  1. Płatności będą dokonywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru końcowego robót. Faktura za wykonanie zadania musi być przedstawiona najpóźniej do dnia odbioru końcowego wykonanych robót przez Zamawiającego.

  § 8

  Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną.

  * 9

  1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

  1. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

  1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

  1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

  1. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

  1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

  § 10

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

  1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

  § 11

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

  1. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.

  1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

  1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  1. informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  2. informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

  - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

  § 12

  1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

  1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

  2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależne od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

  § 13

  Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10% ceny kontraktu. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

  § 14

  1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

  1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

  1. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

  odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, atestów dotyczących materiałów

  i urządzeń.

  1. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

  1. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w * 15 niniejszej Umowy.

  1. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

  * 15

  1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia projektu:

  1. ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę

  2. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy

  3. ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy

  * 16

  1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

  1. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

  § 17

  1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

  1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  2. w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

  3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

  1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

  1. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  1. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

  3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  1. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

  1. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

  3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  § 18

  1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  1. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

  1. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  1. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

  1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

  § 19

  W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  § 20

  Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

  § 21

  Wykaz załączników do Umowy:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  • Oferta

  • Kosztorys Robót

  ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

  ........................................... ...........................................

  ........................................... ...........................................

  Załącznik nr 3

  Oświadczenie oferenta

  1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu na „Budowa zjazdu publicznego nr 1 z drogi krajowej nr 10 przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

  1. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

  1. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

  1. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy oraz wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania, jeśli zostanie przyznany nam kontrakt.

  1. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji Projektu w określonym czasie.

  1. Niniejszym oświadczamy, iż obejrzeliśmy teren budowy i obiekty, gdzie mają być wykonywane roboty.

  1. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.)

  1. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym "Formularzu ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

  1. Upoważniamy GMINĘ I MIASTO MIROSŁAWIEC lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.

  1. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  1. Do niniejszego "Oświadczenia oferenta" dołączone są następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.

  2. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego;

  3. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

  4. Zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny dotyczący spraw przewidzianych w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  ______________________________________________

  Nazwisko i Stanowisko oraz podpis Osoby Upoważnionej

  ______________________________________________

  Nazwa Oferenta

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  Załącznik nr 4

  0x01 graphic

  0x01 graphic

  0x01 graphic

  GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

  reprezentowana przez Burmistrz Mirosławca

  Elżbietę Rębecką-Sabak

Załączniki do pobrania

1 SIWZ_zjazd.doc (DOC, 1.MB) 2007-06-21 15:07:33 216 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-06-2007 15:07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 18-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 21-06-2007 15:07:33