UCHWAŁA NR X/62/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2007 r.

UchwałaNr X/62/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2007 rok.

Na podstawie art. 4¹ ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1231 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu:

§ 1. Uchwala Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 - zwany dalej „programem” stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Mirosławca do przedłożenia Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania z wykonania programu za rok 2007 do 31 marca 2008 roku.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr X/62/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Podstawą prawną podejmowania przez samorząd gmin wszelkich działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 , poz. 1231 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą). Sposoby realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa się w gminnym programie, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską. Ustawa w sposób jednoznaczny określa, iż środki uzyskane przez gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być wykorzystane na żadne inne cele niż te, które zostały określone w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rada Miejska w Mirosławcu przyjmuje Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jaką wytyczną wiążącą władze gminne i inne jednostki organizacyjne do podejmowania działań mających na celu wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych związanych z problemem alkoholowym, udzielanie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz członkom ich rodzin, a także zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu mieszkańców Gminy Mirosławiec.

Cele programu

1. Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych na terenie naszej gminy.

2. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami alkoholowymi.

3. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.

4. Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższe cele realizowane są poprzez samodzielne działania władz i jednostek organizacyjnych gminy i miasta, oraz przy współpracy z instytucjami, osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami zainteresowanymi osiągnięciem celów programu.

Zadania do realizacji:

I. Zwiększenie na terenie gminy i miasta Mirosławiec dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie p o p r z e z:

1. Kontynuowanie współpracy z Punktem Konsultacyjnym (NZOZ przy PZP) w Wałczu dla osób: uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania punktu:

- udzielanie wsparcia psychospołecznego i porad terapeutycznych, socjalnych, prawnych,

- utrzymywanie kontaktów z osobami zagrożonymi - ofiarami przemocy, terapia wspierająca,

- „pilotowanie” problemów wymagających dalszego skierowania do właściwych instytucji (Policja, Prokuratura, MGOPS, Centrum Pomocy Rodzinie i innych),

- prowadzenie sesji rodzinnych,

- kierowanie do poradni specjalistycznych (PZP, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna) osób wymagających szczególnej opieki,

- współpraca z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Centrum Pomocy Rodzinie, MGOPS - w zakresie koordynacji udzielania właściwej opieki i pomocy osobom i rodzinom,

- psychoedukacja i motywowanie osób uzależnionych do zaprzestania picia i podjęcia leczenia odwykowego.

2. Refundacja kosztów podróży osobom uzależnionym od alkoholu w celu uczestnictwa w grupie terapeutycznej, mitingu AA, leczenia farmakologicznego. Akceptacja celowości dofinansowania po zaopiniowaniu przez Komisję.

3. Działalność świetlic środowiskowych:

1) dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,

2) zatrudnienie dodatkowych osób (pedagog, instruktor, opiekun świetlicy) do prowadzenia zajęć z dziećmi,

3) doposażenie świetlic,

4) zasady funkcjonowania świetlic środowiskowych określa załącznik Nr 1  do Programu.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

1. Budowanie zintegrowanego systemu profilaktyki w Gminie Mirosławiec,

2. Realizacje programów edukacyjno profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,

3. Organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

4. Rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych o różnorodne formy zajęć sportowych,

5. Włączenie lokalnej prasy w działania promujące przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym.

III. Wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

1. Współpracę i wspieranie działalności Kościoła w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień.

2. Współpracę i wspieranie działalności szkół w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień.

3. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności społecznej dzieci i młodzieży poprzez wspieranie działalności rekreacyjno sportowej.

4. Współpracę i wspieranie instytucji zajmujących się terapią uzależnień, pomocą terapeutyczną dla członków rodzin osób uzależnionych.

5. Organizowanie szkoleń dla realizatorów Programu.

IV. Działalność Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) Zadania Komisji:

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tj. przeprowadzenie rozmów z wnioskodawcami i uczestnikami postępowania, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, przeprowadzenie interwencji środowiskowych, kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosku do Sądu,

- składanie do Burmistrza Gminy i Miasta wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym lub zakłócaniu porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, prowadzenie wspólnie ze Strażą Miejską lub Policją kontroli punktów sprzedaży określonych w posiadanym zezwoleniu.

Szczegółowy zakres i tryb kontroli określa załącznik NR 2  do Programu,

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Miejskiej,

- opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- przeprowadzenie kontroli realizatorów Programów i innych zadań,

- podejmowanie inicjatyw w zakresie ograniczania dostępności do alkoholu.

2) Działalność Komisji finansowania jest ze środków przeznaczonych na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za każde posiedzenie robocze członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia wynoszące 10% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.


Załącznik Nr 1  do Programu

do Programu

Regulamin - Świetlic Środowiskowych

§ 1. 1. Świetlica Środowiskowa, zwana dalej „Świetlicą” wchodzi w strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury w Mirosławcu utworzoną w celu realizacji zadań - wynikający z Miejsko Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Świetlice Środowiskowe są prowadzone w miejscowościach:

Łowicz Wałecki, Piecnik, Jabłonowo, Bronikowo i Mirosławiec.

§ 2. Do zadań Świetlicy należy w szczególności:

1. Zapewnienie opieki nad wychowankami w godzinach pozalekcyjnych,

2. Pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji,

3. Łagodzenie niedostatku wychowawczego w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania,

4. Wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,

5. Współpraca z rodzicami/opiekunami/ dzieci uczęszczających do Świetlicy,

6. Wdrażanie do codziennych obowiązków kształtowanie postaw społecznych, wspólne obchodzenie świąt,

7. Rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych,

8. Dożywianie dzieci poprzez prowadzenie zajęć kulinarnych.

§ 3. 1. Działalnością świetlic kieruje instruktor zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

2. Instruktor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie a w szczególności za:

- realizację zadań wymienionych w §2,

- planowanie i organizowanie pracy.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Świetlic sprawuje pracownik Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec zajmujący się zdrowiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

§ 4. 1. Do świetlic uczęszczać mogą dzieci w wieku szkolnym, kierowane w szczególności przez szkołę, rodzica, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję i itp.

2. Świetlice czynne są od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu.

§ 5. 1. Instruktor prowadzący zajęcia w Świetlicy składa Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławca sprawozdanie z działalności półrocznej i rocznej.

2. Działalność świetlic finansowana jest ze środków funduszu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec


Załącznik Nr 2  do Programu

do Programu

Szczegółowy zakres kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

2. Kontrolę przeprowadzają:

Straż Miejska, członkowie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policja w zakresie:

- zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem (zezwoleniami),

- przestrzeganie realizacji ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

- przestrzegania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Mirosławcu,

- przestrzegania porządku publicznego wokół miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,

- przestrzegania ustawowego zakazu sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,

- przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.

3. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo:

a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych,

b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.

4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego osoby upoważnionej.

5. Podmiot kontrolowany jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenia, a kopię pozostawia się w placówce kontrolowanej.

7. Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem.

8. Jednostka kontrolowana w terminie 7  dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień przesyła do organu wydającego zezwolenia informacje o wykonaniu zaleceń.

9. Sprawdzenie wykonania zleceń pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

10. Rada Miejska w Mirosławcu otrzymuje informacje o wynikach kontroli, zgodności handlu napojami alkoholowymi zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załączniki do pobrania

1 LinkMagic.zip (ZIP, 20KB) 2007-07-02 12:13:40 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 02-07-2007 12:13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:52:09