UCHWAŁA NR X/63/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2007 r.

UchwałaNr X/63/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na rok 2007

Na podstawie art. 10 ust. 3  ustawy z dnia 19 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii/ Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm. / Rada Miejska w Mirosławcu:

§ 1. Uchwala Miejsko Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2007 r. - zwany dalej „programem” stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr X/63/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

I. Postanowienia ogólne

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na organach administracji rządowej i jednostkach samorządu spoczywają zadania związane z rozwiązywaniem problemów narkomanii.

1. Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania ujęte w nim mają na celu skoncentrowanie się na działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania o szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności wychowawczej podlegającej na:

- promocji zdrowego stylu życia,

- wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegania w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych,

- informowaniu o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których używanie może prowadzić do narkomanii,

- podejmowaniu i wspieraniu działań ogólnokrajowych i lokalnych.

2. Celem ogólnym programu jest:

- zmniejszenie rozmiarów istniejących już problemów związanych ze zjawiskiem narkomanii,

- podniesienie świadomości społeczności gminy Mirosławiec,

- budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego.

II. Cele operacyjne programu

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem narkomanii,

- zapewnienie pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii,

- koordynowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,

- wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców,

- wspomaganie działalności szkół, instytucji i stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

III. Zadania do realizacji:

1. Finansowanie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób zagrożonych zażywaniem narkotyków oraz członków ich rodzin.

2. Wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków na terenie szkoły i realizację odpowiedniego do potrzeb programu profilaktycznego.

3. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.

4. Wspieranie imprez i konkursów szkolnych promujących zdrowy styl życia.

5. Przedstawianie problematyki narkomanii i jej negatywnych skutków poprzez:

- prowadzenie lekcji i apeli z uwzględnieniem profilaktyki narkomanii,

- zajęcia, warsztaty oraz naukę sztuki odmawiania,

- warsztaty dla rodziców „jak poznać, że dziecko ma kontakt z narkotykami”,

- indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, którzy mogą mieć kontakt z narkotykami - pomoc psychologa,

- wyświetlanie filmów edukacyjnych,

- wykorzystywanie programów profilaktyczno - wychowawczych uwzględniających inscenizację teatralnych przekazów treści profilaktycznych.

6. Pomoc w szkoleniu nauczycieli do prowadzenia działań profilaktycznych:

- szkolenia z zakresu umiejętności rozpoznawania zażycia przez uczniów środków odurzających.

7. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii poprzez wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców:

- organizacja spotkań w szkołach z przedstawicielami organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii.

8. Opracowanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.

9. Nawiązanie współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację powyższych założeń w programie są:

- Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu,

- Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu,

- Placówki oświatowe na terenie Gminy Mirosławiec,

- Posterunek Policji w Mirosławcu,

- Ośrodek Kultury w Mirosławcu,

- instytucje kościelne,

- lokalna służba zdrowia.

Jednym z warunków powodzenia realizacji zadań określonych w niniejszym programie, a tym samym osiągnięcie zakładanych celów m.in. stworzenie wspólnego frontu działań przez Urząd Gminy i Miasta, szkoły, Policję, MGOPS i inne instytucje przy czynnym wsparciu społeczności lokalnej.

Załączniki do pobrania

1 200772-121646.pdf (PDF, 19KB) 2007-07-02 12:17:44 15 razy
2 200772-121742.pdf (PDF, 41KB) 2007-07-02 12:17:44 17 razy
3 200772-121717.pdf (PDF, 43KB) 2007-07-02 12:17:44 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 02-07-2007 12:17:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:53:30