Zarządzenie w sprawie powłania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 47/07
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 1 sierpnia 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14.000 euro oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na ,,Dowóz dzieci do Zespołów Szkół i Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2007 -2008

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 82, poz.560), zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przeprowadzić w dniu 8 sierpnia 2007 roku o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14.000 euro na ,,Dowóz dzieci do Zespołów Szkół i Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2007 - 2008 po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (http://bip.miroslawiec.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (http://portal.uzp.pl)

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 8 sierpnia 2007 roku o godz. 1050, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 10,-zł brutto.

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:

Cena (koszt) - 100%

§2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1.

Jadwiga Kamińska

-

Sekretarz Gminy i Miasta - Przewodnicząca Komisji

2.

Bogumiła Kargul

-

Podinspektor - Sekretarz Komisji

3.

Katarzyna Sroka

-

Podinspektor - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4.

Bogusława Skrzypczyk

-

Inspektor - Członek Komisji

5.

Alicja Dybaczewska

-

Inspektor - Członek Komisji

§3. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§4. Nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej w brzmieniu jak niżej:

  1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

  2. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz komisji.

  3. W zakresie przygotowania postępowania komisja przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia.

  4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

  5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. oświaty UGiM Mirosławiec .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 Zarz_dzenie_Nr__2007_powo_anie_komisji_przetargowej.doc (DOC, 42KB) 2007-08-01 14:31:44 225 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 01-08-2007 14:31:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 02-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 01-08-2007 14:31:44