UCHWAŁA NR XVI/104/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: podatku leśnego.

Uchwała Nr XVI/104/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie podatku leśnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) oraz art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826; Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (Monitor Polski Nr 79, poz.846) jako podstawę obliczania podatku leśnego na terenie miasta i gminy Mirosławiec, tj.147,28 zł za 1 m3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/ 9 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa jako podstawy obliczania podatku leśnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.              

Załączniki do pobrania

1 20071221-10625.pdf (PDF, 34KB) 2007-12-21 10:41:19 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-12-2007 10:41:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:10:59