jak otrzymać


JAK OTRZYMAĆ POMOC NA MOCY

USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R.

O POMOCY SPOŁECZNEJ

( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z póź. zm. )

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - DZ.U. z 2005 r. Nr 77, poz.672

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 01 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego - Dz.U. z 2005 r. Nr 42, poz.409

 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” - Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” - Dz.U. z 2006 r. Nr 25, poz.186

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz.950

 1. Na czym polega pomoc społeczna

 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 1. Bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Mirosławiec jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu przy ul. Polnej 23. Mogą się tu zgłaszać wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu pomaga potrzebującym w różny sposób m.in.

 • udziela pomocy finansowej i pomocy w naturze,

 • organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,

 • stwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,

 • opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • pomaga w staraniach o umieszczenie w domu pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach stacjonarnych i innych placówkach dziennego i całodziennego pobytu,

 • udziela pomocy w formie pracy socjalnej oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

 1. Kryterium dochodowe - jak oblicza się dochód

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot:

 • wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł,

 • wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - 351 zł.

Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić przychód z lutego . Obliczając przychód na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny ( np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych itd. ) i dzielimy na liczbę osób w rodzinie. Muszą to być przychody brutto z wyszczególnieniem podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są odliczane od przychodów. Do dochodu nie wlicza się również:

 • kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom ( spoza rodziny ),

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,

 • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. ( chodzi o zapomogę, którą wiosną 2007 r. wypłacono emerytom i rencistom, aby wynagrodzić brak waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych ).

O pomoc mogą ubiegać się także właściciele gospodarstw rolnych. W takim przypadku przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w kwocie 207 zł.

 1. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

( art.7 ustawy o pomocy społecznej )

 1. ubóstwa,

 2. sieroctwa,

 3. bezdomności,

 4. bezrobocia,

 5. niepełnosprawności,

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 7. przemocy w rodzinie,

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 9. bezradności z sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 12. trudności z przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 13. alkoholizmu lub narkomanii,

 14. zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

IV. Rodzaje zasiłków

 1. Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

( Przykład: Jedynym dochodem samotnej osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy, jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł. Różnica wynosi : 477 zł - 153 zł = 324 zł ). Kwota zasiłku stałego w przypadku tej osoby została ustalona w wysokości 324 zł ),

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

( Przykład: W rodzinie jest osoba niezdolna do pracy z powodu wieku. Po zliczeniu dochodów tej rodziny okazało się, że na jedną osobę w rodzinie przypada 200 zł. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351 zł. Różnica wynosi: 351 zł - 200 zł = 151 zł. Kwota zasiłku stałego w tym przypadku została ustalona w wysokości 151 zł ).

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 444 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

 1. Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Kwotę zasiłku okresowego ustala się w wysokości:

 • 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

 • 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Od 2008 r. w obu przypadkach kwota zasiłku okresowego nie może być wyższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym o dochodem osoby lub rodziny.

 1. Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu i biletu kredytowego.

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Osoby lub rodziny, w których dochód przekracza kryterium dochodowe mogą uzyskać pomoc na zasadach zwrotu części lub całości przyznanego zasiłku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,

 • zasiłek okresowy lub celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 1. Zasiłek celowy i posiłki - Program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2006 - 2009

Pomoc w formie zasiłku celowego - program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach powyższego programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a) dzieciom do 7 roku życia,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Pomoc ta udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 715,50 zł,

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 526,50 zł

 1. Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Pomoc w formie usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez te osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Od 04 kwietnia 2007 r. cena jednej godziny usługi wynosi 11,33 zł

 • cena jednej godziny usługi - 11,33 zł

 • kryterium ustawowe dla osoby samotnej - 477 zł

 • kryterium ustawowe dla osoby w rodzinie - 351 zł

 1. TABELA ODPŁATNOŚCI DLA OSÓB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

Dochód osoby w % w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona od ceny jednej godziny usługi

Kwota odpłatności za 1 godzinę

do 100 % tj. 477 zł

zwolnienie całkowite

-

powyżej 100 % do 150 %

tj. powyżej 477 zł - 715,50 zł

5 %

0,57 zł

powyżej 150 % do 200 %

tj. powyżej 715,50 zł - 954 zł

10 %

1,13 zł

powyżej 200 % do 300 %

tj. powyżej 954 zł - 1.431 zł

15 %

1,70 zł

powyżej 300 % do 400 %

tj. powyżej 1.431 zł - 1.908 zł

30 %

3,40 zł

powyżej 400 % do 500 %

tj. powyżej 1.908 zł - 2.385 zł

50 %

5,67 zł

powyżej 500 %

powyżej 2.385 zł

100 %

11,33 zł

 1. TABELA ODPŁATNOŚCI DLA OSÓB W RODZINIE

Dochód rodziny w % w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona od ceny jednej godziny

Kwota odpłatności za 1 godzinę

do 100 % tj. 351 zł

zwolnienie całkowite

-

powyżej 100 % - 150 %

tj. powyżej 351 zł - 526,50 zł

15 %

1,70 zł

powyżej 150 % - 200 %

tj. powyżej 526,50 zł - 702 zł

20 %

2,27 zł

powyżej 200 % - 300 %

tj. powyżej 702 zł - 1.053 zł

30 %

3,40 zł

powyżej 300 % - 400 %

tj. powyżej 1.053 zł - 1.404 zł

70 %

7,93 zł

powyżej 400 %

tj. powyżej 1.404 zł

100 %

11,33 zł

 1. Sprawienie pogrzebu

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób przez nią ustalony, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Gmina ma obowiązek sprawić pogrzeb osobie zmarłej, zarówno bezdomnej, jak również osobie, która pozostawała w rodzinie korzystającej z pomocy społecznej.

Sposób sprawienia pogrzebu określa uchwała Rady Miejskiej Mirosławca.

Gmina ma prawo do uzyskania zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sprawieniem pogrzebu. Podlegają one zwrotowi w całości lub w części z masy spadkowej po zmarłym, a jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego - z tego zasiłku.

 1. Kiedy można otrzymać zasiłek

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawy o pomocy społecznej.

 1. Podstawowym warunkiem dla ubiegania się o jakikolwiek zasiłek jest trudna sytuacja życiowa osoby lub rodziny spowodowana w szczególności z występowaniem: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudnościach w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 1. Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty kryterium dochodowego określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli od tzw. kryterium dochodowego, tj. 477 zł lub 351 zł.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej mogą ubiegać się o zasiłek specjalny celowy.

 1. Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany

 1. Jeżeli trudności osoby bądź rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, bezrobociem, wielodzietnością, potrzebą ochrony macierzyństwa itp..

 2. Jeżeli dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej czyli tzw. kryterium dochodowego.

 3. Jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody ( dysproporcja ).

 4. Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody i stan zdrowia.

 5. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystywania własnych możliwości i uprawnień.

 6. Jeżeli osoba lub rodzina nie wyrazi zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, na złożenie oświadczenia o stanie majątkowym lub spisania kontraktu socjalnego.

 7. Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi marnotrawstwo przyznanych środków , ich celowe niszczenie bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych.

 1. Wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny, „Pomoc społeczna - Niebieska Karta” i inne obowiązki osób korzystających z pomocy

 1. Wywiad środowiskowy

Pomoc w formie zasiłków udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek taki należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Decyzja w sprawie zasiłku podejmowana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny, który odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o potrzebie udzielenia pomocy a w sprawach niecierpiących zwłoki w terminie 2 dni. Na podstawie wywiadu środowiskowego ustala się sytuację życiową, w tym osobistą, rodzinną i zdrowotną osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

 1. Kontrakt socjalny

W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, ośrodek pomocy społecznej zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.

Kontrakt socjalny jest swoistą umową z podopiecznym, polegającą na wspólnym uzgodnieniu celów i projektu działania między pracownikiem socjalnym a klientem. Kontrakt powinien obejmować następujące etapy: ustalenie wspólnych celów, zdefiniowanie problemów i celów, opracowanie planu pracy, realizacja uzgodnień i wyników pracy.

 1. Pomoc społeczna - Niebieska Karta”

W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny jest zobowiązany wypełnić formularz „Pomoc społeczna - Niebieska Karta „ który stanowi załącznik do wywiadu. Warto przy tym zaznaczyć, że Niebieska Karta to swoista procedura interwencji w rodzinie stosowana dotychczas przez policję.

 1. Obowiązek osoby i rodziny korzystającej z pomocy

Zgodnie z art.109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. W myśl art.104 ustawy, należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji a w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.

Nienależnie pobrane świadczenie, zgodnie z art.6 pkt 16, oznacza świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji do wywiadu lub niepoinformowanie o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

 1. Odwołania od decyzji ośrodka pomocy społecznej

 1. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

 2. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin woj. zachodniopomorskie, za pośrednictwem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania pomocy społecznej udzielane są godzinach:

poniedziałek - piątek od 700 do 1500,

bezpośrednio w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu przy ul. Polna 23

lub

telefonicznie pod numerem ( 0 - 67) 259 58 53

Załączniki do pobrania

1 POMOC_SPO_ECZNA.doc (DOC, 14KB) 2008-02-11 13:05:28 285 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 11-02-2008 13:05:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 11-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 11-02-2008 13:05:28