UCHWAŁA NR XVIII/115/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 gudnia 2007 r. w sprawie: W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu i jej stałych komisji.

UchwałaNr XVIII/115/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji na 2008 r. 

Na podstawie 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm.)oraz § 12 ust. 1 oraz § 64 ust.1Statutu Gminy – (Uchwała Nr XXXII/ 170/ 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 50 poz. 1187), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala Plan Pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2008 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala: 

1. plan pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 2 

2. plan pracy Komisji Polityki Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 3 

3. plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 

§ 3. Upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu do dokonywania w planie pracy Rady Miejskiej niezbędnych zmian wynikających z bieżącej pracy Burmistrza oraz komisji Rady . 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym stałych komisji Rady Miejskiej. 

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/115/2007  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
 

PLAN PRACY 
Rady Miejskiej w Mirosławcu na rok 2008 

 

L.P. 

Termin 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

Styczeń 28.01.2008 r. 
g. 10.00 

1.Ustalenie opłat za wodę na 2008 r. z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 
2. Zapoznanie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

2. 

Luty 
25.02.2008 r. 
g. 10.00 

1. Przedstawienie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 r. 
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury za rok 2007 r. 
3.Plan działalności na rok 2008 r. w tym plany programów uwzględniających pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

 

3. 

Marzec 31.03.2008 r. 
g. 10.00 

1.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-zaopiniowanie sprawozdania przez Komisję Polityki Społecznej. 
2.Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu ochrony środowiska. 

 

4. 

Kwiecień 28.04.2008 r. 
g. 10.00 

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. 
a) zapoznanie z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec 
b) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2007 r. 
c) wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca. 

 

5. 

Maj 
26.05.2008 r. 
g. 10.00 

1.Roczna ocena wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2007-2013 – opinia Komisji Polityki Społecznej 
2.Przedstawienie sprawozdania dotyczącego wykonania zadań rzeczowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej za rok 2007 r. 

 

6. 

Czerwiec 30.06.2008 r. 
g. 10.00 

1.Stopień realizacji inwestycji gminnych: 
a) świetlice wiejskie: Jabłonowo, Piecnik 
b) budownictwo mieszkaniowe, socjalne 
c) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, Ośrodek Kultury) 
-opina Komisji Gospodarki i Budżetu 

 

7. 

Wrzesień 29.09.2008 r. 
g. 10.00 

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r.-stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu 
2.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2008 r. 

 

8. 

Październik 
27.10.2008 r. 
g. 10.00 

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu w sprawie zasad przy konstruowaniu budżetu na 2009 r. 
Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu w sprawie zaawansowania prac przy budowie hali sportowo- widowiskowej w Zespole Szkół w Piecniku  

 

9. 

Listopad 24.11.2008 r. 
g. 10.00 

1.Przedstawienie projektów uchwal w sprawie stawek podatków: 
-od nieruchomości 
-podatku rolnego, leśnego 
-opłaty targowej 
-opłaty miejscowej 
-stawek podatku od środków transportu 

 

10. 

Grudzień 29.12.2008 r. 
g. 10.00 

1.Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 r. 
2.Przedstaweinie sprawozdań z działalności za rok 2008 
a) Komisji Rewizyjnej 
b) Komisji Polityki Społecznej 
c) Komisji Gospodarki i Budżetu 
3.Uchwalenie planów pracy na rok 2009 
a) Rady Miejskiej 
b) Komisji Rewizyjnej 
c) Komisji Polityki Społecznej 
d) Komisji Gospodarki i Budżetu 
4.Zapoznanie się z projektem Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli. 

 

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/115/2007  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
 

PLAN PRACY 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu 
na rok 2008 r. 

 

L.P. 

Termin 

Tematyka 

Wykonawca 

1. 


Styczeń 
18.01.2008 r. 
godz. 9:00 

Analiza i kontrola nakładów finansowych na dostarczanie wody mieszkańcom naszej gminy i odbiór nieczystości w 2007 roku 
-przygotowanie propozycji opłat za wodę i odbiór nieczystości w 2008 r. 
 

 

2. 

Luty 
15.02.2008 r. 
godz. 9:00 

1. Opracowanie szczegółowego sprawozdania kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2007 r. 
2. Analiza i kontrola finansowa działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta i Gminy Mirosławiec 
-analiza wyjazdów poszczególnych jednostek, 
-kontrola wydatków poszczególnych jednostek. 

 

3. 

Marzec 
14.03.2008 r. 
godz. 9:00 

Działalność MGOPSu w Mirosławcu 
-wpływy środków finansowych 
-podział żywności pomiędzy mieszkańców z Pilskiego Banku Żywności 
-kontrola działalności KIS 

 

4. 

Kwiecień 
11.04.2008 r. 
godz. 9:00 

1. Zaopiniowanie budżetu gminy za 2007 r. oraz opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mirosławiec. 
2. Opracowanie wniosku do RIO. 

 

5. 

Maj 
16.05.2008 r. 

Opracowanie stanowiska w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec Górny 
-stan techniczny obrzeży (krawężników) 
-kontrola pobocza po wykonanej inwestycji (położenie światłowodu) 

 

6. 

Czerwiec 
20.06.2008 r. 
godz. 9:00 

Analiza umów i środków finansowych wydanych przez Urząd Gminy i Miasta na: 
-utrzymanie i konserwację terenów zielonych 
-utrzymanie w czystości chodników i ulic 
-odśnieżanie ulic i chodników na terenie gminy 

 

7. 

Wrzesień 
19.09.2008 r. 
godz. 9:00 

1. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na działalność oświatowo-kulturową Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 
2. Działalność oświatowo-kulturową świetlic wiejskich (prace świetlicowe). 
3. Opracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za I półrocze 2008 r. 

 

8. 

Październik 
17.10.2008 r. 
godz. 9:00 

1. Opracowanie propozycji stawek podatkowych na 2009 rok. 
2. Kontrola środków finansowych związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych. 

 

9. 

Listopad 
14.11.2008 r. 
godz. 9:00 

Kontrola wykonania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec 
-stopnie wykonania i pochłonięte środki 

 

10. 

Grudzień 
19.12.2008 r. 
godz. 9:00 

1. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2009 rok. 
2. Opracowanie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2009 r. 

 

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/115/2007  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
 

PLAN PRACY 
Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu 
na 2008 r. 

 

L.P 

Termin 

Tematyka 

Wykonawca 

1. 

Styczeń 

1.Ocena działalności organizacji pozarządowych: Jutrzenka, Keja, SIG, Mirstal. 
2. Przygotowanie do ferii Zespołu Szkół w Mirosławcu i w Piecniku. 
3. Przygotowanie do ferii Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz działalności Biura Informacji Turystycznej. 
4. Przygotowanie do ferii świetlic środowiskowych. 

 

2. 

Luty 

1. Przygotowanie gminy do sezonu letniego. 
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury za 2007 r. 
3. Kalendarz imprez kulturalnych Ośrodka Kultury na rok 2008 r. 

 

3. 

Marzec 

Przyjęcie sprawozdania z działalności MGOPS za 2007 r. 

 

4. 

Kwiecień 

1. Sprawozdanie z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
2. Omówienie działalności świetlic wiejskich. 
3. Promocja gminy. 

 

5. 

Maj 

Roczna ocena wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2007-2013. 

 

6. 

Czerwiec 

1. Planowane remonty w placówkach oświatowych. 
2.Wyniki egzaminów gimnazjalnych. 
3 Ochrona zabytków na terenie gminy. 

 

7. 

Wrzesień 

1. Sprawozdanie z realizacji planowanych remontów w placówkach oświatowych. 
2. Akcja lato-podsumowanie. 

 

8. 

Październik 

Ocena sportu w gminie. 

 

9. 

Listopad 

1. Polityka prorodzinna gminy. 
2. Omówienie projektu budżetu. 

 

10. 

Grudzień 

Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na rok 2009. 

 

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/115/2007  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
 

PLAN PRACY 
Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu 
na rok 2008 r. 

 

L.P. 

Termin 

Tematyka 

Wykonawca 

1. 


Styczeń 

1. Analiza opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na 2008 r. 
2. Analiza działalności ZECWiK za 2007 r. 
-polityka kadrowa 
-ściągalność opłat 
-kontrola urządzeń pomiaru wody, montaż nowych urządzeń. 
 

Dyrektor ZECWiK 
 

2. 


Luty 

1. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Mirosławcu za 2007 r. 
-planowane przedsięwzięcia na 2008 r. 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008. 
 

 

3. 


Marzec 

1.Sytuacja finansowa placówek oświatowych, stan zatrudnienia, płac, pozostałych wydatków. 
2. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2007 r. 
 

Dyr. Placówek Oświatowych 
Komendant Policji 

4. 


Kwiecień 

1.Analiza sytuacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu. 
2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. 
3. Zapoznanie się z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec. 

Komendant OSP 

 

5. 


Maj 

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego klubu sportowego „Mirstal”. 
2. Analiza sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za rok 2007. 
 

Prezes LKS „Mistral” 

 

6. 


Czerwiec 

1.Sprawozdanie z zaawansowania prac na budowie budynków socjalnych. 
 

 

7. 

Wrzesień 

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r. 
2. Dyskusja i wypracowanie opinii Komisji Gospodarki i Budżetu na temat budżetu za I półrocze 2008 r. 

 

8. 

Październik 

1. Konstruowanie budżetu na rok 2009 r.-propozycje. 
 

 

9. 

Listopad 

1. Prace nad ustaleniem podatku: 
-od nieruchomości, 
-podatku rolnego i leśnego, 
-opłaty targowej, 
-opłaty miejscowej, 
-stawek podatku od środków transportu 
2. Omówienie projektów uchwał. 
3. Wolne wnioski i zapytania. 

 

10. 

Grudzień 

1. Prace nad uchwaleniem budżetu na 2009 r. 
2. Prace nad sprawozdaniem z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu. 
3. Zapoznanie się z projektem regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. 
4. Prace nad planem Komisji Gospodarki i Budżetu na 2009 r. 

 

 

Załączniki do pobrania

1 uchwaA_a115_2007.pdf (PDF, 65KB) 2008-06-02 09:04:37 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 02-06-2008 09:04:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 12:11:04