ścieżka pieszo-rowerowa


Mirosławiec 10.03.2005

OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY

o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.l77) na wykonanie inwestycji:

,,Budowa traktu spacerowo-rowerowego łączącego Mirosławiec z Mirosławcem Górnym (Osiedle XXX-lecia LLP)''.

1.Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec tel. (067)25 95 042
2. Określenie trybu zamówienia.

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a także jej cenę, jeżeli je udostępnienie jest odpłatne;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 100 zł. (plus koszty przesyłki)

Prowadzący postępowanie: Dariusz Malinowski

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

Budowa traktu spacerowo-rowerowego łączącego Mirosławiec z Mirosławcem Górnym (Osiedle XXX-lecia LLP) na podłożu cementowo-piaskowym o długości 1990 mb, szerokości 2m, z obrzeżami obustronnymi 6x20x100, utwardzonego kostką prostokątną 20cm x 10cm x 6cm, koloru szarego z paskiem szerokości 20 cm w kolorze czerwonym, oddzielającym pas rowerzystów od pasa pieszych, wg istniejącej części ścieżki, w tym wjazdów z kostki koloru czerwonego gr. 8 cm. W miejscach styku traktu z drogą ułożyć krawężniki uliczne 20x30x100. Wykonanie przepustu DN 100 cm wraz ze ścianką czołową i barierkami metalowymi. Wyniesienie istniejących studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych do poziomu traktu spacerowo-rowerowego.

Budowa oświetlenia traktu spacerowo-rowerowego wzdłuż brzegu chodnika. Linia kablowa z przewodu YKY 4x10 mm2 umieszczonego na głębokości min. 0,6 m podzielona na 2 obwody. Do obwodu nr 1 o długości 1163,5 m należy podłączyć 12 opraw oświetleniowych o łącznej mocy 840 W, zamontowanych na słupach parkowych, stalowych, ocynkowanych o wysokości 4,5 m , natomiast do obwodu nr 2 o długości 1232 m należy podłączyć 13 opraw oświetleniowych o łącznej mocy 940 W, zamontowanych na w/w słupach. Pozostałe prace przy budowie oświetlenia wg dokumentacji projektowej dostępnej wraz ze SIWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia;

31-10-2005 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnionych warunków;

1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca musi złożyć, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty:

1.1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

1.3) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca musi złożyć:

2.1) informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

2.2) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

2.3) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

2.4) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty:

3.1) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

3.2) informację z banku, która potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Informacja na temat wadium;

Wymagane wniesienie wadium równe kwocie 12.000,00

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

Cena (koszt) - 100%

10. Miejsce składania ofert;

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr1 w terminie do dnia 04.05.2005 r. do godz. 11:50.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2005 r. w siedzibie zamawiającego pok. Nr 110 o godz. 12:00.

11. Termin związania ofertą.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 10-03-2005 11:06:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 10-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 10-03-2005 11:06:42