2009

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2013-09-10 14:13:28
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 14:08:47
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji. 2013-09-10 14:05:09
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 14:01:52
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania odpłatnego pozostałych środków trwałych stanowiacych wlasność Gminy Mirosławiec na rzecz Przedsębiorstwa EKO-FIUK Połczyn Zdrój ul. Świerczewskiego 2B. 2013-09-10 13:54:09
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto 26 grudnia 2009 r. przypadającego w sobotę. 2013-09-10 13:51:54
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 13:49:53
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiacych wyposażenie świetlic środowiskowych przez Gminę Mirosławiec na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2013-09-10 13:47:27
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Wałczu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wałeckiego. 2013-09-10 13:40:29
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołanie komisji przetargowej i określenie jej zadań na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Mirosławiec w sezonie 2009-2010". 2013-09-10 13:34:58
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniające Zarządzenie nr 13/05 z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta w Mirosławcu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2013-09-10 13:32:52
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2013-09-10 13:30:59
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec nr 38 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego. 2010-12-22 13:24:27
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i MIasta Mirosławiec oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r. 2013-09-10 13:16:03
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowanie kursów kawlifikacyjnych. 2013-09-10 13:11:11
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-09-10 13:09:15
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-09-10 13:07:23
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 października w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 13:03:54
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 października 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego wramach obszaru "A" programu pn. "UCZEŃ NA WSI- pomoc w zdobyciu wykztalcenia przez osoby niepelnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". 2013-09-10 13:01:01
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom społecznym. 2013-09-10 12:56:28
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 wrzesnia 2009 r. w sprawie amian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 12:53:47
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2010 r. 2013-09-10 12:45:12
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 12:42:52
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 209 r. 2013-09-10 11:59:24
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powolania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec". 2013-09-10 11:18:07
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2009/2010. 2013-09-10 11:15:28
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro oraz powołania Komisji Przetargowej i określenie jej zadań na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, w roku szkolnym 2009/2010". 2013-09-10 11:08:36
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 35/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za świeto 15 sierpnia 2009 r. przypadającego w sobotę. 2013-09-10 11:04:21
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy stanowiacych mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-09-10 11:02:20
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-09-10 10:59:40
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 10:56:52
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego szczegółowe warunki korzystania z kąpieliska miejskiego oraz plaży w miejscowości Drzewoszewo w Gminie Mirosławiec 2013-09-10 10:54:09
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiot konkursu: 1. Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera pilki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2. Dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich. 2013-09-10 10:50:03
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołanie Komisji Oceniającej 2013-09-10 10:48:13
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2010-12-22 13:22:19
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki korzystania z kąpieliska miejskiego, plaży oraz miejsc do biwakowania nad jeziorem Kosiakowo w Gminie Mirosławiec. 2013-09-10 10:18:05
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 09:45:10
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 czerwca 2009 r. w spr.: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec nr 38 z dnia 22 lipca 2003 r. w spr. nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego 2010-12-22 13:20:02
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej. 2010-12-22 13:13:28
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2013-09-10 09:16:59
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2013-09-10 09:09:28
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkwego dnia wolnego w zamian za święto 15 sierpnia 2009 r. przypadającego w sobotę 2013-09-10 09:06:15
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2013-09-10 08:50:39
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2009/2010 2013-09-10 08:47:27
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2013-09-10 08:33:40
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-09-10 08:30:11
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-09-10 08:26:49
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec". 2009-05-15 12:11:52
ZARZĄDZENIE 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2013-09-09 14:54:18
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiacych mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-09-09 14:41:44
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowania kursów kwalifikacyjnych. 2009-05-15 12:03:39
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych  ''Moje Boisko Orlik 2012''. 2009-05-06 08:30:52
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2009-05-15 12:01:33
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie poszerzenia symboli i haseł klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 2009-05-15 12:00:04
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmio konkursu organizacja zajęć sportowo- żeglarskich 2013-09-09 14:16:22
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej 2013-09-09 14:13:57
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2009-05-15 11:52:15
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/05 z dnia 2 maja 2005 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2009-05-15 11:51:02
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2008 r. 2009-04-06 14:23:00
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przekazania składników mienia komunalnego. 2009-03-20 08:56:09
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego" 2009-03-20 08:54:56
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 2009-03-20 08:52:59
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miroslawcu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2009-03-20 08:51:42
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia odrębnej własności lokali. 2009-03-20 08:50:30
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-09-09 13:34:32
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2009-03-20 08:42:26
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu nauka, edukacja, oświata i wychowanie 2013-09-09 13:19:09
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przekazania skrzynki energetycznej wraz z wyposażeniem przez Gminę i Miasto Mirosławiec na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2009-03-20 08:41:26
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013-09-09 13:14:28
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce. 2009-03-20 08:40:16
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznania bądź odmowie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce. 2009-03-20 08:34:32
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-09-09 13:05:11
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2009-02-04 15:08:39
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2009 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r. 2009-03-20 08:33:00
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 r. 2009-03-20 08:31:40
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-09-09 12:01:33