Usuwanie, wywożenie i składowanie odpadów komunalnych z budynków zarządzanych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.


Mirosławiec 31 maja 2005

OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY

o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.l77) na wykonanie usługi:

,,Usuwanie, wywożenie i składowanie odpadów komunalnych z budynków zarządzanych przez Gminę i Miasto Mirosławiec''

1.Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec tel. (067)25 95 042
2. Określenie trybu zamówienia.

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości 6.000 euro.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym

Prowadząca postępowanie: Małgorzata Bendowska - Kowalska

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

Usuwanie, wywożenie i składowanie odpadów komunalnych :

 1. z budynków komunalnych położonych na terenie miasta Mirosławiec (59 budynków mieszkalnych, 2 budynki użytkowe - 901 osób),

 2. z budynków komunalnych położonych na terenie gminy Mirosławiec (5 budynków mieszkalnych , 20 osób,) tj.

 3. Miejscowość

  Liczba budynków

  Liczba osób

  Toporzyk

  1

  10

  Hanki

  2

  6

  Łowicz Wałecki

  1

  1

  Piecnik

  1

  3

  Suma

  5

  20

  1. z cmentarzy położonych w miejscowościach:

  • Mirosławiec - 1 raz w tygodniu,

  • Jabłonowo, Hanki - 1 raz w miesiącu,

  1. wraz ze sprzątaniem przystanków autobusowych w następujących miejscowościach: Jabłonowo (2 przystanki), Jabłonkowo (2), Piecnik (3), Toporzyk (2), Kalinówka (2), Mirosławiec (3), Próchnowo (1), Łowicz Wałecki (2), Hanki (2) , Kolonia Hanki (1), Jadwiżyn (1), Bronikowo (2), Orle (1) - łącznie 24 przystanki.

  2. z koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta i gminy Mirosławiec

  3. z koszy usytuowanych przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Hanki, Piecnik, Jabłonowo, Bronikowo wg potrzeb.

  4. z terenów zielonych na terenie wsi Jabłonowo, Hanki, Drzewoszewo, oraz z plaży nad jeziorem Kosiakowo (wg zlecenia),

  5. wg zleceń nie zawartych w powyższych punktach.

   1. Oferent z dniem podpisania umowy na przedmiotową usługę, musi zapewnić odpowiednią liczbę pojemników do składowania odpadów komunalnych, które będą usytuowane na posesjach przy budynkach mieszkalnych wymienionych w pkt 3.1. a) i b).

   2. Oferent musi posiadać pojazdy, które zapewnią wykonywanie usługi nie powodujące zanieczyszczenia miejsca załadunku i trasy przewozu odpadów.

  5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6. Termin wykonania zamówienia;

  01 lipca 2005 r. - 30 czerwca 2008 r.

  7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnionych warunków;

  1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca musi złożyć, następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.

  2. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego;

  3. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

  4. Podpisane załączniki do SIWZ

  8. Informacja na temat wadium;

  Wymagane wniesienie wadium równe kwocie 500,00

  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

  Cena (koszt) - 100%

  10. Miejsce składania ofert;

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr1 w terminie do dnia 15 czerwca 2005 r. do godz. 11:50.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2005 r. w siedzibie zamawiającego pok. Nr 110 o godz. 12:00.

  11. Termin związania ofertą.

  Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 01-06-2005 09:41:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 01-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 01-06-2005 09:41:58