Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA XXXII/202/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 r. 2009-03-18 14:41:31
UCHWAŁA XXXIII/203/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych od II semestru roku szkolnego 2008/2009 2009-03-18 14:42:56
UCHWAŁA XXXIII/204/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami... 2009-03-18 14:46:39
UCHWAŁA XXXIII/205/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 2009-03-18 14:48:36
UCHWAŁA XXXIII/206/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcie nieruchomości na mienie komunalne. 2009-03-18 14:50:24
UCHWAŁA XXXIII/207/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Mirosławca. 2009-03-18 14:51:50
UCHWAŁA XXXIII/208/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 2 luty 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 rok. 2009-03-18 14:53:22
UCHWAŁA XXXIII/209/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 17 luty 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 rok. 2009-03-18 14:54:21
UCHWAŁA XXXIII/210/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 23 luty 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2009-03-18 14:56:07
UCHWAŁA XXXIII/211/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 23 luty 2009 r. w sprawie: wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne. 2009-03-18 15:01:07
UCHWAŁA XXXVI/212/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: W sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli w 2009 roku 2009-08-28 12:42:42
UCHWAŁA XXXVI/213/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: W sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2009 rok. 2009-08-31 12:13:48
UCHWAŁA XXXVI/214/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: W sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na lata 2009-2010. 2009-08-31 12:16:02
UCHWAŁA XXXVI/215/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: W sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Mirosławiec na 2009 rok. 2009-08-31 12:18:27
UCHWAŁA XXXVI/216/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2009-08-31 12:19:50
UCHWAŁA XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie:W sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu 2009-08-31 12:21:34
UCHWAŁA XXXVI/218/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: W sprawie udzielenia pomocy powiatowi wałeckiemu na realizację zadania własnego powiatu tj. wspierania osób niepełnosprawnych. 2009-08-31 12:23:10
UCHWAŁA XXXVII/219/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: W sprawie absolutorium 2009-08-31 12:25:06
UCHWAŁA XXXVII/220/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 rok. 2009-08-31 12:28:35
UCHWAŁA XXXVII/221/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: W sprawie przyznania dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego ? Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie przebudowy chodnika w miejscowości Hanki, Gm. Mirosławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 2009-08-31 12:30:30
UCHWAŁA XXXVII/222/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: Określenia beneficjenta do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ? Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4. 3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków zadania pod nazwą ? Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym 2009-08-31 12:34:46
UCHWAŁA XXXVIII/223/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2008 r. 2009-08-31 12:36:29
UCHWAŁA XXXVIII/224/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmian w Budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 r. 2009-08-31 12:38:50
UCHWAŁA XXXIII/225/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2009-06-10 14:37:30
UCHWAŁA XXXIII/226/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 2009-08-28 12:40:23
UCHWAŁA XXXVIII/227/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr XXX/177/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Hanki na lata 2007 ? 2015? 2009-08-28 12:45:25
UCHWAŁA XXXVIII/228/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr XXX/178/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Jadwiżyn na lata 2007 ? 2015? 2009-08-28 12:47:29
UCHWAŁA XXXVIII/229/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 168/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Jabłonowo na lata 2007 ? 2015? 2009-08-28 12:49:02
UCHWAŁA XXXVIII/230/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 170/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Bronikowo na lata 2007 ? 2015? 2009-08-28 12:50:07
UCHWAŁA XXXVIII/231/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 169/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Orle na lata 2007 ? 2015? 2009-08-28 12:51:56
UCHWAŁA XXXVIII/232/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 171/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Łowicz Wałecki na lata 2007 ? 2015? 2009-08-28 12:53:48
UCHWAŁA XXXVIII/233/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 167/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Próchnowo na lata 2007 ? 2015? 2009-08-28 12:55:05
UCHWAŁA XXXVIII/234/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2009-08-28 12:56:37
UCHWAŁA XXXIX/235/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Niewyrażalnie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2009-08-28 12:58:03
UCHWAŁA XXXIX/236/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009r. 2009-08-28 13:00:51
UCHWAŁA XXXIX/237/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Akt założycielski Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu 2009-08-28 13:02:03
UCHWAŁA XXXIX/238/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2009-08-28 13:03:54
UCHWAŁA XXXIX/239/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na okres od września do grudnia 2009r. 2009-08-28 13:05:11
UCHWAŁA XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Ustalenie wynagrodzenia Burmistrzowi Mirosławca 2009-08-28 13:06:13
UCHWAŁA XXXIX/241/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2009-08-28 13:11:20
UCHWAŁA XXXIX/242/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2009-08-28 13:12:32
UCHWAŁA XXXIX/243/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego 2009-08-28 13:14:07
UCHWAŁA XL/244/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2009 r. 2009-08-31 12:43:39
UCHWAŁA XL/245/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie: Wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne 2009-08-31 12:45:48
UCHWAŁA XL/246/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie: Nadania nazwy ulicy 2009-08-31 12:47:04
UCHWAŁA XLI/247/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 września 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2009 r. 2009-12-14 08:09:28
UCHWAŁA XLI/248/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 września 2009r. w sprawie: wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a gminą Zamgli Powiat Rypkynskij 2009-12-14 12:15:58
UCHWAŁA XLII/249/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2009 r. 2009-12-14 12:17:53
UCHWAŁA XLII/250/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: wyrazenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2009-12-14 12:20:25
UCHWAŁA XLII/251/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: opłaty targowej 2009-12-14 12:21:39
UCHWAŁA XLII/252/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: opłaty miejscowej 2009-12-14 12:22:35
UCHWAŁA XLII/253/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2010r. 2009-12-14 12:24:11
UCHWAŁA XLII/254/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/22/2006 RM w Mirosławcu dot. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 2009-12-14 12:34:49
UCHWAŁA XLIII/255/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji na zakup samochodu 2009-12-14 12:38:11
UCHWAŁA XLIII/256/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji na zakup paliwa 2009-12-14 12:42:01
UCHWAŁA XLIV/257/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2009-12-14 12:44:24
UCHWAŁA XLIV/258/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: Zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ? budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2009-12-14 12:45:51
UCHWAŁA XLIV/259/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: podatku rolnego 2009-12-14 12:52:28
UCHWAŁA XLIV/260/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: podatku leśnego 2009-12-14 12:53:29
UCHWAŁA XLIV/261/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: UCHWAŁA XLIII/260/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: Określenia stawek podatku od środków transportowych 2009-12-14 12:55:33
UCHWAŁA XLIV/262/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: Ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej ? placów zabaw 2009-12-14 12:56:26
UCHWAŁA XLIV/263/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: Wyrażenia zgody na przystapienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej 2009-12-14 12:59:12
UCHWAŁA XLIV/264/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2009 r. 2009-12-14 13:00:43
UCHWAŁA XLV/265/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2010 rok. 2010-02-08 15:26:19
UCHWAŁA XLV/266/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Mirosławcu. 2010-02-10 12:43:15
UCHWAŁA XLV/267/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy partnerskiej z Gminą Zamgli (Ukraina). 2010-02-10 12:46:53
UCHWAŁA XLV/268/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie Przyjęcia ? Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Mirosławiec na lata 2010 ? 2013'' . 2010-02-10 12:49:14
UCHWAŁA XLV/269/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu i jej stałych komisji na 2010 r. 2010-02-10 12:51:07
UCHWAŁA XLV/270/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 2010-02-10 12:53:02
UCHWAŁA XLV/271/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. 2010-02-10 12:54:42
UCHWAŁA XLV/272/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie Zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2009 r. 2010-02-10 12:57:54
UCHWAŁA XLV/273/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów. 2010-02-10 12:59:07