UCHWAŁA XXXIII/204/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

Uchwała Nr XXXIII/204/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie głównym (DzU 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności użytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Współpraca, o której mowa w §1 przeprowadzona będzie w oparciu o zasadę partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności głównie poprzez:

1) zalecanie przez Gminę podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) wzajemne przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałania.

§ 3. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z podmiotami określonymi w §1 jest prowadzenie działalności przez te podmioty na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id:

Załączniki do pobrania

1 204a.2009.pdf (PDF, 55KB) 2009-03-18 14:46:39 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 18-03-2009 14:46:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 12:53:11