ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego"

Zarządzenie Nr 16/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powolania Komisji Przetargowej i określenie jej zadań na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu waleckiego, część -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego" Oznaczenie: ZP-3410/01/2009/TW

Na podstawie art.19 ust.1, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 82 poz. 560) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić w dniu 31 marca 2009 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego' po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (www.miroslawiec.pl).

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2009 r. o godz. 10:50, a miejscem ich składania jest Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł brutto.

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:              * cena 100%.

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1. Tomasz Wojciechowski - Podinspektor - Przewodniczący Komisji

2. Bogumiła Kargul - Podinspektor - Sekretarz Komisji

3. Tadeusz Łosin - Inspektor - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Bogusława Skrzypczyk - Inspektor - Członek Komisji

5. Aleksander Matusiak - Inspektor - Członek Komisji             

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert orazpropozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przgotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjasnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskeim o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych glas decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej Tomaszowi Wojciechowskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 16.pdf (PDF, 29KB) 2013-09-09 13:46:31 161 razy
2 za162009.PDF (PDF, 58KB) 2009-03-20 08:54:56 180 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 20-03-2009 08:54:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 16-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 13:46:31