ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec".

Zarządzenie Nr 29/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na "Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec" Oznaczenie:ZP-3410/02/2009/TW

Na podstawie art. 19 ust.1, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 82, poz. 560) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzi w dniu 13 maja 2009 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta  Mirosławiec przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec" po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogloszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (www.miroslawiec.pl).

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2009 r. o godz. 10:30, a miejscem ich składania jest Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł brutto.

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:              * cena 100%.

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1. Tomasz Wojciechowski - Podinspektor - Przewodniczący Komisji

2. Bogumiła Kargul - Podinspektor - Sekretarz Komisji

3. Tadeusz Łosin - Inspektor - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Bogusława Skrzypczyk - Inspektor - Członek Komisji

5. Aleksander Matusiak - Inspektor - Członek Komisji

6. Jan Turski - Doradca.

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert orazpropozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przgotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjasnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskeim o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych glas decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej Tomaszowi Wojciechowskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 29.pdf (PDF, 21KB) 2013-09-09 14:57:49 165 razy
2 za292009a.pdf (PDF, 13KB) 2009-05-15 12:11:52 176 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 15-05-2009 12:11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 14:57:49