Budowa boiska do gry w koszykówkę


Mirosławiec 22 sierpnia 2005

OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY

o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.l77) na wykonanie inwestycji:

,,Budowa boiska do gry w koszykówkę''

1.Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec tel. (067)25 95 042
2. Określenie trybu zamówienia.

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości 60.000 euro.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 6 zł. (plus koszty przesyłki)

Prowadzący postępowanie: Dariusz Malinowski

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

Budowa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 14 x 25 m z obrzeżami 30 x 8 cm o nawierzchni ze sztucznej trawy w kolorze zielonym z tworzywa polipropylenowego, wypełnionej piaskiem kwarcowym o gr. 20 mm. Montaż dwóch tablic z obręczami i 6 szt. ławeczek.

Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia;

14-10-2005 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnionych warunków;

1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca musi złożyć, następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.

  2. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego;

  3. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

  4. Podpisane załączniki do SIWZ

8. Informacja na temat wadium;

Wymagane wniesienie wadium równe kwocie 1.500,00

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

Cena (koszt) - 100%

10. Miejsce składania ofert;

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr1 w terminie do dnia 06 września 2005 r. do godz. 11:50.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 września 2005 r. w siedzibie zamawiającego pok. Nr 110 o godz. 12:00.

11. Termin związania ofertą.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-08-2005 15:17:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-08-2005 15:17:13