UCHWAŁA XLII/252/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: opłaty miejscowej

Uchwała Nr XLII/252/09
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; z 2008r. Nr 93 , poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Opłata miejscowa wynosi 1,90 zł za każdy dzień pobytu.

2. Opłatę miejscową:

1) od dzieci i uczącej się młodzieży pobiera się w wysokości 0,40 zł za każdy dzień pobytu,

2) od emerytów i rencistów w wysokości 1,00 zł za każdy dzień pobytu

§ 3. 1. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej na dobę w celach turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.

2. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym:

1) osobom fizycznym:

a) Wanda i Tadeusz Niedźwiedź

b) Wioletta i Dariusz Woźniak

c) Alicja i Marian Woźniak

d) Cecylia i Marian Wilk

e) Ryszard Ciepielewski

f) Irena Protić

g) Darko Protić

h) Grażyna Kugiel

i) Helena Muszyńska

j) Jolanta Szulc

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:

a) Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile

b) Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych z siedzibą w Mirosławcu Ujskim

c) Klub Żeglarski Kliwer z siedzibą w Pile.

§ 4.  Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej ustala się w wysokości 25% zainkasowanej i odprowadzonej opłaty.

§ 5. 1. Inkasenci o których mowa w § 3 pkt 2, mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (drug ścisłego zarachowania), które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec pokój nr 103.

2. Opłata miejscowa pobrana przez inkasentów, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na konto Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do 10 każdego miesiąca po miesiącu, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.

3. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty.

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 2, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7.  Traci mon uchwała Nr XXX/181/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie opłaty miejscowej.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010roku. 

Załączniki do pobrania

1 252.2009.pdf (PDF, 23KB) 2009-12-14 12:22:35 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 14-12-2009 12:22:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:27:43