UCHWAŁA XLII/254/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/22/2006 RM w Mirosławcu dot. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XLV/254/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. N r 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Zach.Pom. z 2007 r. Nr 12, poz. 205), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Na I inkasenta wyznacza się Sylwię Górską - pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.;

2) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. W razie nieobecności I inkasenta na II inkasenta wyznacza się Alicję Dybaczewską..

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

 

Załączniki do pobrania

1 254.2009.pdf (PDF, 82KB) 2009-12-14 12:34:49 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 14-12-2009 12:34:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:25:44