UCHWAŁA XLIV/262/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: Ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej ? placów zabaw

UchwałaNr XLIV/262/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - placów zabaw

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 1, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala regulamin korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - placów zabaw, administrowanych przez Gminę Mirosławiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XLIV/262/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 2009 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci prosimy o przestrzeganie następujących reguł:

1) Plac zabaw jest własnością Gminy Mirosławiec i służy zabawie i wypoczynkowi dzieci

2) Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 14, z wyjątkiem bujawek na sprężynie, przeznaczonych dla dzieci do lat 7

3) Na terenie placu zabaw dzieci do lat 7 mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

4) Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto:

a) zabronione jest wchodzenie na górne części elementów konstrukcji urządzeń zabawowych,

b) zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

5) Na terenie placu zabaw zabrania się:

a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,

c) palenia papierosów,

d) niszczenia sprzętu i urządzeń,

e) zaśmiecania terenu,

f) wprowadzania zwierząt,

g) wprowadzania rowerów.

6) Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń władz sołectwa oraz gminnych

7) Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

8) Wobec osób naruszających porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu zostaną zastosowane sankcje wynikające z innych przepisów.

9) Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec lub bezpośrednio u sołtysa wsi.

10) W razie wypadku należy zadzwonić pod numer 112 lub odpowiednio pod numery:

999 - pogotowie ratunkowe

998 - straż pożarna

997 - policja

0723 970 198 - Straż Miejska w Mirosławcu

11) Administratorem placu zabaw jest Gmina Mirosławiec. W przypadku uszkodzenia urządzenia zabawowego należy niezwłocznie poinformować Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu (tel. 067 2595042) lub sołtysa.

Załączniki do pobrania

1 262.2009.pdf (PDF, 20KB) 2009-12-14 12:56:26 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 14-12-2009 12:56:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:32:03