Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA XLVI/274/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2010-02-10 13:02:56
UCHWAŁA XLVI/275/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie w zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2010-02-10 13:04:30
UCHWAŁA XLVI/276/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r 2010-02-10 13:07:23
UCHWAŁA XLVI/277/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2010-02-10 13:09:06
UCHWAŁA XLVI/278/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec 2010-02-10 13:10:31
UCHWAŁA XLVI/279/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie Zmieniająca uchwałę nr XLIV/261/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2010-02-10 13:11:57
UCHWAŁA XLVII/280/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2010-05-10 08:33:33
UCHWAŁA XLVII/281/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2010-05-10 08:35:10
UCHWAŁA XLVII/282/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2010-05-10 08:37:21
UCHWAŁA XLVII/283/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmina w budżecie na 2010 r. 2010-05-10 08:40:43
UCHWAŁA XLVII/284/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały dot. pomocy materialnej (o charakterze socjlanym) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2010-05-10 10:16:27
UCHWAŁA XLVII/285/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej - kontroli w mirosławieckim MGOPS. 2010-05-10 08:43:29
UCHWAŁA XLVIII/286/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. 2010-05-10 08:46:39
UCHWAŁA XLVIII/287/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie skargi na działalność Kierownika MGOPS w Mirosławcu. 2010-05-10 08:54:29
UCHWAŁA XLVIII/288/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r. 2010-05-10 08:58:06
UCHWAŁA XLVIII/289/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy stanowiących fundusz sołecki. 2010-05-10 10:19:50
UCHWAŁA XLVIII/290/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Wałeckiemu w realizacji zadania własnego tj. wspieraniu os. niepełnosprawnych. 2010-05-10 10:23:34
UCHWAŁA XLVIII/291/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie opinii dot. przebiegu drogi ekspresowej S10 przez teren Gminy i Miasta Mirosławiec 2010-05-10 10:25:43
UCHWAŁA XLVIII/292/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia beneficjenta działania 321 - dot. rozbudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Mirosławcu wraz z budową przewodu tłocznego i przepompowni w Mirosławcu Górnym. 2010-05-10 10:30:21
UCHWAŁA XLIX/293/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium. 2010-05-10 10:32:13
UCHWAŁA XLIX/294/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oś. Kultury w Mirosławcu. 2010-05-10 10:34:07
UCHWAŁA XLIX/295/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. 2010-05-10 10:35:32
UCHWAŁA XLIX/296/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie opinii dot. przebiegu drogi ekspresowej S10 przez teren Gminy i Miasta Mirosławiec. 2010-05-10 10:37:40
UCHWAŁA XLIX/297/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy chodniaka w miejscowości Hanki gm. Mirosławiec(droga 177). 2010-05-10 10:40:31
UCHWAŁA L/298/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli stanowiących mienie komunalne usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2010-09-06 12:29:30
UCHWAŁA L/299/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 2010-09-06 12:31:06
UCHWAŁA L/300/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy Samorządowemu Przedszkolu w Mirosławcu 2010-09-06 12:40:29
UCHWAŁA L/301/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2010-09-06 13:25:21
UCHWAŁA L/302/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie opinii dotyczącej ustawienia obiektu małej architektury - samolotu SU - 22 w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Mirosławcu 2010-09-06 13:26:35
UCHWAŁA L/303/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Mirosławiec na 2010 r. 2010-09-06 13:28:50
UCHWAŁA L/304/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2010-09-06 13:32:46
UCHWAŁA L/305/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2010-09-06 13:34:27
UCHWAŁA L/306/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 maja 2010r. mieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży radnych i sołtysów oraz w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wydawania poleceń wyjazdów służbowych 2010-09-06 13:35:56
UCHWAŁA L/307/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 09 czerwca 2010r. mieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Mirosławiec na 2010 r. 2010-09-06 13:38:00
UCHWAŁA LI 1/308/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2010-09-06 13:39:55
UCHWAŁA LI 1/309/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowego Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 2010-09-06 13:42:49
UCHWAŁA LII/310/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; 2010-09-06 13:45:57
UCHWAŁA LII/311/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne; 2010-09-06 13:47:57
UCHWAŁA LII/312/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne; 2010-09-06 13:48:58
UCHWAŁA LII/313/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie hydroforni wraz z siecią wodociągowa w miejscowości Orle oraz zawarcia umowy użyczenia działki nr 434 o powierzchni 0,0493 ha położonej w miejscowości Orle, gmina Mirosławiec; 2010-09-06 13:50:16
UCHWAŁA LII/314/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia pod nazwą,, Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna 2010-09-06 13:52:15
UCHWAŁA LII/315/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej; 2010-09-06 13:53:37
UCHWAŁA LII/316/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i miasta Mirosławiec oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 ufp za I półrocze danego roku budżetowego; 2010-09-06 13:56:02
UCHWAŁA LII/317/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2010 r. 2010-09-06 13:58:16
UCHWAŁA LII/318/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2010-09-06 13:59:30
UCHWAŁA LII/319/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2010-09-06 14:00:43
UCHWAŁA LIII/320/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Samorządowego Przedszkola 2010-09-06 14:02:34
UCHWAŁA LIII/321/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mirosławcu 2010-09-06 14:03:59
UCHWAŁA LIII/322/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Mirosławcu 2010-09-06 14:04:50
UCHWAŁA LIII/323/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 lipca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2010-09-06 14:05:57
UCHWAŁA LIII/324/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2010 r. 2010-09-06 14:08:16
UCHWAŁA LIV/325/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mirosławiec na okręgi wyborcze 2010-09-06 14:10:58
UCHWAŁA LIV/326/2010 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. 2010-09-06 14:12:26
Uchwałą Nr LV/327/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2012-11-08 14:25:37
Uchwała Nr LV/328/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2012-11-08 14:27:43
Uchwała Nr LV/329/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2012-11-08 14:29:25
Uchwała Nr LV/330/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Mirosławiec a gminą Friedland 2012-11-08 14:30:51
UCHWAŁA LV/332/10 z dnia 25.10.2010 w sprawie stawek podatku od środków transportu 2011-01-24 13:29:07
UCHWAŁA LV/333/10 z dnia 25.10.2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011r. 2011-01-24 13:31:35
UCHWAŁA LV/334/10 z dnia 25.10.2010 w sprawie podatku leśnego 2011-01-24 13:32:48
UCHWAŁA LV/335/10 z dnia 25.10.2010 w sprawie podatku rolnego 2011-01-24 13:33:58
UCHWAŁA LV/336/10 z dnia 25.10.2010 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-01-24 13:35:58
UCHWAŁA LV/337/10 z dnia 25.10.2010 w sprawie opłaty targowej 2011-01-24 13:37:07
UCHWAŁA LV/338/10 z dnia 25.10.2010 w sprawie opłaty miejscowej 2011-01-24 13:38:30
Wniosek do uchwały o kolektorach słonecznych 2011-03-09 08:22:57
Wniosek do uchwały w sprawie azbestu 2011-03-09 08:22:05
Wniosek do uchwały o oczyszczalni ścieków 2011-03-09 08:20:23
UCHWAŁA NR I/1/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 2016-09-13 07:46:46
UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2016-09-13 07:47:54
UCHWAŁA NR I/3/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2016-09-13 07:48:56
UCHWAŁA NR I/4/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2016-09-13 07:50:15
UCHWAŁA NR I/5/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 2016-09-13 07:51:04
UCHWAŁA NR I/6/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2016-09-13 07:53:38
Uchwała Nr I/7/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu 2016-09-13 08:03:17
UCHWAŁA NR I/8/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu 2016-09-13 08:04:35
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r. 2016-09-13 08:05:46
Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2016-09-13 08:07:14
UCHWAŁA NR III/11/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2016-09-13 08:26:56
UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawnych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec. 2016-09-13 08:28:47
Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2016-09-13 08:32:35
UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca 2016-09-13 08:34:03
UCHWAŁA NR III/15/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji na 2011 r. 2016-09-13 08:41:05