ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 czerwca 2009 r. w spr.: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec nr 38 z dnia 22 lipca 2003 r. w spr. nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 39/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec nr 38 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirośławiec Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wprowadzonym zarządzeniem nr 38 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się następujace zmiany:

1) W § 6 wprowadza się pkt 18) stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego.

2) dodaje się § 33 b w brzmieniu: " do stanowiska ds. budownictwa, planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego należy w szczególności:

1) w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji m.in.:

a) prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym w celu wydania decyzji w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym,

b) prowadzenie postepowania administracyjnego w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy,

c) zamieszczanie informacji o środowisku w EKOPORTALU w zakresie wniosków i wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

d) opracowywanie projektów uchwał o przystapieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz realizacja zadań wynikających z ich uchwalenia,

e) opracowywanie projektów uchwal o przystapieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego (planów lokalnych) oraz prowadzenie i nadzorowanie procedury zwiazanej z opracowaniem oraz uchwalaniem tych planów.

f) przygotowywanie materiałów niezbędnych do zawarcia umów o wykonanie prac nadzorowanych przez stanowisko,

g) przyjmowanie i analizowanie wniosków o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

h) sporządzanie wpisów i wyrysów na podstawie obowiazujących planów zagospodarowania przestrzennego.

2) w zakresie rozwoju gospodarczego:

a) opracowywanie planów rozwoju poszczególnych miejscowości oraz strategii rozwiju Gminy

3) w zakresie budownictwa:

a) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 39.pdf (PDF, 27KB) 2013-09-10 09:39:59 151 razy
2 za_39_2009.pdf (PDF, 29KB) 2010-12-22 13:20:02 151 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 22-12-2010 13:20:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 15-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 09:39:59