Zarządzenie Nr 14 Burmistrza GiM mirosławiec

Zarządzenie nr 14/2005

Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławciec

z dnia 4 maja 2005 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w MirosławcuNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz § 1 i § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2004, nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:§ 1

 1. Powołanie Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu postanawia się poprzedzić konkursem wyłaniającym kandydata na to stanowisko.

 2. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza przeprowadzi postępowanie konkursowe na podstawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 3. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego ustala się na dzień 6 maja 2005 roku..§ 2

 1. Ustala się, że wniosek o przystąpienie do konkursu kandydat powinien złożyć w terminie do 6 czerwca 2005 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

 2. Ustala się, że wymagane dokumenty należy składać w terminie do 6 czerwca 2005 roku do godziny 16 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.


§ 3

  Ustala się, że posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu, odbędzie się w dniu 8 czerwca 2005 roku o godzinie 11, w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu w dniu 8 czerwca drugie posiedzenie Komisji wyznacza się na dzień 8 czerwca 2005 roku o godzinie 14.

 1. Termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na 8 czerwca 2005 r.


§ 4

 1. Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 2. wykształcenie wyższe uprawniające do zajmowania stanowiska „Głównego instruktora”,

 3. co najmniej trzy letni staż na stanowiskach pracy kierowniczych bądź samodzielnych,

 4. dobry stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim.

 1. Wnioski kandydatów powinny zawierać:

 • podpisaną deklarację o przystąpieniu do konkursu,

 • pisemną koncepcję funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu,

 • kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach, jak. np. ukończone studia podyplomowe, odbyte staże i praktyki, ukończone kursy specjalistyczne, poświadczone za zgodność z oryginałem,

 • oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w konkursie z podaniem informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami (kopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • aktualne świadectwo zdrowia,

 • kwestionariusz osobowy,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów związanych z konkursem.


  § 5


  1. Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, umieszczone na stronie internetowej Gminy Mirosławiec, podany do wiadomości pracownikom Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz zamieszczone w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym: Głosie Koszalińskim oraz Kurierze Szczecińskim


  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 06-05-2005 12:44:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 06-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 06-05-2005 12:44:58