Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR IV/18/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2010-2011 2011-03-10 10:06:51
UCHWAŁA NR IV/19/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011r. 2011-03-10 09:55:41
UCHWAŁA NR IV/20/2011 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2011-03-10 09:58:31
UCHWAŁA NR IV/21/2011 w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec 2011-03-10 10:00:00
UCHWAŁA NR IV/22/2011 w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Miroslawiec 2011-03-10 10:02:06
UCHWAŁA NR IV/23/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 2011-03-10 10:09:21
UCHWAŁA NR IV/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Mirosławiec do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania-"Lider Wałecki" 2011-03-10 10:11:44
UCHWAŁA NR IV/25/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia - Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego 2011-03-10 10:14:39
UCHWAŁA NR IV/26/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2011-03-10 10:15:27
UCHWAŁA NR IV/27/2011 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2011-03-10 10:18:19
UCHWAŁA NR IV/28/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu 2011-03-10 10:19:16
UCHWAŁA NR V/29/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec 2011-2021 2011-03-10 10:20:59
UCHWAŁA NR V/30/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011r. 2011-03-10 10:22:12
UCHWAŁA NR VI/31/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2011-03-10 10:24:53
UCHWAŁA NR VI/32/2011 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia 2011-03-10 10:27:28
UCHWAŁA NR VI/33/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program 2011-03-10 10:30:12
UCHWAŁA NR VI/34/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2011-03-10 10:32:59
UCHWAŁA NR VI/35/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2011-03-10 10:35:03
UCHWAŁA NR VI/36/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA o dokonanie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz.U.Nr 116, poz. 1241 ze zm.) 2011-03-10 10:38:51
UCHWAŁA NR VI/37/2011 w sprawie udzielenia pomocy powiatowi wałeckiemu 2011-03-10 10:40:09
UCHWAŁA NR VI/38/2011 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-03-10 10:41:25
UCHWAŁA NR VI/39/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011r. 2011-03-10 10:42:55
UCHWAŁA VII/40/11 28.03.2011 r. W sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-05-19 07:58:24
UCHWAŁA VII/41/11 28.03.2011 r. w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec ze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego 2011-05-19 08:00:36
UCHWAŁA VII/42/11 28.03.2011 r. W sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Orle na lata 2007-2015 2011-05-19 08:14:15
UCHWAŁA VII/43/11 28.03.2011 r. W sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jabłonkowo na lata 2007-2015 2011-05-19 08:15:29
UCHWAŁA VII/44/11 28.03.2011 r. W sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013 2011-05-19 08:16:47
UCHWAŁA VII/45/11 28.03.2011 r. W sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na lata 2011-2013 2011-05-19 08:18:42
UCHWAŁA VII/46/11 28.03.2011 r. W sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2011 rok. 2011-05-19 08:19:46
UCHWAŁA VII/47/11 28.03.2011 r. W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środkó stanowiących fundusz sołecki 2011-05-19 08:22:41
UCHWAŁA VII/48/11 28.03.2011 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2011-05-19 08:23:46
UCHWAŁA VII/49/11 28.03.2011 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu 2011-05-19 08:24:31
UCHWAŁA VII/50/11 28.03.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-05-19 08:25:33
UCHWAŁA VII/51/11 28.03.2011 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-05-19 08:26:49
UCHWAŁA VII/52/11 28.03.2011 r. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021. 2011-05-19 08:27:53
UCHWAŁA VIII/53/11 27.04.2011 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-05-19 08:28:41
UCHWAŁA VIII/54/11 24.04.2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/52/2011 z dnia 28 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-05-19 08:29:29
UCHWAŁA VIII/55/11 27.04.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2011-05-19 08:32:18
UCHWAŁA NR VIII/56/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie konsultacji dot. zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. 2011-05-05 10:03:47
UCHWAŁA VIII/57/11 27.04.2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko-ORLIK 2012 2011-05-19 08:34:08
UCHWAŁA NR VIII/58/11 27.04.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu 2011-06-21 11:28:19
UCHWAŁA IX/59/11 30.05.2011 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-06-21 11:30:47
Uchwała IX/60/11 30.05.2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-06-28 07:41:36
Uchwała IX/61/11 30.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2010 rok. 2011-06-28 07:43:21
Uchwała IX/62/11 30.05.2011 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2011-06-29 07:40:18
Uchwała IX/63/11 30.05.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu 2011-06-29 07:44:21
UCHWAŁA IX/64/11 30.05.2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury osób wybieranych na ławników sądów powszechnych. 2011-06-29 07:45:38
UCHWAŁA X/66/11 30.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca. 2011-08-03 21:59:44
UCHWAŁA IX/65/11 30.05.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Człopa 2011-06-29 07:46:41
UCHWAŁA X/67/11 30.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego ... 2011-08-03 21:57:18
UCHWAŁA X/68/11 30.06.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości.... 2011-08-03 21:54:48
UCHWAŁA X/69/11 30.06.2011 r. w sprawie zmany uchwały dot.przyznawania dotacji zbudżetu gminy na program 2011-08-03 21:51:26
UCHWAŁA X/70/11 30.06.2011 r. w sprawie opłat za świdczenia w Przedszkolu Samorządowym 2011-08-03 21:45:53
UCHWAŁA X/71/11 30.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy partnerskiej z Miastem Friedland (NIEMCY) 2011-08-03 21:32:34
UCHWAŁA X/72/11 30.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-08-03 21:38:37
Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika 2011-10-03 08:42:46
Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Mirosławiec 2011-10-03 08:46:19
Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26.09.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011-10-07 08:42:30
Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 26.09.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-10-03 08:49:06
Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Mirosławcu 2011-10-03 08:50:26
Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec 2011-10-03 09:16:05
Uchwała Nr XI/80/2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-10-03 09:17:24
Uchwała nr XI/81/2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-10-03 09:18:37
Uchwała nr XI/82/11 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pod nazwą 2011-10-03 09:20:51
Uchwała nr XI/83/11 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-10-03 09:21:56
Uchwała Nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej i jej komisji stałych na 2011 rok. 2011-11-03 11:23:29
Uchwała Nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu 2011-11-03 11:27:28
Uchwała nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2011-11-03 11:28:59
Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Mirosławiec 2011-11-07 07:53:10
Uchwała Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia hydrofornii wraz z siecią wodociągową w Próchnowie 2011-11-07 07:54:24
Uchwała Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2011-11-07 07:55:53
Uchwała Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2011-11-07 07:56:51
Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 2011-11-07 07:57:44
Uchwała Nr XII/92/11 Rday Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie podatku leśnego 2011-11-07 08:03:44
Uchwała Nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie podatku rolnego 2011-11-07 08:04:33
Uchwała Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej 2011-11-07 08:05:51
Uchwała Nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej 2011-11-07 08:06:35
Uchwała Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011r . w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-11-07 08:07:41
Uchwała Nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-11-07 08:08:48
Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-01-16 13:45:49
Uchwała Nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 2011-12-01 09:50:45
Uchwała Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Mirosławcu 2011-12-01 09:53:36
Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-12-01 09:55:38
Uchwałą Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok. 2011-12-08 14:11:15
Uchwała Nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec 2011-12-08 14:12:22
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-01-04 14:42:42
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r w spraiwe uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-01-04 14:53:24
Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2012-01-04 14:55:55
Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2012-01-04 14:57:56
Uchwala Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2012-01-04 15:10:54
Uchwała Nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 2012-01-04 15:13:17
Uchwała Nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy na okres powyżej 3 lat oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-01-04 15:17:21
Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/11 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka ZECWiK w Mirosławcu 2012-01-04 15:19:29
Uchwała Nr XIV/112/11 Rady Miejskije w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Jadwiżyn w latach 2007-2015 2012-01-04 15:21:05
Uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu pracy z rodziną 2012-01-04 15:23:08
Uchwała Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2012-01-04 15:24:38
Uchwała Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2012-01-04 15:25:49
Uchwała Nr XIV/116/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2012 rok 2012-01-04 15:27:03
Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rday Miejskiej w Mirosławcu na 2012 rok 2012-01-04 15:28:22
Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 2012-01-04 15:29:37
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-01-04 15:31:12
Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2010 rok 2012-03-21 11:50:46
Uchwala Rady Miejskiej nr III/17/10 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 2012-03-21 11:53:58