Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy


Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, pokój nr 5, tel. (67) 25 95 042 wew. 28

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta

 • załączniki:

- dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

- odpis skrócony aktu urodzenia

- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym

nazwisku - w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego

- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający

posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeżeli dane

zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby

Opłaty

 • za wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł na rachunek SBL Złotów Oddz. Mirosławiec 02894110320092293720000040

Zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego przysługuje osobom legitymującym się zaświadczeniem z właściwego organu ds. pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 • ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku

 • zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu

 • które utracił dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych

 • przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych

 • małoletnich przebywających w domach dziecka

Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Opłaty

 • bez opłat

Uwagi

 • składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście

 • osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek

 • w razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę

 • fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:

- głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem

- równomiernie oświetlona twarz

Podstawa prawna

 • art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 56, poz. 500)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Wroński 29-01-2004 12:09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Wroński 29-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Robert Wroński 29-01-2004 12:09:59