Wybory Ławników na kadencję 2012-2015

 

UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW

 

w dniu 14 czerwca 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która zasadniczo zmienia zasady naboru ławników i  tym samym wybory kandydatów na w ławników w 2011 r.

 

W związku z powyższym poniżej zamieszczone zostały aktualne regulacje dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników.

W chwili obecnej projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  jest podpisany przez Ministra Sprawiedliwości i wchodzi w życie 14 czerwca 2011 r.

Jednakże w celu odpowiednio wcześniejszego przygotowania części dokumentacji zgłoszeniowej kandydatów na ławników udostępnione zostały również wzory przygotowane w oparciu o przepisy ustawy zmieniającej ( wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz listy osób popierających kandydata na ławnika).

 

 

 

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012-2015

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 6 maja 2011 r.

Rada Miejska w Mirosławcu wybierze 2 ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.
Do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych ławników wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników  do 30 czerwca 2011 roku zgłaszają radom gmin: 

·        prezesi sądów,

·        stowarzyszenia,

·        inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

·        co najmniej pięćdziesięciu  (50)  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie danej gminy dokonującej wyboru.

 

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

 

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.          

 
Ławnikiemnie może być:
1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radny gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Jakie dokumenty należy złożyć?


W celu zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego należy złożyć następuję dokumenty:

 

1.    kartę zgłoszenia na ławnika sądowego 

2.     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

3.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

5.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

6.    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

7.    Do zgłoszenia dokonanego przez obywatelidołącza się również listę osób popierających kandydata zawierającą:

·     Imię (imiona)

·     Nazwisko

·     Numer ewidencyjny PESEL

·     Miejsce stałego zamieszkania

·     Własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

8.    Do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodowądołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Dokumenty określone w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy  i Miasta w Mirosławcu  oraz poniżej.

Gdzie składać dokumenty ?

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu w Biurze  Obsługi Interesanta  pok. nr 1  w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30

Uwaga:

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 

Zgłoszenia kandydatów które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu (30.06.2011 r.), a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w art. 162 § 2-5 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.z 2001, nr 98, poz. 1070 ze zm.) pozostawia się bez dalszego biegu.

 Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Informację przygotowała:

Monika Kędzia

 

 

 

 

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012-2015

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 6 maja 2011 r.

Rada Miejska w Mirosławcu wybierze

2 ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników ( do 30 czerwca 2011 roku) zgłaszają radom gmin: 

 • prezesi sądów,

 • stowarzyszenia,

 • organizacje związkowe,

 • organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

 • co najmniej dwudziestu pięciu ( 25) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają

 • związki zawodowe oraz

 • organizacje pracodawców.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

 

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.          

 Ławnikiem nie może być:

1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radny gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Jakie dokumenty należy złożyć?


W celu zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego należy złożyć następuję dokumenty:

 

 • kartę zgłoszenia na ławnika sądowego wraz z 3 aktualnymi fotografiami, zgodnymi z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego;

 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 • do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i miasta w Mirosławcu oraz poniżej.

Gdzie składać dokumenty ?

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 - 15.30

Uwaga:

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Rozdział 7) i rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie określonego terminu (30.06.2011) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

Informację przygotowała:

Monika Kędzia

 

Pliki :

         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 13-05-2011 13:36:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 13-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 17-06-2015 12:14:16