Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie taryfy zbiorowegoo zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec 2011-10-10 08:03:58
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2011-10-10 08:03:08
Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2011-10-10 08:02:20
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 2011-10-10 08:01:40
Projekt uchwały nr 23 w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2011-10-10 08:00:26
Projekt uchwały nr 23 "a" w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2011-10-10 07:42:51
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Mirosławiec do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania -"Lider Wałecki" 2011-10-10 07:41:53
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia -Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego 2011-10-10 07:40:48
Projekt uchwały w sprawie skargi na dzialalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2011-10-07 15:31:47
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu 2011-10-07 15:31:06
Projekt uchwały nr 28 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-10-07 15:29:23
projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2011-10-07 15:28:27
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2009-2032" 2011-10-07 15:27:29
projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program "Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec" 2011-10-07 15:26:24
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2011-10-07 15:10:09
Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2011-10-07 15:09:24
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast 2011-10-07 15:05:55
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi wałeckiemu 2011-10-07 15:02:38
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-10-07 15:01:58
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013 2011-10-07 15:01:15
Projekt uchwały nr 39 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-10-07 14:59:41
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na lata 2011-2013 2011-10-07 12:06:49
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2011 rok 2011-10-07 12:05:54
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2011-10-07 12:04:58
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec ze stowarzyszenia Gmin pojezierza Wałeckiego 2011-10-07 12:04:00
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do stowarzyszenia Gmin polskich Euroregionu Pomerania 2011-10-07 12:03:07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2011-10-07 12:02:19
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu 2011-10-07 12:01:25
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-10-07 12:00:52
Projekt uchwały nr 48 w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Mirosławiec na 2011 rok 2011-10-07 12:00:13
Projekt uchwały nr 49 w sprawie zmian ieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-10-07 11:59:32
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2011-10-07 11:41:01
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2010 rok 2011-10-07 11:39:33
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Mirosławiec oraz mieszkańcami części strefy rolnej Mirosławca w obrębie 0034 w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec 2011-10-07 11:38:36
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisjo-ORLIK 2012 2011-10-07 11:37:26
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok 2011-10-07 11:36:42
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu 2011-10-07 08:22:00
Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2011-10-07 08:21:10
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury osób wybieranych na ławników sądów powszechnych 2011-10-07 08:20:11
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosłąwiec na 2010 rok 2011-10-07 08:19:19
Priojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałęckiemu na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. 2011-10-07 08:18:04
Projekt uchwały nr 63 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-10-07 08:16:50
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Człopa 2011-10-07 08:15:52
Projekt uchwały nr 65 w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-10-07 08:15:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2011-10-07 07:58:37
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mirosławcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/61 (obręb 0001) 2011-10-07 07:58:06
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VI/33/11 w sprawie zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program "Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec" 2011-10-07 07:57:03
Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu samorządowym 2011-10-07 07:55:07
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy z Miastem Friedland 2011-10-07 07:54:28
Projekt uchwały nr 71 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-10-07 07:53:40
Projekt uchwały nr 72 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-10-07 07:52:53
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojeówdzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika 2011-10-07 07:34:40
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Mirosławiec 2011-10-07 07:32:48
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011-10-06 15:32:31
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegoo 2011-10-06 15:31:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Mirosławcu 2011-10-06 15:29:15
Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej komisji Mieszkaniowej 2011-10-06 14:53:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu systemowego pod nazwą "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał ludzki 2007-2013 wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-10-06 14:53:07
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-10-06 14:51:33
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-10-06 14:50:43
Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec 2011-10-06 14:49:15
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu rejonowego w Wałczu 2011-10-21 09:12:12
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ternie Osiedla XXX-lecia LLP w Mirosławcu Górnym, Gmina Mirosławiec dla Oddziału Energetyki Cieplnej Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM 2011-10-21 09:13:48
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2011-10-21 09:14:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskije i jej stałych komisji na 2011 r. 2011-10-21 09:15:13
Projekt uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek kultury w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Mirosławiec 2011-10-21 09:16:23
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia hydrofirnii wraz z siecią wodociągową w Próchnowie 2011-10-21 09:24:19
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powoatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2011-10-21 09:25:17
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2011-10-21 13:03:36
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 2011-10-21 13:04:14
Projekt uchwały w sprawie podatku leśnego 2011-10-21 13:04:52
projekt uchwały w sprawie podatku rolnego 2011-10-21 13:05:25
Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej 2011-10-21 13:06:21
projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2011-10-21 13:05:59
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok. 2011-10-24 09:50:43
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 2011-11-22 08:59:08
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i kanalizacji spółki z o.o. w Mirosławcu 2011-11-22 09:00:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2012 rok. 2011-12-13 09:32:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2022 2011-12-13 09:37:13
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok 2011-11-22 09:01:15
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-11-22 09:02:37
Projekt uchwały nr 105 w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2022 2011-12-08 14:30:38
Projekt uchwały nr 106 w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Jadwiżyn w latach 2007-2015 2011-12-08 14:31:39
Projekt uchwały nr 107 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2011-12-08 14:32:59
projekt nr 109 w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy społecznej w Mirosławcu pracy z rodziną 2011-12-08 14:35:09
projekt uchwały nr 110 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy na okres powyżej 3 lat oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy 2011-12-13 09:45:01
projekt uchwały nr 111 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 2011-12-13 09:47:25
projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2011-12-27 07:55:54
projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2011-12-27 07:56:38
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok. 2011-12-27 07:57:42
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2011-12-27 07:58:56
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2011-12-30 07:13:34