Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 rok 2012-12-18 10:47:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022 2012-12-18 10:33:34
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 2012-12-17 08:09:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych 2012-12-13 15:50:50
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-13 15:48:29
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-13 15:46:22
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 2012-12-13 15:44:45
Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2012-12-13 15:41:56
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-11-22 07:18:02
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2012-11-21 10:16:56
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Mirosławiec 2012-11-21 10:14:55
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki zo.o. w Mirosławcu 2012-11-21 10:12:41
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-11-21 10:08:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2012-2015 2012-11-21 10:06:08
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2012-11-21 10:00:16
Projekt uchwały w sprawie podatku leśnego 2012-10-18 08:40:16
Projekt uchwały w sprawie podatku rolnego 2012-10-18 08:39:22
Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej 2012-10-18 08:38:25
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2012-10-18 08:37:33
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2012-10-18 08:36:37
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-10-18 08:35:21
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska 2012-10-18 08:33:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego terenów leśnych 2012-10-18 08:31:32
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-10-18 08:29:47
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-10-18 08:28:18
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-10-16 13:27:38
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych 2012-10-10 07:23:16
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2012-09-19 08:07:00
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2012-09-19 08:05:03
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu 2012-09-19 08:02:52
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska 2012-09-05 08:37:50
Projekt uchwały w sprawie zdjęcia statusu ochronnego dla użytku ekologicznego 2012-09-05 08:36:12
Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Mirosławiec 2012-08-16 09:11:21
Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej 2012-08-16 09:09:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 2012-08-16 09:04:22
Projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-08-10 10:09:43
Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2012-08-10 07:27:46
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-08-09 09:19:36
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-08-08 08:11:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2012-08-08 08:08:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2012-08-08 08:06:10
Projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognoże finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-06-19 08:38:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-06-19 08:30:50
Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatela Gminy Mirosławiec Panu Emilowi Kweclich 2012-06-15 14:01:15
Projekt uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2012-06-15 13:57:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2012-06-15 13:56:58
Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którzy mogą być zatrudnieni placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine i Miasto Mirosławiec 2012-06-15 13:55:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowych w drodze darowizny 2012-06-13 08:00:23
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia gmin "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" 2012-06-13 07:56:15
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprowozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2011 rok 2012-06-13 07:55:18
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2012-06-13 07:54:34
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok wraz z e sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2011 rok 2012-06-13 07:53:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Mirosławiec 2012-05-25 15:17:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2012-05-17 10:57:55
Projekt uchwały zmieniający wieloletnia prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-05-16 15:17:21
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-05-16 15:10:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2012-05-15 11:34:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcie "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016" 2012-04-18 10:08:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Mirosławcu 2012-04-18 10:01:34
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu 2012-04-18 10:00:24
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 2012-04-18 09:45:47
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2012-04-18 09:42:25
projekt uchwały zmianiający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-04-18 09:41:29
Projekt uchwały w sprawie regulaminu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-04-18 09:35:57
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiehaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2012 r. 2012-04-18 08:59:25
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-04-18 08:57:39
Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 w Mirosławcu" 2012-04-13 08:02:11
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsulatcyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2012-04-11 09:31:44
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej 2012-03-29 09:03:25
Projekt uchwały zmieniającu uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2012-03-29 09:02:13
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu 2012-03-29 09:01:02
Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 198z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową 2012-03-29 08:59:48
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-03-22 10:06:58
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-03-21 10:43:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2012 rok 2012-03-21 10:41:57
Projekt uchwały zmieniający wieloletnia prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-03-19 12:56:25
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-03-19 09:35:45
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec srodków stanowiących fundusz sołecki 2012-03-19 09:18:26
Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2012-03-19 09:15:09
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2012 rok 2012-03-19 09:09:27
Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu 2012-02-21 07:29:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2012-02-21 07:28:36
Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizacje zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 w Mirosławcu" 2012-02-21 07:27:17
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwaorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-21 07:24:09
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-02-20 14:34:45
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110 kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki 2012-02-16 08:59:22
Projekt uchwały zmnieniający uchwałę Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu 2012-02-16 08:57:36
Projekt uchwały akt utworzenia samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu 2012-02-16 08:55:52
Projekt uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury w Mirosławcu 2012-02-16 08:54:40
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Mirosławca do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2012-02-16 08:53:48
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2012-02-16 08:38:22
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą "Dzisiaj rysuje - jutro świat projektuję" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2012-01-18 15:01:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą "Porozmawiajmy po angielsku" wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 2012-01-18 14:59:50
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pod nazwą "Angielski bez stresu" współfinansowaego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2012-01-18 14:54:24
Projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji 2012-01-18 14:52:10
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-01-18 14:44:50