Rejestr instytucji kultury + księga rejestrowa

 

 

Księga rejestrowa instytucji kultury
Gmina i Miasto Mirosławiec
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
  logo bioregionu obraz herb Mirosławca
         
         
         
         
         
         
         
Biblioteka Publiczna w Mirosławcu
Numer wpisu do rejestru: OiPS.402.2.2012        
               
Dział I - Oznaczenie instytucji kultury          
1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury Nazwa podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
1 01.03.2012 r. Biblioteka Publiczna w Mirosławcu Przedmiotem działalności Biblioteki Miejskiej w Miroslawcu jest zaspokojania potrzeb oświatowych oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy i Miasta Mirosławiec oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, w szczególności:                                                                               - nabywanie,przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych                                                                         - prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej                                                                 - udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej                                                          - organizowanie czytelnictwa                                               - współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy i Miasta Mirosławiec                                                                      - tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych                                                                   - organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy i Miasta Mirosławiec                                                - organizowanie kół zainteresowań, klubów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im warunków lokalowych a także wyposażenia technicznego                                           - organizowanie spotkań autorskich, wieczorów literackich, wystaw, promocji nowych publikacji ul. Parkowa 1                                    78-650 Mirosławiec Gmina i Miasto Mirosławiec                          Akt utworzenia: uchwała nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27 lutego 2012 r. w sprawie  utworzenia samorządowej instytucji kultury – biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu   REGON: 321196842 NIP: 765 168 91 01
               
               
               
               
               
Dział II - Organizacja instytucji kultury          
1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 01.03.2012 r. Uchwała nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27 lutego 2012r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Mirosławcu i nadania statutu Krystyna Obara – dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu Krystyna Obara – dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu Biblioteka Publiczna w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec, REGON: 321196842 NIP: 765 168 91 01 Krystyna Obara - powołana na stanowiko Zarządzeniem nr 20 Burmistrza Mirosławca z dnia 1.03.2012 r. w sparwie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury
               
Dział III - Mienie instytucji kultury          
1 2 3 4 5 6    
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu    
1. 01.03.2012 r. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 r. Nie obciążone Zatwierdzone uchwałą nr XXXII/265/2013  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27.06.2014 r.                                                             Organizator wyposażył Bibliotekę Publiczną w Mirosławcuw skladniki mienia ruchomego i nieruchoego wymienione w załączniku nr 1 do Uchwały nr XVI/128/12 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 27.02.2012 r. w sprawie podziału samorządwoej instytucji kultury pn. Ośrodek Kutury w Mirosławcu K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury    
2. 26.06.2014 r. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2013 r. Nie obciążone Zatwierdzone uchwałą nr XLII/353/2014  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 25.06.2014 r.         K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury    
3. 29.06.2015 r. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 r. Nie obciążone Zatwierdzone uchwałą nr IX/64/2015  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 26.06.2015 r.         K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury    
               
               
Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury        
1 2 3 4 5 6    
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu    
1. 27.02.2012 r. Uchwała nr XVI/128/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury w Mirosławcu   Z dniem 1 marca 2012 r. uchwałą nr XVI/128/12 z dnia 27.02.2014 r. dokonano podziału Ośrodka Kultury w Mirosławcu polegającego na wyłączeniu z jego struktur Biblioteki Publicznej w Mirosławcu K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury    
       

 

 

Księga rejestrowa instytucji kultury
Gmina i Miasto Mirosławiec
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
  logo bioregionu obraz herb Mirosławca
         
         
         
         
         
 

 

Ośrodek Kultury w Mirosławcu    
Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury Nazwa podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1   Ośrodek Kultury w Mirosławcu         OK w Mirosławcu                                  ul. Parkowa 1                                                    78-650 Mirosławiec - edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę                  - gromadzenie,dokumentowanie, tworzenie i ochrona dóbr kultury          - propagowanie różnych dyscyplin sportowych oraz form aktywnego wypoczynku masowego                       - tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa książek i prasy                  - realizowanie imprez zleconych ul. Parkowa 1                       78-650 Mirosławiec Organizator: Gmina i Miasto Mirosławiec – uchwała nr XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn.             9 lutego 2004r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz nadanie statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu   P – 001241540 – 90957                                                                                                                                                                                                                              18159 – 3 – 914 – 57181 Uchwałą nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn.27 kwietnia 2012 r. zmieniono statut Ośrodka Kultury w Mirosławcu Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak
2 27.02.2012 r. Ośrodek Kultury w Mirosławcu                   ul. Parkowa 1                                                    78-650 Mirosławiec - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania,                                                                        - tworzenie warunków do realizacji zainteresowań wiedzy o sztuce, dziedzictwie kulturowym, kulturze i historii poprzez organizację działalności wystawienniczej i innych form upowszechniania kultury ul. Parkowa 1                        78-650 Mirosławiec Organizator: Gmina i Miasto Mirosławiec – uchwała nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27 lutego 2012 r. zmieniajaca uchwałę Rady Miejskiej w Mirosławcu nr XIV/95/2004 r. z dn. 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu     Nadano nowy statut Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury
3 27.04.2012 r. Ośrodek Kultury w Mirosławcu         - prowadzenie edukacji kulturalnej, artystycznej oraz z zakresu ekologii i ochrony przyrody, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wychowania poprzez sztukę                             - w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje dział edukacyjno - wytawienniczy o nazwie :Regionalne Centrum Żubra"                               ul. Parkowa 1                       78-650 Mirosławiec Gmina i Miasto Mirosławiec – uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn.27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu     Zmieniono treść załącznika nr 1 do uchwały nadającej nowy statut Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu (§ 5 ust.1 pkt.1, dodano § 5 ust.4) A.. Pilarska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury
                   
Dział II - Organizacja instytucji kultury:              
1 2 3 4 5 6 7 8    
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu    
1   Uchwała nr XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 9 lutego 2004 r. (załącznik nr 1) Stanisław Orawiec – dyrektor Ośrodka Kultury Stanisław Orawiec – dyrektor Ośrodka Kultury Ośrodek Kultury w Mirosławcu                                       ul. Parkowa 1                                 78-650 Mirosławiec                                  NIP: 765 14 59 654 REGON: 570294366   Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak    
2 27.02.2012 r. Uchwała nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27 lutego 2012 r. (załącznik nr 1) Anna Dzida – dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anna Dzida – dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Ośrodek Kultury w Mirosławcu                                       ul. Parkowa 1                                 78-650 Mirosławiec                                  NIP: 765 14 59 654 REGON: 570294366 Anna Dzida - powołana na stanowiko Zarządzeniem nr 82 Burmistrza Mirosławca z dnia 28.10.2011 r. w sparwie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławiec K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury    
3 27.04.2012 r. Uchwała nr XVIII/154/2012 rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27 kwietnia 2012 r. Anna Dzida – dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anna Dzida – dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Ośrodek Kultury w Mirosławcu                                       ul. Parkowa 1                                 78-650 Mirosławiec                                  NIP: 765 14 59 654 REGON: 570294366 Zmieniono treść załącznika nr 1 do uchwały nadającej nowy statut Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu (§ 5 ust.1 pkt.1, dodano § 5 ust.4) A.. Pilarska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury    
                   
Dział III - Mienie instytucji kultury:              
1 2 3 4 5 6        
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu        
1   Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012 r. Nie obciążone Środki finansowe pochodzą z dotacji zapisanej w uchwale budzetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na dany rok Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak        
2   Korekta bilansu za rok 2004 Ośrodka Kultury w Mirosławcu sporządzona na dzień 30.08.2005 r. j. w.    Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak        
3   Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2005 r. j. w.    Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak        
4   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2006 (bilans) j. w.    Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak        
5   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2007 (bilans) j. w.    Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak        
6   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2008 (bilans) j. w.  Zatwierdzone uchwałą nr XXXVIII/223/2009 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 25.05.2009 r. Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak        
7   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009 (bilans) j. w.  Zatwierdzone uchwałą nr XLIX/294/10  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 26.04.2010 r.          
8   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010 (bilans) j. w.  Zatwierdzone uchwałą nr IX/61/2011  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 30.05.2011 r. Burmistrz Mirosławca -                   P. Pawlik        
9   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011 j. w.  Zatwierdzone uchwałą nr XX/171/2012  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27.06.2012 r.          
10   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012 (bilans) j. w.  Zatwierdzone uchwałą nr XX/XI1265/2013  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27.06.2013 r. A.. Pilarska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury        
11. 25.06.2014 r. Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2013 r. j. w.  Zatwierdzone uchwałą nr XLII/352/2014  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 25.06.2014 r. K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury        
12. 01.07.2015 r. Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 r. j. w.  Zatwierdzone uchwałą nr IX/63/2015  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 26.06.2015 r. K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury        
                   
                   
Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:            
1 2 3 4 5 6        
Numer kolejny wpisu Data wpisu,daty kolejnych wpisów Informacja o połączeniu,podziale lub likwidacji instytucji kultury imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu        
1   Uchwała VI/47/90  Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dn.                19 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Mirosławiec z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu   Zmiana nazwy Ośrodek Kultury i Sportu w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu          
2   Uchwała nr XVI/95/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn.           9  lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu   Uchwałą tą traci moc uchwała z dn. 10 września 1992 r. Rady Gminy i Miasta Mirosławiec w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy i Miasta Mirosławiec nr VI/47/90  dn. 19 grudnia 1990 r. oraz uchwała nr XX/137/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dn. 30 grudnia 1992 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Mirosławcu Burmistrz Mirosławca -                   E. Sabak        
3 27.02.2012 r. Uchwała nr XVI/128/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury w Mirosławcu   Z dniem 1 marca 2012 r. uchwałą nr XVI/128/12 z dnia 27.02.2014 r. dokonano podziału Ośrodka Kultury w Mirosławcu polegającego na wyłączeniu z jego struktur Biblioteki Publicznej w Mirosławcu K. Biskupska - podisnpektor ds. promocji, turystyki i kultury        

Nieaktualny rejestr:

 

Załączniki do pobrania

1 Księga rejestrowa instytucji kultury 24.05.2016.xlsx (XLSX, 18KB) 2016-05-25 07:17:55 68 razy
2 Rejestr_Instytucji_Kultury.pdf (PDF, 12KB) 2012-08-10 13:38:03 351 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 10-08-2012 13:38:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 25-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 25-05-2016 07:40:54