GIŚ.6733.18.2012.DB - obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w rejonie ulic Orla, Krucza, Leśna, Skowronkowa na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 114, 102, 32/56, 32/57, 81/1, 81/2, 32/17 obręb miasto Mirosławiec (0001).