GIŚ.6733.10.2012.DB - obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej, sieci kablowej 0,4 kV oraz rozbiórki sieci napowietrznej 15 kV i stacji transformatorowej słupowej na terenie dz. nr ewid.: 117/2, 116/1 i 116/2 obręb miasto Mirosławiec.