GIŚ.6733.12.2012.DB - obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych, oświetlenia ulicznego oraz rozbiórki sieci napowietrznej 0,4kV z przyłączami na terenie działek: nr 32/61, 32/57, 81/1, 81/2, 74/2, 76/2, 77, 78, 87, 88, 102, 113, 111, 114, 118, 122/2, 122/1, 123/2, 123/1, 121/4, 119/18, 121/3, 119/6, 155, 156/6, 145, 144, 143/1, 143/4, 143/5, 146/1, 146/2, 146/3, 154/1, 154/2, 154/3, 210, 178/1, 171 obręb miasto Mirosławiec (0001).