Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały zmieniający wieloletnia prognoze finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2013-12-16 08:24:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2013-12-10 10:37:13
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-22 09:13:53
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-11-22 09:06:52
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne 2013-11-14 08:44:23
Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2013-11-14 08:41:50
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie 2013-11-14 08:37:53
Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-11-14 08:35:07
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania 2013-11-14 08:27:37
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-10-17 11:57:01
Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej 2013-10-16 14:33:37
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2013-10-16 14:29:30
Projekt uchwały w sprawie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-10-16 14:06:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 2013-10-15 12:42:20
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-10-15 12:36:38
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-09-19 09:18:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok. 2013-09-19 09:13:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 2013-09-19 09:12:04
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-09-19 09:10:14
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-09-19 09:08:44
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na wykonanie instalacji systemów:pompy ciepła w systemie centarlnego ogrzewania i ciepłej wody oraz rekuperatora- do mechanicznego odzysku ciepła 2013-08-21 07:58:03
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-08-20 11:19:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy kruczej w miejscowości Mirosławiec 2013-08-14 10:19:40
Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2013-08-14 10:17:03
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na wykonanie instalacji systemów: pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz rekuperatora- do mechanicznego odzysku ciepła 2013-06-21 13:23:55
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-06-14 13:05:28
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 rok 2013-06-12 07:42:09
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 rok 2013-06-12 07:39:25
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok 2013-06-12 07:30:57
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2013-06-12 07:26:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 2013-04-17 12:45:51
Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-03-21 10:25:47
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu  2013-03-14 11:04:21
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2013 rok.  2013-03-14 10:03:50
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiacych fundusz sołecki  2013-03-14 09:39:36
Projekt uchwały uchwaylający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych 2013-03-14 07:53:12
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsulatacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2013-03-08 07:45:18
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-02-18 10:43:56
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-02-18 10:36:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2013-02-14 09:19:35
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2013-02-14 09:12:53
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2013 r. 2013-02-14 09:07:16
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2013-01-23 07:49:03
Projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022 2013-01-23 07:45:19
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-01-23 07:42:45
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok 2013-01-23 07:40:59
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmenatrzarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentrantarnych 2013-01-23 07:39:14
Projekt uchwały w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Mirosławcu 2013-01-23 07:32:37