Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 lutego 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Zach.Pom. z 2013 r. poz. 6), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 2 pkt. 1 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny] 
„- w Mirosławcu oraz w Mirosławcu Górnym 2 razy w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7 oraz 1 raz w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7,”
-  [Zakończenie nowelizacji aktu] 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

 

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Miejska w Mirosławcu podjęła uchwałę Nr XXIV/213/2012 w spawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Zach.Pom. z 2013 r. poz. 6).
Po sugestiach ze strony radnych Rady Miejskiej oraz mieszkańców Gminy zaproponowano inną w stosunku do przyjętej w uchwale częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości.
Wobec powyższego przedkłada się stosowny projekt przedmiotowej uchwały wprowadzający zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości  celem podjęcia przez Radę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-02-2013 10:43:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-02-2013 10:43:56