Protokół nr XXVI/2013 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu odbytej w dniu 30 stycznia 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XXVI/2013

z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 stycznia  2013 r. w godz. 1000-1205

w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.
 6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.
 7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławic dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentarnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Gminy i Miasta Mirosławiec.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.1

Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 10.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXVI Sesję Rady Miejskiej, przywitał zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co stanowi ustawowe quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad Radni otrzymali w materiałach na sesję.      

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Do przedłożonego porządku obrad nie wniesiono żadnych zmian.

 

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXV Sesji Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie  protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-10

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad.5

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas na początku swojej wypowiedzi podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej. W dalszych słowach poinformował, iż na 2013 rok Starostwo Powiatowe w Wałczu zaplanowało plan oszczędnościowy jeśli chodzi o przeprowadzanie nowych inwestycji. Dodał, iż na bieżąco przeprowadzane będą remonty dróg powiatowych, jednak w chwili obecnej remonty ubytków w okresie zimowym nie mają sensu ze względu na pogodę.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem czy Sąd Rejonowy w Wałczu w dalszym ciągu funkcjonuje?

Bogdan Białaspoinformował, iż Sąd Rejonowy w Wałczu w dalszym ciągu funkcjonuje, ponieważ nie został on zakwalifikowany jako sąd do likwidacji przy obecnych zmianach w systemie sądowniczym.  Poinformował, ponadto iż w ostatnim czasie zmniejszyła się również ilość skarg na pracowników Starostwa Powiatowego składanych przez petentów.

10.17- na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli: radna Ewelina Zdanowicz oraz radny Bolesław Romaniuk. Obecnych na posiedzeniu – 12 radnych.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu Bogdanowi Białasowi  za przybycie  na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu i przedstawienie bieżących informacji.

10.20- Przewodniczący Rady Powiatu opuścił posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.6

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie między sesjami:

- 15.01.2013 r.– odbyło się spotkanie z firmami Eko-Fiuk oraz  Remondis w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Mieszkańcy Gminy Mirosławiec podczas spotkań grudniowych i styczniowych zgodnie zadecydowali, iż opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych naliczana od 1 mieszkańca jest najlepszą metodą, jaką też Rada Miejska przyjęła podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2012 r. Sejmowe komisje ochrony środowiska i samorządu terytorialnego przyjęły bez większych poprawek senacki projekt umożliwiający gminom wybór różnych metod ustalania opłat za śmieci. Senacki projekt zakłada zmianę obowiązujących przepisów w taki sposób, aby umożliwić gminom wybór różnych metod ustalania opłat za śmieci dla poszczególnych części obszaru gmin, które są podzielone na strefy.

- 18.01.2013 r. – w sali widowiskowej  Ośrodka Kultury już po raz kolejny  odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Mirosławca i Rady Miejskiej w Mirosławcu.

- 21.01.2013 r. – w siedzibie Lidera Wałeckiego odbyło się podpisanie umowy na zwiększenie środków finansowych dla stowarzyszenia. Dodał, iż być może uda się z powyższych środków skorzystać w momencie modernizacji świetlicy wiejskiej w Bronikowie.

- 22.01.2013 r. - w sali sesyjnej UGiM Mirosławiec odbyło się spotkanie w sprawie nowej Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec.

- 23.01.2013 r.– zostały zorganizowane obchody 5 rocznicy katastrofy samolotu CASA.

- 24.01.2013 r.– w UGiM w Mirosławcu odbyło się spotkanie z Nadleśniczym Mirosławca  w sprawie sposobu zamiany działek. Część działek znajdujących się na terenie miasta Mirosławiec należy do Nadleśnictwa i istnieje intencja ze strony Nadleśnictwa na zamianę tych że działek.

- 24.01.-29.01.2013 r.- w UGiM Mirosławiec odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

- 29.01.2013 r.- z udziałem Zarządu Powiatu i przedstawicieli samorządów gminnych     w Pałacu Wrzosy, gmina Tuczno odbył się Konwent Samorządowców Powiatu Wałeckiego.Podczas Konwentu został omówiony Wojewódzki Program Strategiczny pn. "Społeczeństwo" - jeden z ośmiu Programów Strategicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Program przewidziany na lata 2014-2020 zakłada pozyskiwanie środków UE na potrzeby podmiotów działających w obszarze Ekonomii Społecznej. Ze środków tych będzie można tworzyć brakujące ogniwa w obszarze ekonomii społecznej, takie jak np. Spółdzielnie Socjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Pomocy Chronionej, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej. W ramach tego programu Wojewoda Zachodniopomorski ma utworzyć 12 zakładów aktywizacji zawodowej, a w 2014 roku powstanie taki zakład w Powiecie Wałecki - jako 4 w województwie zachodniopomorskim. Program skierowany jest głównie do społeczności wiejskiej zamieszkującej tereny po byłych PGR-ach.

Ponadto Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu na 2013 rok otrzymał wyższe środki finansowe na aktywizacje osób bezrobotnych. Niepokojącym jest jednak fakt, iż wzrasta liczba osób bezrobotnych. Prognozowana wysokość bezrobocia na koniec 2013 rok wynosić miałaby 23%. Poinformował również, iż trwają prace nad koncepcjami budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla wsi Jabłonkowo i Próchnowo. Jeśli chodzi o sieć wod-kan w Jabłonkowie to spora część prac związanej z przygotowaniem dokumentacji projektowej jest w stopniu zaawansowanym. Ponadto Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest możliwość składania do końca kwietnia 2013 r. wniosków  na modernizację sieci oświetleniowej z tzw. programu „Sowa”. Końcowym efektem skorzystania z powyższego programu ma być mniejsze zużycie prądu. Dotacja do realizowanego programu byłaby w wysokości 45%.

W kolejnych słowach Piotr Pawlik zaprosił obecnych na posiedzeniu Rady Miejskiej na uroczystości 68 Rocznicy Walk o Mirosławiec - 10.02.2013, godz. 17.00, Plac Lotników. Na zakończenie poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie było sprzedaży mienia.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem czy były przeprowadzone rozmowy z firmą na dostarczenie dla mieszkańców pojemników na odpady i ewentualną zapłatę za pojemniki?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż nie zostały jeszcze przeprowadzone rozmowy na powyższy temat, ponieważ najpierw musi zostać rozstrzygnięty przetarg na odbiór  i zagospodarowanie odpadów.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem czy składowisko odpadów w Mirosławcu będzie w stanie przyjmować odpady z całego regionu?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż wydajność instalacji wystarczy w pełni na obsługę całego regionu. Zarządca składowiska zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wpisanie instalacji w Mirosławcu na listę instalacji zastępczych, dopóki nie zakończy wyposażenia instalacji we wszystkie niezbędne urządzenia np. biogazownię.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem czy zabezpieczenie posesji w pojemniki nie zwiększy kosztów odbioru odpadów?

Radny Bolesław Romaniukpoinformował, iż kiedyś było tak, iż kosze na odpady były w dzierżawie mieszkańców. Podczas trwania umowy na odbiór nieczystości mieszkańcy spłacali pojemniki. Zwrócił się z zapytaniem czy nie należałoby pomyśleć o obniżeniu cen za odbiór           i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Sekretarz Gminy i Miasta Monika Stąporekpoinformowała, iż właściciel firmy zarządzającej składowiskiem odpadów zasugerował, iż mieszkańcy Gminy mogą nie zmieścić się w opłatach które podjęła Rada Miejska na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem czy obecny dzierżawca składowiska odpadów w momencie rozbudowy zakładu korzystał ze zwolnień podatków?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż nie korzystał. Natomiast firma korzystała częściowo ze środków unijnych.

 

Ad.7

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5   do niniejszego protokołu

 

Ad.8

Podjęcie uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławic dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów    i Kanalizacji w Mirosławcu Roman Stefaniak.

Dyrektor ZECWiKpoinformował, iż przedstawione w projekcie uchwały taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie Gminy Mirosławiec na okres 12 miesięcy od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.02.2014 r. Taryfy zostały opracowane na podstawie zasad określonych w ustawie   z dnia 07.06.2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe odprowadzenie ścieków. Przedstawiona taryfa nie obejmuje kosztów i przychodów zaopatrzenia w wodę Mirosławca Górnego ze względu na fakt, iż umowa użyczenia nieruchomości oraz infrastruktury technicznej z dnia 12 czerwca 2012 r. została zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2012 r. pomiędzy Gminą Mirosławiec a Wojskową Agencją Mieszkaniową. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu  o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda poddawana jest tym samym procesom w związku z powyższym stosowana jest jedna cena.

Sołtys Orla Jolanta Barszczzwróciła się z zapytaniem jakie są wyniki badań wody przeprowadzone w Orlu przez Sanepid?

Dyrektor ZECWiKpoinformował, iż badana woda zawiera bardzo dużo elementów żelaza  i mętności.  Dodał, iż na okres wiosenny planowane jest przeprowadzenie we wsi Orle chemicznego płukania sieci wodnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem do Radcy Prawnego czy konstrukcja przedłożonego projektu uchwały jest poprawna, ponieważ w § 2 jest zapis w brzmieniu: „ Powyższe taryfy obowiązują przez 1 rok, tj. od 1 marca  2013 r. do 28 lutego 2014 r.”, natomiast § 4 projektu uchwały brzmi: „ Uchwała wchodzi   w życie  z dniem podjęcia”.

Radca Prawny Krzysztof Chełkowski odpowiadając na powyższe poinformował, iż konstrukcja przedmiotowego projektu uchwały jest poprawna. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia, natomiast stawki obowiązywać będą dopiero od 1 marca 2013 r.

W związku z brakiem dalszych pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławic dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu    z następującymi stawkami:  stawka za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych w wysokości 3,15 zł/m3 netto (+VAT) oraz stawka za odprowadzone ścieki do urządzeń kanalizacyjnych  w wysokości 5,09 zł/m3 netto (+VAT).

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/230/2013 w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławic dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu z w/w stawkami opłat.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu

 

 

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentarnych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż do podanych w projekcie opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych należy doliczyć jeszcze 8% podatku VAT. Dodał, iż program, który w chwili obecnej służy do ewidencji miejsc na cmentarzu zostanie rozbudowany o bazę kwater na cmentarzu w Hankach i Jabłonowie. Program zostanie udoskonalony co oznacza, iż osoby zainteresowane będą mogły odszukać groby swoich bliskich.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem   o chłodnię która miała powstać w kaplicy cmentarnej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż chłodnia została zamontowana w kaplicy i już funkcjonuje.

W związku z brakiem dalszych pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentarnych.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/231/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych i korzystania z urządzeń cmentarnych.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu

 

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Gminy i Miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr  XXVI/232/2013 w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Gminy i Miasta Mirosławiec.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu

 

Ad.11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji    i deklaracji podatkowych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż przedmiotowa zmiana formularzy podatkowych  podyktowana jest koniecznością wprowadzenia prawidłowych zapisów numeracji rubryk wypełnianych przez podatników.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwałyzmieniający uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr  XXVI/233/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu

 

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski zwrócił się z zapytaniem jaka kwota została przeznaczona z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na wyjazd klasy sportowej na obóz zimowy?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż była to kwota w wysokości 10 tys. zł. Wymieniona kwota została przekazana na konto ZS w Mirosławcu w  2012 roku.

Skarbnik Gminy Halina Glińskazwróciła się z prośbą do radnych, aby w projekcie uchwały w uzasadnieniu dokonali poprawy błędu pisarskiego tj. zamiast słowa „życzenia”, powinno zostać wpisane słowo „ użyczenia”.

 

W związku z brakiem dalszych  pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawiezmian w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 11 głosach „za”, brakiem głosów przeciwnych i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXVI/234/2013 w sprawiezmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu

 

Ad.13

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 11 głosach „za”, brakiem głosów przeciwnych i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXVI/235/2013 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy          i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

11.15-11.30

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych. Nieobecni na posiedzeniu:  radna Katarzyna Biegańska-Pańczyk, radna Magdalena Zielonka oraz radny Grzegorz Plewa.

 

Ad.14

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania stanowią załącznik nr 12   do niniejszego protokołu.

Radny Janusz Beer nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na wniosek dotyczący wyrzucania na dach wiaty śmietnikowej odpadów (chleba) poprosił także o to, aby Straż Miejska zdyscyplinowała mieszkańców, którzy resztki jedzenia pozostawiają przy pojemnikach na odpady, ponieważ potem to  jedzenie jest rozrzucane przez dzikie koty. Poprosił także o zlikwidowanie  legowisk dzikich kotów.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z wnioskiem o zakup na czas zimy suchej karmy dla bezdomnych kotów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechzwrócił się z zapytaniem czy na  drodze wojewódzkiej nr 177 na ul. Sprzymierzonych po okresie zimowym zostaną uzupełnione ubytki w nawierzchni przed planowanym remontem powyższej drogi?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż jak na razie nawierzchnia drogi jest mokra i nie ma możliwości uzupełnienia ubytków. Następnie nawiązał do odpowiedzi na wniosek w sprawie ustawienia znaków B-36 na skrzyżowaniu ulic Sprzymierzonych i Zamkowej. Poinformował, iż pełna dokumentacja wraz ze zdjęciami w zakresie braku przejezdności przez powyższa ulicę na wysokości budynku Poczty została przesłana do Rejonu Dróg Wojewódzkich   w Drawsku Pomorskim.

Ad.15

Wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej  w miesiącu lutym planowane jest przedłożenie projektu uchwały w sprawie bezpłatnego przekazania Gminie Mirosławiec sieci wodno-kanalizacyjnej w Mirosławcu Górnym o ile proceduralnie uda się do tego doprowadzić. W dalszych słowach poinformował, iż 31 stycznia b.r. zostaną uruchomione środki finansowe z konkursu „Nasza wieś najpiękniejsza, nasza wieś najaktywniejsza”. W chwili obecnej ogłoszony będzie kolejny konkurs w tym zakresie. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 14 lutego b.r. Konkurs trwać będzie do 15 sierpnia br. Dodał, iż trwają także uzgodnienia w zapisach regulaminu konkursu, tak aby Mirosławiec Górny który w chwili obecnej nie jest sołectwem także mógł wziąć udział w w/w konkursie.

Radna Ewelina Zdanowicznawiązując do powyższej wypowiedzi  zasugerowała aby wiadomość na temat wysokości przyznawanych kwot w konkursie była przekazywana sołtysom wcześniej.

Piotr Pawlikw związku z powyższym poinformował, iż nastąpi przesunięcie wypłaty środków finansowych . Będą one mogły być  wydatkowane po 28.02.2013 r. Górna granica wysokości głównej nagrody wynosi 3450 zł. Ponadto do czasu posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu marcu sołtysi muszą określić swoje stanowisko jeśli chodzi o wyrażenie bądź o niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta środków stanowiących fundusz sołecki.

Radny Henryk Nowakzgłosił wnioski: o dokonanie przeglądu i wycinki suchych konarów drzew znajdujących się na odcinku drogi Mirosławiec-Mirosławiec Górny, o udrożnienie studzienek chłonnych znajdujących się na terenie Mirosławca Górnego, o zlikwidowanie wgłębienia w jezdni na odcinku drogi Mirosławiec-Mirosławiec Górny w okolicach budynku po byłej stacji gazowej oraz o  rozbudowę w dodatkowe elementy zabawowe istniejącego na terenie Mirosławca Górnego placu zabaw.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż Komisja Mieszkaniowa działająca przy Zakładzie Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu otrzymała z Powiatowego Nadzoru Inspekcji Budowlanej ekspertyzę budowlaną na temat stanu technicznego budynku przy ul. Wolności 7 i 9. Mieszkańcy tych lokali zostali zobligowani do ich opuszczenia, ponieważ stan techniczny zagraża ich bezpieczeństwu. Ponadto także jedna z rodzin mieszkająca w Mirosławcu Górnym ze względu na wysokie zadłużenie mieszkania musi opuścić lokal. W związku z tym zostały już zabezpieczone 3 lokale socjalne na ul. Akacjowej i  1 lokal na ul. na Parkowej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski zabierając głos zwrócił się z wnioskiem aby w przypadku długotrwałych i obfitych opadów śniegu Straż Miejska dokonywała sprawdzenia czy śnieg nie zalega na dachach budynków położonych bezpośrednio przy chodnikach, zagrażając tym samym bezpieczeństwu przechodniów (sklep Efelda, budynek Państwa Szweda).

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż w powyższej sprawie zasięgnie informacji w Powiatowym Nadzorze Budowlanym.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski zwrócił się z prośbą o przycięcie suchych konarów drzewa znajdującego się na terenie dziedzińca Zespołu Szkół   w Mirosławcu.

Sołtys Próchnowa Irena Czyżewskazwróciła się z wnioskiem o przycięcie suchych konarów drzew znajdujących się na placu zabaw i przy drodze w Próchnowie.

 

Ad.16

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował radnym za udział w kolejnym już finale Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej i wylicytowaniu złotego serduszka. Następnie poruszył temat pisma, które wpłynęło do Rady Miejskiej w dniu 7.12.2012 r. od Kontroli Społecznej w sprawie kontroli uchwały Nr XXIII/197/2012 z dnia 30.10.2012 r. Dodał, iż w piśmie nie zostały podane dane nadawcy. Pismo zostało podpisane parafką. Nadawca pisma jest anonimowy. Zgodnie bowiem z zapisem art. 64§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000.98.1071 j.t)  jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Sekretarz Gminypoinformowała, iż w dniu 9.01.2012 r. również od Kontroli Społecznej wpłynęło pismo z zapytaniem na jakiej podstawie Rada posiada nazwę Rady Miejskiej, a nie Rady Gminy. Dodała, iż odpowiedź na pismo miała zostać pozostawiona do odbioru osobistego w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej celem odbioru osobistego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskipoinformował, iż Statut Gminy nie przewiduje takich sytuacji, kiedy to  odpowiedzi na pisma mają zostać pozostawione do odbioru w Biurze Rady.

Sekretarz Gminypoinformowała, iż inicjatywą osoby składającej w/w pismo był fakt, aby Rada Miejska doprecyzowała zapisy uchwały dotyczące zwiększenia stawek za czynsz. Według składającego pismo, w uchwale  nie zostały określone minimalne wysokości ściany bocznej pomieszczenia przy skosach poddasza lub innej zabudowy.

Wobec faktu, iż omawiane pismo nie zawiera oznaczenia adresu nadawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu Radni Rady Miejskiej  w Mirosławcu  opowiedzieli się za jego nierozpoznaniem.

Ad.17

Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1205 zamknął XXVI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-03-2013 14:29:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 05-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 05-03-2013 14:29:43