Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu 

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. "g" i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 4. 936. 000,00 ( słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 5.351.000,00 zł ( słownie: 5 milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 415.000,00 zł ( słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 415.000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym".
W związku z zabezpieczeniem środków na powyższy cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2013, Dyrektor ZECWiK sp. z o.o. pismem z dnia 13.02.2013 r. zwrócił się o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załączniki do pobrania

1 podwyższenie kapitału ZECWiK.pdf (PDF, 17KB) 2013-03-14 11:04:21 289 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-03-2013 11:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 14-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-03-2013 11:04:21