Protokół nr XXVII/2013 z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXVII/2013

z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 lutego  2013 r. w godz. 9.00-12.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.
 6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.
 7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej.

 a) przyjęcie sprawozdania

 1.  Informacja na temat realizacji uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej  w Mirosławcu  w sprawie przyjęcia  „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016”;

a) informacja Burmistrza Mirosławca

b) stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c) dyskusja;

d) przyjęcie informacji.

 1. Informacja na temat realizacji w 2012 r. uchwały Nr XXX/180/2008 Rady Miejskiej   w Mirosławcu w sprawie zasad polityki czynszowej:

a) informacja Burmistrza Mirosławca

b) stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c) dyskusja;

d) przyjęcie informacji.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec:

a) sprawozdanie Burmistrza Mirosławca

b) stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c) dyskusja;

d) przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2013 roku.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.1

Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 9.10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXVII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

 

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecna: radna  Katarzyna Biegańska- Pańczyk

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad Radni otrzymali w materiałach na sesję.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zwrócił się do radnych z propozycją  zmiany  porządku tj. wprowadzenie do porządku obrad po pkt 16 pkt. 17 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne”. Przewodniczący wyjaśnił, iż kolejne punkty porządku obrad otrzymają numerację kolejną.

Głosowanie

Za -  14

Przeciw – 0

Wstrzymał się – 0

W wyniku glosowania Rada Miejska w glosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę porządku obrad.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie

Za –14

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym  jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

 

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w protokół.

 

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw -0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.5

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

Wobec nieobecności na Sesji w przedmiotowym punkcie Przewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczący Rady Miejskiej przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad.6

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z   międzysesyjnej działalności.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie między sesjami:

- 06.02.2013 r.– w Szczecinie odbyło się spotkanie z Dyrektorem zarządzającym Regionalnym Programem Operacyjnym w temacie możliwości składania wniosków    i uzyskania  dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

- 7.02.2013 r.– w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu miała miejsce wizyta przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotycząca organizacji II Konferencji Żubrowej. Konferencja w 2013 roku odbędzie się z pełnym zaangażowaniem środków finansowych z RDOŚ i została zaplanowana na 4-5.07.2013 r. W pierwszym dniu konferencji ma uczestniczyć około 200 osób.

- 08.02.2013 r.- w Tucznie odbyło się spotkanie noworoczne.

- 10.02.2013 r.-na Placu Lotników w Mirosławcu obchodzona była 68 rocznica walk  o  Mirosławiec.

- 12.02.2013 r.-w Wałczu odbyło się spotkanie na temat spraw energetycznych. Na 2013 rok inwestycje związane z oświetleniem zaplanowane zostały na ul. Leśną w Mirosławcu, ul. Orlą oraz starą część miasta Mirosławiec. Poinformował, iż w chwili obecnej dokumentacja projektowa na w/w zadania znajduje się już na końcowym etapie. Wszystkie niezbędne uzgodnienia zostały już zakończone. 

- 14.02.2013 r. –w Szczecinie odbyło się spotkanie z  pełniącym obowiązki Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Panem Zdzisławem Niedzielą.

- 14.02.2013 r.– w Szczecinie miało miejsce spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w temacie możliwości otrzymania dofinansowania zadania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Przychodni Zdrowia i budynku Stadionu Miejskiego. Ze strony WFOŚiGW pojawiło się zapewnienie, że część planowanych inwestycji może zostać pokryta ze środków WFOŚ. Aby Gmina Mirosławiec mogła samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie trzeba posiadać około 2 mln zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają przymiarki do zamiany pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu. Chodzi przede wszystkim o to, aby lewą część pomieszczeń   wydzielić tylko i wyłącznie na potrzeby  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast prawa część wydzielona zostałaby na  gabinety lekarskie. Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Pan Janusz Napiórkowski, który był obecny na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej w dniu 20 lutego 2013 r. wyraził zainteresowanie i chęć udostępnienia 3 lekarzy specjalistów – ginekologa okulisty i ortopedy do pełnienia dyżurów w tzw. białe soboty. Dodał, iż jest jednak problem z wyposażeniem gabinetu ginekologicznego ponieważ brak jest fotela ginekologicznego.

- 15.02.2013 r.– w Wałczu odbyło się spotkanie w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat potencjalnej budowy chodnika na odcinku Mirosławiec-Kalinówka. W chwili obecnej nie ma możliwości budowy chodnika z kostki. Musi zostać dokończone oświetlenie a potem zostanie zrobiona podbudowa ze ścinków asfaltu  pod ewentualny chodnik.  Ponadto przez GDDKiA realizowany jest projekt odwodnienia ul. Wolności. W chwili obecnej GDDKiA oddział w Wałczu czeka na potwierdzenie wydatkowania środków finansowych.

- 15.02.2013 r.– odbyło się spotkanie z Dyrektorem  Lasów Państwowych w Pile na temat projektu budowy zagrody żubrowej i projektu budowy zagrody wilczej.

- 18.02.2013 r. –w Mirosławcu w obecności Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci  5- 6- letnich uczęszczających do Przedszkola na temat  rozpoczęcia nauki szkolnej przez 6-latków. Na chwile obecną szkoła w Mirosławcu nie jest w pełni dostosowana do przyjęcia 6-latków. Obecnie decyzja jest taka że, w roku bieżącym rodzice będą decydować  o wcześniejszym pójściu dzieci do szkoły. Od przyszłego roku jeśli się nic nie zmieni, będzie to już  obowiązek.

- 19.02.2013 r.- w Urzędzie Gminy w Wałczu odbyło się spotkaniedotyczące oprogramowania księgowego związanego z przepisami ustawy śmieciowej oraz oprogramowania podatkowego.

 - 20.02.2013 r. - w Wałczu odbyła się odprawa roczna Policji. Z Posterunku Policji   w Mirosławcu   nagrodę otrzymała Pani  Ewa Młynarczyk. Poinformował, iż z otrzymanych  zestawień policyjnych jeśli chodzi o wypadki drogowe należy zauważyć, że fotoradar postawiony przy drodze krajowej nr 10 w okolicach m. Piecnik zdał egzamin. Ilość wypadków śmiertelnych na wspomnianym odcinku drogi była zerowa, zmniejszyła się także ilość wypadków z udziałem rannych.

- 21.02.2013 r.– odbyło się spotkanie z szefem  Regionalnego Zarządu Infrstruktury dotyczące przeprowadzenia inwestycji na terenie Mirosławca Górnego. Do wydatkowania jest około 1,5 mln zł środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycje w Mirosławcu Górnym  i w Jednostce Wojskowej. Jest duża szansa na ponowne uruchomienie  Kasyna Wojskowego i przeprowadzenia remontu  Przedszkola Wojskowego.

- 22.02.2013 r. -w UGiM  w Mirosławcu miała miejsce wizyta samorządowców z Czech. W tym miejscu Burmistrz Mirosławca zwrócił się z podziękowaniami do radnego Stanisława Wiese za możliwość pokazania delegacji stada żubrów.

- 26.02.2013 r.– odbyło się spotkanie w  Zarządzie Dróg Wojewódzkich Koszalin, Oddział w Drawsku Pomorskim. Spotkanie dotyczyło dokumentacji projektowej planowanego remontu ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu.  Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej planowane jest na przełom miesięcy kwiecień /maj b.r.

W swojej dalszej wypowiedzi Burmistrz Mirosławca w imieniu Dyrektora Biblioteki Publicznej zaprosił obecnych na posiedzeniu Rady Miejskiej na gminne dyktando, które odbędzie się 1.03.2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu.  

Ponadto na dzień  8.03.2013 r. dla Pań z terenu Gminy Mirosławiec zostały zaplanowane imprezy w Ośrodku Kultury w Mirosławcu: o godz. 17.00. oraz o godz. 20.00.

W dniu 13.03.2013 r. o godz. 13.00 z udziałem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego odbędzie się otwarcie  Biblioteki Publicznej po przeprowadzonym remoncie. Przypomniał, że mija już rok od podjęcia przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwały w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania statutu.

Podał, że 23.03.2013 r. w Mirosławcu zaplanowany został jarmark wielkanocny.  Dokładne miejsce odbycia jarmarku nie zostało jeszcze ustalone.

W okresie międzysesyjnym nastąpiła sprzedaż mienia na kwotę 10.000 zł, oraz sprzedaż działki uzupełniającej na kwotę  17.000,00 zł.

Następnie zwrócił się do obecnych na posiedzeniu Rady Miejskiej Sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec z propozycją zorganizowania spotkania na dzień 5 marca 2013 r. na temat podjęcia uchwały o wyrażeniu bądź też niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki i innych tematów sołeckich.

Radny Bolesław Romaniukodnosząc się do tematu fotoradaru poinformował, iż znaczna większość kierowców hamuje bezpośrednio przed radarem powodując w ten sposób poważne zagrożenie dla innych kierujących.

Wobec braku dalszych pytań do Burmistrza Mirosławca Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił  do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.7

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

a)      przyjęcie informacji

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

 

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, brakiem głosów przeciwnych, oraz 1 głosem „wstrzymującym się”  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr  4  do niniejszego protokołu

 

Ad.8

Informacja na temat realizacji uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej   w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016”.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli: Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów  i Kanalizacji w Mirosławcu  Roman Stefaniak, oraz Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej Małgorzata Bendowska-Kowalska.

a)      informacja Burmistrza Mirosławca

Informację Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na sesję. Stanowi ona załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Pisemna opinia stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

c)      dyskusja;

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskinawiązując do otrzymanej informacji poinformował, iż plan remontów przyjęty na 2012 rok poza jednym punktem został wykonany w całości, a nawet pewne prace zostały wykonane nadplanowo. Zwrócił się z zapytaniem jakie prace nie zostały zrealizowane w całości, a jakie prace zostały uznane za nadplanowe?

Dyrektor ZECWiK Roman Stefaniak odpowiadając na powyższe poinformował, iż niewykonanie punktu dotyczącego kontynuacji wymiany pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 8 wynika jedynie z braku zabezpieczenia środków finansowych przez mieszkańców wspólnoty. Remont ten został podzielony na II etapy. Punkt ten został ujęty w planie remontów na 2013 rok, o ile uda się zabezpieczyć niezbędne środki finansowe.  Natomiast wykonanie nadplanowych prac było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania lokali mieszkalnych. Zostało wykonane docieplenie części budynku  w Jabłonkowie. Tym sposobem budynek wielorodzinny został ocieplony w całości, co wpływa też na jego estetykę.  Ponadto zostały dołożone środki finansowe na remont mieszkania w Mirosławcu przy ul. Wałeckiej 10/2, który uległ zniszczeniu po pożarze. Zostały także pokryte koszty remontu w lokalach w Mirosławcu Górnym, po opuszczeniu przez dotychczasowych najemców. Nadplanowo także wyposażono w materiały budowlane budynek gminny w Piecniku oraz zlecono roboty zduńskie w budynkach przy ul. Sprzymierzonych 13/3 oraz Kościuszki 10/3.

d)      przyjęcie informacji.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszą informację.

Głosowanie:

Za -14

Przeciw -0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

 

Ad.9

Informacja na temat realizacji w 2012 r. uchwały Nr XXX/180/2008 Rady Miejskiej  w Mirosławcu w sprawie zasad polityki czynszowej:

a) informacja Burmistrza Mirosławca

Informację Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na sesję. Stanowi ono załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

b)  stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu:

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Pisemna opinia stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

c) dyskusja:

W dyskusji nie zabrano głosu.

d) przyjęcie informacji

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszą informację.

Głosowanie:

Za – 14

Wstrzymał się-0

Przeciw – 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Pani Małgorzacie Bendowskiej –Kowalskiej oraz Panu Romanowi Stefaniak  za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej i przybliżenie najistotniejszych informacji.

Ad.10

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec:

a) sprawozdanie Burmistrza Mirosławca

Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na sesję. Stanowi  załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

b)  stanowisko Komisji Polityki Społecznej:

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Elżbieta Nuszkiewicz poinformowała, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie.

Pisemna opinia stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

c)  dyskusja;

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż kwota różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi w danym roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w Karcie Nauczyciela a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń  od 2 lat jest kwotą malejącą. Podziękował Dyrektorom placówek oświatowych za oszczędne i rozważne gospodarowanie środkami finansowymi na wynagrodzenia dla nauczycieli.

   d)  przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszą informację.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw -0

Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

 

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2013 roku.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2013 roku.

Głosowanie:

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę  XXVII/ 236 /2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2013 roku.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu

 

 

Ad.12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż sołtysi z terenu Gminy Mirosławiec mieli określić się co do częstotliwości odbioru odpadów z terenu danego sołectwa

Sołtysi z terenu Gminy Mirosławiec po przedyskutowaniu ustalili, iż  częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na wsiach odbywać się powinna  jeden raz w miesiącu.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż na jednego mieszkańca przypada około 30 litrów wyprodukowanych odpadów komunalnych. Najmniejszy pojemnik na odpady jest  o pojemności 120 l. Jeśli daną posesję zamieszkuje 5 osób, to muszą być postawione już 2 pojemniki. Poinformował, iż w 2012 roku firma, która w chwili obecnej zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wydała mieszkańcom 20 000 worków do segregacji odpadów, z czego do firmy do wróciło 13 000 zapełnionych posegregowanymi odpadami worków.

Przewodniczący Rady Miejskiejzwrócił się z zapytaniem do sołtysów czy, z pełną świadomością podjęli  decyzję o odbiorze odpadów komunalnych z terenów sołectw raz  w miesiącu?

Sołtysi z terenu Gminy Mirosławiec w dalszym ciągu podtrzymali swoją decyzję o odbiorze odpadów komunalnych  raz w miesiącu.

Radny Janusz Beer wobec powyższego złożył wniosek o zmianę brzmienia  § 10 pkt 2 projektu uchwały tj. z „ wywóz śmieci na wsiach dwa razy w miesiącu” na  „ wywóz śmieci na wsiach raz w miesiącu”.

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Radnego Janusz Beera.

Głosowanie nad przyjęciem złożonego wniosku.

Za – 12

Przeciw 0

Wstrzymało się – 2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 12 głosach „za”, brakiem głosów „przeciwnych” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła złożony wniosek.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec z przyjętą autopoprawką.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymał się-  0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/237/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Mirosławiec z autopoprawką.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 12   do niniejszego protokołu.

 

Ad.13

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż powyższy projekt uchwały jest  konsekwencją uchwały podjętej we wcześniejszym punkcie porządku obrad. Wprowadzone zostają analogiczne zmiany dotyczące częstotliwości odbioru odpadów jak w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec tj.: „w Mirosławcu oraz Mirosławcu Górnym 2 razy w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7 oraz 1 raz w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali nie przekracza 7; na wsiach 1 raz w miesiącu”. W przedmiotowym projekcie uchwały został uwzględniony wniosek złożony przez Radnego Janusza Beer.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie

Za– 14

Przeciw -  0

Wstrzymało się- 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/238/2013 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 

Radna Ewelina Zdanowiczzwróciła się z  zapytaniem czy,  przy zawieraniu umowy z wykonawcą jest możliwość wzięcia  pod uwagę  problemu, że jeśli  ktoś będzie produkować ponad jeden kosz śmieci to czy  firma odbierać będzie dodatkowe ilości odpadów?

Burmistrz Mirosławca  odpowiadając na powyższe poinformował, iż po podjęciu w/w uchwały nie ma już takiej możliwości.

Sekretarz Gminy Monika Stąporekpoinformowała, iż zapisy znowelizowanej ustawy, które wchodzą w życie w dniu 5.02.2013 wprowadzają możliwość zwolnienia przedmiotowego dla rodzin wielodzietnych.

Wiceprzewodniczący Rady miejskiej Zenon Gębarowskiwyraził zdanie, iż obecna sytuacja  nie jest zbyt dobra dla mieszkańca. Do tej pory opłata za odbiór odpadów wynosiła 6,50 zł. Natomiast od 1 lipca b.r. opłata wynosić będzie 8 zł lub 14 zł od jednego mieszkańca. Dodał, iż pojawiać się będzie coraz więcej zaległości w opłatach i pojawiać się będą  wnioski o zwolnienia.

Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec odczytała przepis ustawy, który wejdzie w życie od 5 marca 2013 r. tj.: w art. 6k dodaje się ust. 4 w brzmieniu:Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.";

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż propozycja wydłużenia terminu dzierżawy nieruchomości gminnych pojawiła się ze strony rolników, którzy składają wnioski o dofinansowanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie jest potrzeba wykazania umowy dzierżawy dłuższej niż 3 lata. W chwili obecnej umowy dzierżawy  zawierane są na okres maksymalnie 9 lat.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw -0

Wstrzymało się - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/239/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 14   do niniejszego protokołu

 

Ad.15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Skarbnik Gminy Halina Glińskazwróciła się do radnych o poprawę błędu pisarskiego w uzasadnieniu w opisie dotyczącym przemieszczenia wydatków w punkcie dotyczącym dofinansowania nagród rocznych tzw. „13” oraz pochodnych od nagród w komórce świadczeń społecznych MGOPS. Zamiast cyfry 13 jest mylnie wpisana cyfra 14.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawiezmian w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie:

Za –  14

Wstrzymał się – 0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/240/2013 w sprawie w sprawiezmian w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  15  do niniejszego protokołu

Ad.16

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwałyzmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/241/2013 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata  2013-2022.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu

 

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż mienie komunalne, o którym mowa  w przedmiotowym projekcie uchwały miałoby zostać przejęte od WAM w wyniku przeprowadzonych wcześniej negocjacji do których Rada Miejska w Mirosławcu upoważniła Burmistrza Mirosławca. Nieruchomości położone są w strefie rolnej Mirosławca, obręb nr 0034 gm. Mirosławiec (Mirosławiec Górny). Na przedmiotowych nieruchomościach  znajduje się sieć kanalizacyjna, sanitarna, sieć wodociągowa, budynek hydroforni i plac zabaw.  W związku z tym, iż dokumenty od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie  niezbędne do zawarcia aktu notarialnego wpłynęły do UGiM Mirosławiec w dniu 18.02.         2013 r. przygotowanie projektu uchwały nastąpiło dopiero w dniu 21.02.2013 r. Dodał, iż Wspólnota Mieszkaniowa z bloku nr 29  chce przeniesienia placu zabaw. Wniosek wspólnoty został złożony w trakcie dopełniania formalności związanych z przejęciem działki, na której aktualnie znajduje się plac zabaw.

Radny Henryk Nowakpoinformował, iż  nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje   z Radą Osiedla i mieszkańcami w sprawie ewentualnej zmiany lokalizacji placu zabaw. Następnie zaproponował, aby  Burmistrz Mirosławca  wstawił się za placem zabaw, aby pozostał w tym miejscu, w którym jest obecnie. Zaproponował również, aby skorzystać z możliwości dofinansowania  rozbudowy placu zabaw ze środków stowarzyszenia LIDER. W chwili obecnej dwie huśtawki, ławeczka, oraz bujawka typu kogucik to za mało dla dzieci z terenu Mirosławca Górnego.

W związku z brakiem innych  pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/242/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu

 

Ad. 18

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 18   do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Ad.19

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Henryk Nowakzwrócił się z zapytaniem czy i kiedy  Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej planuje wybudować boisko, czy parking na terenie Mirosławca Górnego?

Burmistrz Mirosławcaodpowiadając na powyższe poinformował, iż w pierwszej kolejności na terenie Mirosławca Górnego należy naprawić oświetlenie oraz sieć kanalizacyjną. Należy się również zorientować jakie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przeprowadza remonty  w innych garnizonach znajdujących się na terenie Polski.

Radny Henryk Nowakpoinformował, iż w Zespole Szkół w Mirosławcu została utworzona klasa sportowa a dzieci i młodzież z terenu Mirosławca Górnego nie ma gdzie trenować.

Skarbnik Gminy Halina Glińska poinformowała, iż jeśli Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przekaże  Gminie Mirosławiec działki, to w takim wypadku na Gminie spoczywać będzie obowiązek zainwestowania środków finansowych w modernizację tych działek, natomiast  WAM-owi zostaną tylko budynki. Wyraziła opinię, iż Wojskowa Agencja Mieszkaniowa także powinna mieć swój  udział w inwestowaniu na rzecz rozwoju  Mirosławca  Górnego.

Radny Henryk  Nowakzwrócił się z prośbą do Burmistrza Mirosławca aby w/w zapytanie złożyć  Prezesowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podczas planowanego spotkania.

Radny Bolesław Romaniukpoinformował, iż Mirosławiec Górny jeszcze w dalszym ciągu jest osiedlem wojskowym,  niech więc Wojskowa Agencja Mieszkaniowa także ponosi pewne koszty finansowe z przeznaczeniem na rozwój terenu Mirosławca Górnego.

Radny Henryk Nowakpoinformował, iż Mirosławiec Górny w zapisach funkcjonuje jako osada.

Radny Grzegorz Plewazabierając głos wyraził zdanie, iż praktyka pokazuje że Prezes WAM będzie chciał oczarowywać swoimi planami finansowymi  mieszkańców Mirosławca Górnego, a tak naprawdę podjęte działania będą realizowane  latami. Nie wszystkie tematy  można pozostawić do realizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Radny Janusz Beer zwrócił się w imieniu sołtysów z zapytaniem kto pełni funkcję policjanta dzielnicowego na terenie Gminy Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż funkcję policjanta dzielnicowego na terenie sołectw z terenu Gminy Mirosławiec pełni Pani Elżbieta Nuszkiewicz.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Mirosławca jak będzie wyglądać zwiększenie uposażenia pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół w Mirosławcu pod koniec 2013 r.? Czy zostanie utrzymania praktyka, która miała miejsce w ostatnich dwóch latach? Budżet Gminy na 2013 rok nie przewiduje podwyżek wynagrodzeń, ale uposażenie w/w grupy jak twierdzą jej członkowie nie wzrastało od lat.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż podwyżki wynagrodzeń realizowane były co roku wśród pracowników administracji i obsługi ale tylko i wyłącznie w szkołach i przedszkolu. W pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy nie były  podwyższane uposażenia pracowników.

Skarbnik Gminypoinformowała, iż  plan finansowy był negocjowany osobiście przez Dyrektora ZS w Mirosławcu. Każda jednostka posiada swoje fundusze płacowe                              i pozapłacowe. W ramach wypracowanych  środków finansowych na dany rok jednostka może w odpowiedni sposób nimi dysponować.

Sekretarz Gminy Monika Stąporekpoinformowała, iż Dyrektorzy Placówek oświatowych mieli za zadanie zmianę zapisów w regulaminach wynagradzania swoich placówek.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z prośbą o pisemną odpowiedź na zadane pytanie.

Burmistrz Mirosławcadodał, iż Gmina nie jest  pracodawcą dla pracowników szkół, pracodawcą jest dyrektor placówki.  

Skarbnik Gminypoinformowała, iż od ponad dwóch lat wynagrodzenia nie są waloryzowane. Od ponad dwóch lat żadna z jednostek nie powinna zwiększać wynagrodzeń swoim pracownikom.

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa :

10.50 - 11.10

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli: Poseł na Sejm RP  Paweł Suski,  Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtalski, pełniący obowiązki Dyrektora WAM w Szczecinie Zdzisław Niedziela, Komendant 12 Komendy Lotniska w Mirosławcu Górnym płk. Bogdan Ziółkowski, oraz Major Jarosław Kirschenstein Dowódca Eskadry Mini BSR.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech  przywitał gości i poprosił o rozpoczęcie dyskusji.

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtalskipodziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu, podczas której jak określił będzie miał możliwość porozmawiania na temat problemów, z którymi borykają się władze, jeśli chodzi o Mirosławiec Górny. Dodał, iż ponadto na godz. 12.00 w dniu dzisiejszym tj. 27.02.2013 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu zostało zaplanowane spotkanie    z mieszkańcami Mirosławca Górnego. Tytułem wstępu poinformował, iż Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest państwową osobą prawną. Jest to instytucja, która łączy w sobie cechy urzędu administracji publicznej jak  i cechy przedsiębiorstwa.  Budżet WAM wynosi prawie 1,5 mld zł, z czego 2/3 środków finansowych to dotacja, która zostaje przeznaczona na świadczenia mieszkaniowe. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa  natomiast utrzymuje się z przychodów, które są pozyskiwane z obrotu nieruchomościami oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.  Im wyższe są koszty WAM, tym wyższe koszty mają swoje odzwierciedlenie w kosztach mieszkań i czynszów. Od 2009 r. WAM w skali kraju nie podnosiła czynszów. Jeżeli opłaty rosły, to były to opłaty związane z eksploatacją. Poinformował, iż WAM stara się prowadzić taką politykę, aby kosztami Agencji nie obciążać osób korzystających z usług WAM, ponieważ większość z tych osób stanowią żołnierze. Dodał, że w 2012 roku ze struktur WAM zostało zwolnionych około 20% pracowników w ramach oszczędności.

Jeśli chodzi o  Mirosławiec  Górny określił, iż    sytuacja jest skomplikowana. Poprzedni Dyrektor O/WAM Szczecin nie poradził sobie z nią, okazał się nie dość aktywny na tym polu. W związku z tym  na miejsce dotychczasowego dyrektora został tymczasowo powołany Dyrektor WAM z Zielonej Góry  Pan Zdzisław Niedziela, którego zadaniem jest  przygotowanie miejsca dla nowego dyrektora i przygotowanie nowych propozycji rozwiązania problemów jeśli chodzi o sytuację w Mirosławcu Górnym. Podał, że pojawił się problem jeśli chodzi o sytuację związaną ze zwiększonymi  kosztami cen za podgrzanie ciepłej wody i kalkulacją opłat sporządzoną przez Zespół Zarządców Nieruchomości, który jest właścicielem kotłowni w Mirosławcu Górnym.  Zespół Zarządców Nieruchomości uzyskał zgodę z Urzędu Regulacji Energetyki na przedstawione stawki opłat, które następnie zostały zatwierdzone. Formalno-prawnie nie można mieć pretensji o stawki, które zostały zatwierdzone. W związku z tym, iż przedstawione  propozycje cen okazały się zbyt wysokie zostały jednak podjęte  kroki, aby wykorzystać mechanizmy dopuszczalne przez ustawy do kalkulacji opłat, tak  by móc część tych opłat przerzucić na WAM. W chwili obecnej stawki wynoszą 28 zł za metr 3 podgrzania ciepłej wody. Mieszkańcy Mirosławca Górnego otrzymali informację, że opłaty będą utrzymane w 2012 r. i 2013 r. na tym samym poziomie. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Przygotowana jest  propozycja pozyskania nowych źródeł ciepłej wody, które sprawiłyby że koszty ciepłej wody będą wynosiły około 16 zł za metr 3. Skala obniżek będzie znacząca. Koszt inwestycji zostanie sfinansowany z funduszu remontowego, dlatego też mogą pojawić się rozmowy dotyczące  podwyższenia składki na fundusz remontowy.

Kontynuując swoją wypowiedź dodał, iż Rada Miejska w Mirosławcu  podjęła uchwałę  o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na rzecz Gminy Mirosławiec. Zadeklarował, że WAM  chce w dalszym ciągu kontynuować tę współpracę, tak aby nie naruszać  interesów stron. Nadmierne koszty będą musiały być powetowane, tak by na razie mieszkańcy nie byli obciążani nimi.

Następnie poprosił zebranych o zadawanie ewentualnych pytań.

Radny Henryk Nowakzwrócił się z zapytaniem  czy ulegnie zmniejszeniu ilość pustostanów na terenie Mirosławca Górnego? Jak długo mieszkańcy Mirosławca Górnego muszą ponosić koszty utrzymania pustostanów? Zwrócił uwagę, że w chwili obecnej  nie ma zarówno boiska jak i placu zabaw, który spełniałby oczekiwania. Były 3 place zabaw, został tylko jeden ponieważ pozostałe nie spełniały odpowiednich norm. Mieszkańcy Mirosławca Górnego oczekują także pomocy w związku z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- chodzi o kwestię wybudowania wiat śmietnikowych.

Radny Grzegorz Plewazwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja w garnizonach, które ma pod sobą Wojskowa Agencja Mieszkaniowa? Czy WAM jest zainteresowany inwestycjami,  infrastrukturą  czy tylko i wyłącznie lokalami i ich utrzymaniem?

Komendant 12 Komendy Lotniska Bogdan Ziółkowskipoinformował, iż do 2022 roku garnizon w Mirosławcu Górnym  będzie sukcesywnie  powiększany ze względu na zmianę struktur  organizacyjnych 12 Komendy Lotniska. Ma ona nosić nazwę 12 Baza Środków Rozpoznawczo-Bojowych. Do 2016 roku w struktury mają wejść 2 eskadry. Nikt nie jest w stanie określić jaka ilość osób zostanie oddelegowana do jednostki w Mirosławcu Górnym bowiem  wszystko zależy od wysokości środków bojowych.

Major Jarosław Kirschenstein Dowódca Eskadry Mini BSRpoinformował, iż z informacji które posiada i które przekazywał Generał Rezerwy Skrzypczak  na spotkaniu w Warszawie docelowo garnizon miałby składać się z  5 eskadr. Trzecia eskadra miałaby pojawić się od stycznia 2013 r. W związku z zerwaniem kontraktu na dostawę samolotów bezzałogowych z Izraela wszystko przesunęło się w czasie.  Wyraził opinię, iż jego zdaniem pomimo opóźnień rozwój w tym kierunku nastąpi bardzo szybko. Trudno jednak na chwilę obecną składać deklarację dotyczącą ilości osób, które w przyszłości będą pełniły służbę w jednostce w Mirosławcu Górnym.

Poseł na Sejm RP Paweł Suski  potwierdził  informację dotyczącą  planu rozwoju  i modernizacji Sił Zbrojnych  na okres  10 lat. Mirosławiec Górny ma stać się  centrum stacjonowania samolotów bezzałogowych. Niekoniecznie jednak będzie się to wiązać ze zwiększeniem liczby mieszkańców w Mirosławcu Górnym i może nie rozwiązać problemów z pustymi mieszkaniami. Wyraził opinię, że należy podjąć pewne kroki, które w przyszłości pozwolą na rozbudowę infrastruktury w Mirosławcu Górnym. Wstępną koncepcją jest stworzenie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Mirosławca, a Prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Następnie podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu, jak i za uczestnictwo Prezesowi WAM Panu Michałowi Świtalskiemu. Dodał, iż przez ostatnie 2 lata  Oddział Szczeciński WAM nie sprostał postawionym wymaganiom choćby w zakresie utrzymania osiedla w Mirosławcu Górnym.

Burmistrz Mirosławcaodnosząc się do poruszonego tematu stawek opłat za wodę, które w przyszłości mają być niższe, poprosił, aby nie odstraszać przyszłych mieszkańców wysokimi opłatami. Dodał, iż większość z obecnych na sali narad była świadkami wyburzania budynków na terenie Mirosławca Górnego. Poinformował, że od 2012 roku uruchomione zostały środki finansowe z budżetu Gminy na poprawę infrastruktury tj. podłączenie przepompowni ścieków w Mirosławcu Górnym  do oczyszczalni w Mirosławcu, wymiana chodników przy wjeździe do Osiedla, w marcu b.r. planowane jest wprowadzenie do budżetu Gminy środków finansowych na  modernizację oświetlenia oraz na modernizację dalszej części chodników. Jeśli udało by się połączyć środki finansowe Gminy przeznaczone na modernizację infrastruktury w Mirosławcu Górnym ze środkami finansowymi, którymi dysponuje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, to byłaby szansa na szybszą realizację zaplanowanych inwestycji.

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  poinformował, iż sytuacja z pustostanami  w Mirosławcu Górnym jest jedną z trzech w Polsce najtrudniejszych do uporządkowania sytuacji. Dodał, iż trzeba rozwiązać problem i ma nadzieję że uda się  rozwiązać ten problem przynajmniej częściowo. Wyraził opinię, iż liczy na to,  że do Mirosławca Górnego  przybędzie żołnierzy, a tym samym uda się pozyskać mieszkańców, którzy zasiedlą Mirosławiec Górny. Poinformował, iż z infrastrukturą jest kłopot, dlatego też nie chce obiecywać rzeczy, które nie będą mogły zostać zrealizowane.   Są pewne możliwości, które zostały już wypróbowane i wraz z Burmistrzem Mirosławca postara się je w określony sposób  rozwiązać.

Radny Janusz Beer  zwrócił się z zapytaniem czy będzie możliwość przekazania przez WAM działek w Mirosławcu Górnym, które w chwili obecnej zajmowane są przez Rodzinne Ogrody Działkowe? Oddział Ogrodów Działkowych występował już o przejęcie tych gruntów, ale okazało się, że terenów ogrodów działkowych nie ma w planie przestrzennego zagospodarowania. Zapytał czy istnieje szansa, aby w momencie ponownego wystąpienia z pismem o przekazanie wspomnianych terenów, grunty zostaną przekazane?

Następnie poruszył temat dotyczący spraw związanych z Mirosławcem Górnym. Zwrócił się z zapytaniem czy  ktoś zajmuje się analizą  wynajmowanych mieszkań w Mirosławcu Górnym, czy osoby wynajmujące lokale mieszkalne  na okres  3 lat   mają środki na czynsz. Poinformował, że pyta ponieważ niekiedy bywa tak, iż osoby nie mają za co płacić czynszu i Gmina w  takiej sytuacji musi zapewnić im lokal socjalny. Są tacy ludzie, których na to nie stać, a nagle okazuje się, że wynajmują mieszkanie na terenie Mirosława Górnego. Wyraził opinię, iż z czasem będzie to spory problem dla Gminy.

Prezes WAModnosząc się do sprawy dotyczącej terenów ogródków działkowych poinformował, iż nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ nie miał możliwości zapoznania się z tematem. Dodał, iż  teoretycznie istnieje taka możliwość, należałoby przeanalizować dokumentację. Następnie odniósł się do kwestii osób, którym wynajmowane są  mieszkania. Ze strony potencjalnych najemców jest chęć zaludnienia, problem jednak jest  z identyfikowaniem tych  ludzi. System płatności jest na zasadzie: ”w momencie nieuiszczenia opłaty z tytułu czynszu przez dwa kolejne miesiące skutkuje to rozpoczęciem procedury windykacyjnej”. Nie ma możliwości, aby zaległości były niepłacone. Zapłacenie w pierwszej kolejności kaucji za wynajem jest pewnego rodzaju  zabezpieczeniem. W skali kraju w  roku 2012 WAM odzyskał około 700 mieszkań, które zwolnili najemcy z tytułu niezapłaconych należności. Wyraził zdanie, iż omawiany temat na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi.

W związku z brakiem dalszych pytań do zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za przybycie i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 11.51 goście wraz z Burmistrzem Mirosławca opuścili posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu i udali się na spotkanie z mieszkańcami Mirosławca Górnego w  siedzibie Ośrodka Kultury.

Ad. 20

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Piotr Czechzwrócił się do radnych, informując, iż w przerwie otrzymali oni kserokopię artykułu dotyczącego informacji, jak uniknąć błędów  w wypełnianiu oświadczeń majątkowych.

Następnie poinformował, że w przerwie sołtysi złożyli na jego ręce wniosek dotyczący podniesienia diet sołeckich oraz zwiększenia kwoty ( na jednego mieszkańca) stanowiącej  przelicznik sumy pieniędzy, jakie otrzymuje sołectwo z gminy. Następnie odczytał treść wniosku.

Wniosek stanowi załącznik nr  19  do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Halina Glińska stwierdziła, że argumentacja zawarta we wniosku jest uzasadniona, i to rozumie, jednak - jak podkreśliła - radni muszą wziąć pod uwagę że  podwyżka jest możliwa, ale trzeba będzie zabrać z innego celu, by można było zwiększyć kwoty.  Wolne środki, które pojawią się  będą one  przeznaczone na bieżące działania bądź też na zaplanowane w budżecie Gminy na 2013 rok  inwestycje.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż temat przedmiotowego wniosku zostanie poruszony podczas spotkania z Sołtysami z terenu Gminy Mirosławiec w dniu 5 marca b.r. Ponadto wniosek zostanie także omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w miesiącu marcu.

Radny Bolesław Romaniukzwracając się do sołtysów poinformował, iż jego zdaniem Skarbnik Gminy musi w pierwszej kolejności dbać o budżet Gminy.

Ad.21

Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.00 zamknął XXVII  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 28-03-2013 08:52:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 28-03-2013 08:52:14